SP3172 Hearing Impairments 2

Faculty of Education
Autumn 2023
Extent and Intensity
0/3/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Marína Štibrányiová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Marína Štibrányiová
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Marína Štibrányiová
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SP3172/Kombi01: Fri 29. 9. 14:00–19:50 učebna 51, Fri 24. 11. 8:00–13:50 učebna 52, Fri 15. 12. 14:00–19:50 učebna 51, M. Štibrányiová
SP3172/01: Wed 8:00–10:50 učebna 5, M. Štibrányiová
Prerequisites (in Czech)
SP3171 Hearing Impairments 1
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Learning outcomes of the course unit is to acquaint students with basic possibilities of communication skills in children and pupils with hearing impairment in pre-school and school age. The student will be acquainted with various types of aids, PC programs and procedures in early hearing-speech education and individual and group speech therapy. Presented will be the problems of reading, reception and production of written text in people with prelingual auditory defects and the use of visual-motor communication systems in practice. Students will be able to test the sound levels in different acoustically demanding situations by means of a noise meter.
Learning outcomes
• Students will have an overview of basic approaches to children and pupils with hearing impairment.
• Student will be able to work with the tools and materials used in the development of communication skills.
Syllabus
 • • Possibilities of communication and cooperation with the client - child, student, support. Role of interdisciplinary cooperation.
 • • Possibilities of communication and cooperation with parents and legal guardians of children in support.
 • • Interdisciplinary cooperation options.
 • • Use of interpreting services in counseling for individuals with hearing impairment.
 • • Early communication between mother and child with hearing impairment.
 • • Approaches to the development of communication competence in children with hearing impairment at pre-school age, before commencing compulsory school attendance - materials suitable for the development of communication skills.
 • • Audio-oral communication systems.
 • • Visual-motor communication systems.
 • • Communication approaches used in schools for the hearing impaired.
 • • The role of the deaf educators in the educational and educational process of children and pupils with hearing impairment.
 • • Stimulation of communication skills and activation of children and pupils in the context of social inclusion.
 • • Principles of correct communication with the child and pupil with hearing impairment in the school environment.
 • • Editing the environment and creating appropriate acoustic conditions.
 • • Using simulation tools to develop students' competences in the development of communication skills in children, pupils with hearing impairment.
 • • The issue of selecting appropriate materials and tools for developing communication skills.
Literature
  required literature
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 191 stran. ISBN 9788026209447. info
 • KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1. vydání. Praha: Beakra, 2014. 375 stran. ISBN 9788090386327. info
  recommended literature
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK and Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka : k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk : výukový CD-ROM. [Olomouc]: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta. 1 CD-ROM. info
 • DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich dítěte se sluchovým postižením. (www.frpsp.cz)
 • Materiály vydané ČKTZJ v roce 2008, seznam viz: http://www.cktzj.com/sada-vsech-materialu-tistene-publikace-cd-dvd-
 • Langer, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc: UP PdF.
 • PITNEROVÁ, Pavla. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením (The Role of the Communication in the Integration Process of the Pupil with Hearing). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 pp. ISBN 978-80-210-7596-2. info
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka and Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou (Early Intervention in Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness). In OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU, 2012. p. 115-137. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar and Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením (Early Support and Intervention for Children with Disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 pp. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • HRICOVÁ, Lenka and Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou (Approaches to Children with Hearing Impairment and Children with Deafblindness). In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1st ed. Brno: MU, 2012. p. 131-158. ISBN 978-80-210-6044-9. info
 • ROUČKOVÁ, Jarmila. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením : praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. 151 s. ISBN 9788073679323. info
 • SVOBODOVÁ, Karla. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Illustrated by Danuše Plajnerová. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 151 s. ISBN 8072162144. info
 • LANGER, Jiří, Václav PTÁČEK and Karel DVOŘÁK. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk : výukový CD-ROM. 2. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2005. 2 CD-ROM +. ISBN 8024411148. info
 • SOURALOVÁ, Eva. Čtení neslyšících. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 74 s. ISBN 8024404338. info
  not specified
 • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění : publikace na podporu Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 2. dopl. vyd. [Praha]: Helix, 2001. 186 s. ISBN 8090303501. info
 • JANOTOVÁ, Naděžda. Odezírání u sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Septima, 1999. 51 s. ISBN 807216826. info
 • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1998. 158 s. info
Teaching methods
seminar, discussion in group
Assessment methods
Test, oral exam, creation of a set of aids for the development of communication skills in a person with hearing impairment as instructed by the teacher.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 3 bloky pro kombinované studium.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2023/SP3172