OV2BP_DF2 History of Philosophy 2-lecture

Faculty of Education
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Marie Baráčková
Timetable
Wed 13:25–15:05 učebna 50
Prerequisites (in Czech)
OV2BP_DF1 History of Plilosophy 1 - lect && NOW ( OV2BP_SDF2 History of Philosophy 2-semin )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • 1. Renesanční platonismus versus renesanční aristotelismus. 2. Myšlení vrcholné renesance (filosofie a věda). 3. Pojem novověk a jeho naplnění. F. Bacon. 4. Descartova cesta ke "Cogito, ergo sum" a její důsledky. 5. Reakce na Descartův dualismus a nejen na něj. Spinoza.Genius Leibnizův. 6. Skromnost filosofa Locka a jeho vliv v následujících dějinách filosofie. 7. Berkeleyova kritika J.Locka a jeho cesta k " Být, znamená být vnímán." 8. Humův čistý empirismus? 9. Optimistický racionalismus osvícenství. 10. Filosofie I.Kanta, základní přelom v dějinách myšlení. 11. Filosofie Fichtova, duchovní odkaz doby. 12. Filosofie Schellingova, protipól filosofie Fichtovy? 13. Hegelova filosofie filosofií svobodného či nesvobodného člověka?
Literature
  • Blecha, Ivan. Filosofie. Olomouc : Vydavatelství Olomouc, 2004, 279s. ISBN 80-7182- 147-0
  • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
  • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
  • SOBOTKA, Milan, Milan ZNOJ and Josef MOURAL. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 269 s. ISBN 80-7007-030-7. info
  • SCRUTON, Roger. Krátke dejiny novovekej filozofie :od Descarta po Wittgensteina. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1991. 445 s. ISBN 80-7115-023-1. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2007/OV2BP_DF2