VSEI7X1 Epidemiology of Infectious Diseases

Faculty of Medicine
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Department of Preventive Medicine - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
VSSL051p Community Medicine && ( STLM0522p Medical Microbiology II-lect. || VLLM0522p Medical Microbiology II - lecture ) && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Definice oboru
 • Epidemiologie studuje rozložení a determinanty stavů a událostí, které mají vztah ke zdraví v určených populačních skupinách a využívá výsledků tohoto studia ke zvládnutí zdravotních problémů (WHO 1989)
 • Sylabus Obecná epidemiologie
 • Teoretická epidemiologie infekcí
 • Terminologie. Proces šíření infekce v podmínkách jejich přirozeného výskytu.
 • Zdroj nákazy a charakteristika původce. Způsoby přenosu. Vnímavost organizmu.
 • Sporadický, epidemický, endemický výskyt infekcí. Přírodní faktory. Sociálně ekonomické faktory. Globální epidemiologie.
 • Prevence infekčních chorob
 • Obecné metody. Hlášení infekčních nemocí. Represivní opatření v ohnisku nákazy. Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Aktivní a pasivní imunizace. Chemoprofylaxe. Zvyšování nespecifické obranyschopnosti organizmu. Plány eliminace a eradikace některých infekčních chorob.
 • Epidemiologická metodologie
 • a- Základy epidemiologické statistiky
 • b- Epidemiologické studie
 • Epidemiologie deskriptivní, analytická. Prospektivní a retrospektivní studie. Transverzální a longitudinální studie, kohortové studie. Epidemiologie experimentální. Kontrolovaný terénní pokus. Imunologické přehledy.
 • c- Epidemiologická surveillance
 • Analýza hlášené úmrtnosti, nemocnosti. Epidemiologická vyšetřování v ohnisku nákazy. Klinické vyšetřování. Laboratorní vyšetřování. Ekologické vyšetřování. Užití získaných výsledků pro boj s infekcemi.
 • Nemocniční nákazy
 • Etiologie, zdroje nemocničních nákaz, jejich přenos.
 • Charakteristika nejvýznamnějších nemocničních nákaz. Zásady prevence nemocničních nákaz.
 • Speciální epidemiologie
 • Každá infekce je probírána z těchto hledisek: - zdravotnická a společenská závažnost, epidemiologická charakteristika, etiologie patogeneza z epidemiologického hlediska (vstupní brána, inkubační doba, lokalizace původce, vylučování z organizmu, nosičství, následky), možnosti včesné klinické a laboratorní diagnostiky, program surveillance, prevence, vědecká prognóza.
 • Alimentární nákazy
 • Břišní tyf, paratyfy. Salmonelózy. Stafylokoková enterotoxikóza, Intoxikace způsobené Clostridium perfringens A. Botulismus. Dyzentérie. Asijská cholera. Infekce vyvolané E. coli, kampylobaktery, yersiniemi. Průjmová onemocnění virového původu (nákazy rotaviry, virem Norwalk, adenoviry, astroviry, coronaviry a dalšími nově popsanými viry). Poliomyelitis. Virové hepatitidy A,E. Helmintózy.
 • b) Nákazy šířené vzdušnou cestou
 • Záškrt. Tuberkulóza. Lepra. Streptokokové nákazy. Pertusse a parapertusse. Meningokokové nákazy. Spalničky. Zarděnky. Varicella, herpes zoster a ostatní herpesvirové infekce. Parotitis. Chřipka. Akutní respirační onemocnění (ostatní respirační viry).
 • Krevní nákazy
 • Arbovirózy. Borreliózy. Malárie. Mor. Další tropické a subtropické nemoci. Virové hepatitiy B,C,D,G.
 • AIDS.
 • Zoonózy
 • Antrax. Brucelózy. Leptospirózy. Listerióza. Q-horečka. Toxoplazmóza. Tularemie. Vzteklina
 • Nákazy kůže a povrchových sliznic
 • Anaerobní traumatózy. Stafylokokové kožní nákazy. Scabies. Trachom. Tetanus. Pohlavní nákazy. Mykózy.
 • Doporučená literatura:
 • Obecná epidemiologie, Speciální epidemiologie - Doc. Farník, LF Plzeň
 • Přednáškové listy k jednotlivým tématům aktualizované na odd. epidemiologie.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2005/VSEI7X1