BLZF0311c Fundamentals of Pharmacology - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0.4/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (seminar tutor)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Hana Kolaříková (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Department of Pharmacology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: Renata Bláblová
Timetable
Mon 15. 10. 13:30–16:00 N03206/206, Mon 22. 10. 13:30–16:00 N03206/206
Prerequisites (in Czech)
BLLC0111p Med.Chem.- lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
  • Seminar 1. Experimental pharmacology. Pharmacokinetics. Latin terminology. Seminar 2. Preclinical drug evaluation and clinical trials. Prescription of individually prepared and ready-made preparations. Pharmacopoea.
Literature
  • Vybrané kapitoly z učebnice Martínková, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů, Grada Publishing, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1356-4
  • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou prednášek a cvičení, praktická cvičení jsou povinná. Ukončení formou kolokvia - písemný test z probrané látky. Obsahem závěrečného testu bude také obsah předepsané studijní literatury, kterou studenti obdrželi na prvním cvičení (Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, J. Neuwirth: Klinická propedeutika). Tématické okruhy, ze kterých budou při KOLOKVIU studenti odpovídat na otázky typu "multiple-choice": Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. Lékové interakce. Nežádoucí účinky léčiv. Obecné zásady terapie otrav. Lékové závislosti. Účelná farmakoterapie. Etická stránka pokusů na zvířatech. Předklinické a klinické zkoušení nových léčiv. Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/BLZF0311c