VLFA0822p Pharmacology II - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (lecturer)
prof Dr. Hans Armin Dieterich (lecturer), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (deputy)
prof Dr. F. Saborowski (lecturer), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (deputy)
Renata Bláblová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Department of Pharmacology – Theoretical Departments – Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Prerequisites (in Czech)
VLFA0721c Pharmacology I - p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • 1. Analgesics, mechanisms of morphine and acetylsalicylic acid effects. Pain control in selected states. Nicotin, side effects, toxicity, clinical problems. Therapy and prevention of nicotinism.
 • 2. Nootropics. Anti-Parkinson pharmacotherapy, (dopaminergic drugs, central anticholinergic drugs). Drugs used in Alzheimer`s disease and other states of dementia.
 • 3. Antipsychotics, treatment of psychosis, undesirable effects. Drugs for affective (mood) disorders, Ist - III. (IV.)rd generations of antidepressants, anti-manic drugs.
 • 4. Anti-infective agents. Basic strategies of antimicrobial therapy, uses in pediatrics, during pregnancy and lactation, in patients with organ disorders.
 • 5. Drugs affecting coagulation, fibrinolysis, and platelet aggregation
 • 6. Antihypertensives. Diuretics, antiadrenergics, vasodilatators, combinative pharmacotherapy.
 • 7. Anti-anginal agents (nitrites, beta-adrenergic blockers, calcium entry blockers). Lipid lowering agents (bile acid ion-exchange resins, cholesterol synthesis inhibitors, fibric acid derivates, nicotinic acid, others).
 • 8. Pharmacotherapy of heart failure. Inotropic drugs, digitalis, amrinone, dobutamine - pharmacodynamics, pharmacokinetics, adverse effects, interactions, management of overdosage. Present standard of pharmacotherapy in patients with heart failure.
 • 9. Pharmacotherapy of cardiac arrythmias. I.A - affecting membrane functions, quinidine-like effects; I..B - affecting mebrane functions, with anesthetic effects; I.C - lorcainide, flecainide, propafenone; II. - beta-blockers; III. - increasing APD; IV. - calcium channel antagonists.
Literature
 • Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, xxiv, 601. ISBN 80-246-0538-4. info
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ and Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie (Practical lessons on pharmacology). 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003, 110 pp. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ and Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika (Pharmacokinetics). ČR: Grada, 2006, 220 pp. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení (blokově), vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. praktická část -preskripce léků, II. teoretická část - ústní projev, student si vylosuje 1 trojotázku a písemný projev, multivýběrový test.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/VLFA0822p