BVOT011c Odborná terminologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kamila Novotná (cvičící)
Mgr. Marie Žáková (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Tereza Ševčíková (náhr. zkoušející)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVOT011c/01: Po 11:30–13:10 B11/211, M. Žáková
BVOT011c/02: Po 25. 9. až Pá 22. 12. Po 11:30–13:10 B11/334, K. Novotná
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Lékařská latina má povahu přípravného předmětu, jehož smyslem je usnadnit studentům základní orientaci v odborném jazyce. Koncepce výuky vymezuje tři hlavní úlohy: zprostředkovat elementární odborný slovník, v němž dominují substantiva a adjektiva, poskytnout poučení o pravidelné jmenné flexi a uvést do nauky o slovotvorbě v odborné rovině. K tomu přistupuje seznámení s recepturní latinou a informativní pohled na vybraná témata z teorie a historie lékařské terminologie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla důležitá pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
 • překládat odborné výrazy ze studované specializace;
 • používat základní lékařskou terminologii a rozumět jí;
 • určit sémantickou strukturu vybraných anatomických a klinických termínů;
 • vytvářet odvozená slova pomocí vybraných slovotvorných prostředků;
 • vysvětlit syntaktickou stavbu víceslovných termínů.
 • Osnova
  • Rozpis výuky:
  • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah kurzu, metodické pokyny, studijní literatura. Latinská abeceda a výslovnost. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace. Adjektiva I. deklinace. Shodný a neshodný přívlastek v lékařských termínech. Řadové číslovky.
  • 2. týden: Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů, slovosled. Latinská a řecká substantiva II. deklinace. Adjektiva I. a II. deklinace.
  • 3. týden: Substantiva III. deklinace. Spojení substantiva III. deklinace s adjektivem I. a II. deklinace. Výjimky ve skloňování substantiv III. deklinace.
  • 4. týden: Adjektiva III. deklinace (jednovýchodná a advojvýchodná). Odvozování latinských adjektiv příponou -ālis, -āle a -āris, -āre. Odvozování řeckých adjektiv příponou -icus, -ica, -icum a -eus, -ea, -eum.
  • 5. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné).
  • 6. týden: Opakování I.–III.  deklinace substantiv a adjektiv. Stupňování adjektiv – cvičení.
  • 7. týden: Průběžný test. Úvod k latinským substantivům IV. a V. deklinace.
  • 8. týden: Latinská substantiva IV. a V. deklinace. Latinská deminutiva. Řecká adjektiva s příponou -īdeus, -īdea, -īdeum.
  • 9. týden: Úvod do klinické terminologie (základní pravidla, slovosled, syntax, ustálené fráze). Předložkové vazby v klinických termínech. Akuzativ. Latinské předložky s akuzativem. Specifika klinických diagnóz.
  • 10. týden: Předložkové vazby s ablativem. Ablativ. Latinské předložky s ablativem. Slovotvorba – odvozování slov latinskými předponami. Specifika klinických diagnóz.
  • 11. týden: Slovotvorba – odvozování slov řeckými předponami a příponami. Řecké adjektivní přípony – shrnutí. Latinské substantivní přípony – shrnutí a doplnění. Latinské adjektivní přípony – shrnutí a doplnění. Nejběžnější řecké slovní základy a příklady jejich odvozenin.
  • 12. týden: Slovotvorba – skládání slov. Přehled nejběžnějších řeckých slovních základů v lékařské terminologii. Analýza struktury klinických a anatomických termínů.
  • 13. týden: Analýza latinských a řeckých kompozit v klinické terminologii – cvičení.
  • 14. týden: Opakování. Požadavky ke zkoušce.
  Literatura
   povinná literatura
  • DÁVIDOVÁ Eva, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA a Jozefa ARTIMOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor nutriční terapeut. Brno, 2016. (ke stažení ve studijních materiálech)
  • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8286-1. Optimed Repo info
  Záložky
  https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BVOT011c!
  Výukové metody
 • Gramatický výklad. Překladová cvičení. Drilovací cvičení.
 • Propojování s poznatky nabytými v hodinách anatomie.
 • Střídání frontální výuky, práce ve skupinách a samostatné přípravy. Řízená diskuze.
 • Pro práci v hodině je nezbytná předchozí pečlivá domácí příprava dle pokynů vyučujícího.
 • Průběžný test v polovině semestru.
 • Metody hodnocení
 • Půběžný test - papírová forma
 • Závěrečná zkouška - kombinovaná forma
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování průběžného testu se zaměřením na skloňování a slovotvorbu. Samotná zkouška probíhá písemnou i ústní formou. Student má prokázat znalost probraných jazykových prostředků, jevů a pravidel nezbytných pro základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii zvláště v kontextu studovaného oboru. U průběžného testu i u písemného testu zkoušky je požadována minimální hranice úspěšnosti 60 %. Další požadavky: pravidelná docházka, aktivní účast ve výuce, průběžná příprava. Povoleny jsou pouze dvě absence, které musí být řádně omluveny (prostřednictvím Studijního oddělení LF).
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU.
  Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště: UKB, Kamenice 5, pavilon A15, tel. 549498170; úřední hodiny: pondělí 10.00-12.00, středa 10.00-12.00, pátek 9.00-11.00. Možná je také e-mailová komunikace.
  ***
  Passing the class test, which focuses on declensions and word-formation, is a prerequisite for admission to the exam. The exam itself has a written and oral form. The student is expected to show the knowledge of studied language devices, phenomena and rules necessary for the basic orientation in Greek-Latin medical terminology, particularly in the area of his field of study. The limit for passing the class test and the exam test is 60%. Other requirements: regular class attendance, active participation in class, preparation for classes. The maximal number of absences is two. Both absences must to be properly excused (i.e. via the Study Department of the Faculty of Medicine).
  Updated information on the course, office hours, etc. is available in IS MU.
  Contact person: secretary of the Language Centre (UKB, Kamenice 5, Pavilion A15), phone: 549498170; office hours: Monday 10.00-12.00, Wednesday 10.00-12.00, Friday 9.00-11.00. Individual lecturers can also be contacted via e-mail.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.