VSBI0222c Biology II - practicals

Faculty of Medicine
Spring 2003
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
VSBI0121c Biology
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět má studentům poskytnout soudobé poznatky molekulární genetiky a obecné genetiky člověka včetně praktických aplikací.
Syllabus (in Czech)
  • 1. TÝDEN: Praktikum: Replikace DNA, transkripce, translace. 2. TÝDEN: Praktikum: Chromosomy v průběhu mitózy. 3. TÝDEN: Praktikum: Chromosomy v průběhu meiózy. 4. TÝDEN: Praktikum: Karyotyp člověka. 5. TÝDEN: Praktikum: Chromosomové aberace u člověka. 6. TÝDEN: Praktikum: Mendelovy zákony. 7. TÝDEN: Praktikum: Dědičnost autosomální. 8. TÝDEN: Praktikum: Dědičnost gonosomální. 9. TÝDEN: Praktikum: Vazba genů, dihybridismus, interakce nealelních genů. 10. TÝDEN: Praktikum: Genetika populací. Genetika populací (modelové úlohy). 11. TÝDEN: Praktikum: Genetická prognóza, prenatální diagnostika. 12. TÝDEN: Praktikum: Metody molekulární genetiky. 13. TÝDEN: Praktikum: DNA diagnostika. 14. TÝDEN: Praktikum: Amesův test mutagenity (demonstrace). Zápočtový test z genetiky. 15. TÝDEN: Praktikum: Genová terapie. Zápočet.
Literature
  • KOPECKÁ, Marie, Miroslav GABRIEL, Augustin SVOBODA, Roman JANISCH, Iva SLANINOVÁ, Renata VESELSKÁ, Jan ŠMARDA, Jitka CHUMCHALOVÁ and Alena HOLUBÁŘOVÁ. LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE ČÁST DRUHÁ-GENETIKA. Díl I: Semináře z technologie rekombinantní DNA. Díl II:Praktická cvičení z genetiky. (Medical Biology II. -Genetics. Part 1: Seminars from Technology of Recombinant DNA. Part 2: Practicals from Genetics.). 2.přeprac. a rozšířené vydán. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 64 pp. skripta pro posluchače lékařské fakulty MU Brno. ISBN 80-210-2670-7. info
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2003/VSBI0222c