VV8MP_S4e1 Education Persons with Intellectual Disabilities 1

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/4/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Prerequisites
Good orientation in the field of study Psychopeadia in the range of state final exams after bachelor studies, knowledge of the system of education.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to learn the terminology current concept in education of persons with mental impairments, insights and possibilities of special education diagnostics system of education of pupils with mild mental disabilities, including inclusive education. The student has a good knowledge of pedagogy persons with mental disabilities and is able to apply approaches in the education of pupils with mild mental disabilities.
Learning outcomes
The student has a good knowledge of pedagogy persons with mental disabilities and is able to apply approaches in the education of pupils with mild mental disabilities.
Syllabus
 • 1. Theory of education for children with mental disabilities, terminology bases. 2. Personality pupils with mild mental disabilities. 3. Consultancy services for pupils with mild mental disabilities. 4. Framework educational program for preschool education, preparatory classes. 5 Framework educational program for basic education, part of the FEP for pupils with SEN. 6. Diagnostics focusing on pupils with mild mental disabilities. 7. Didactic principles, methods and teaching forms, types of lessons used in the context of education pupil with mild mental disabilities. The structure of teacher preparation for a lesson. 8. Methodology of teaching the Czech language and literature (initial reading and writing) in the context of education pupil with mild mental disabilities. 9. Methodology of teaching mathematics and its application in the context of education pupil with mild mental disabilities. 10. Education FEP area in the context of education pupil with mild mental disabilities. 11. The system of secondary and lifelong learning for primary school graduates with mild mental disabilities 12. Legislation regarding educational issues of education of pupils with mild mental disabilities  .
Literature
  required literature
 • VALENTA, Milan. Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012. 349 pp. ISBN 978-80-247-3829-1. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER and Marie VÍTKOVÁ. Psychopedie (Teaching the Mentally Impaired). 3 aktual. a rozšířené vyd. Praha: Parta Praha, 2007. 386 pp. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7320-099-2. info
  recommended literature
 • BAERTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání (Education of Students with Social Disadvantage wtih Focus on Children of Roma Origin in Early Education). Brno: MSD, 2009. 223 pp. pedagogická oblast. ISBN 978-80-210-5103-4. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Vyd. 1. Brno: MSD, 2005. 420 s. ISBN 8086633373. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK and Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (From Education to Social Inclusion of People with Health Disabilities with Focus on Intellectual Disabilities). první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 pp. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK and Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (From Education to Social Inclusion of People with Health Disabilities with Focus on Intellectual Disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 pp. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila and Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (From education to social inclusion of people with health disabilities, focused on mental handicap). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 246 pp. ISBN 978-80-210-7689-1. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila and Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (From education to social inclusion of people with health disabilities, focused on mental handicap). 2nd ed. Brno, 2014. 246 pp. ISBN 978-80-210-7689-1. info
  not specified
 • ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 222 s. ISBN 9788024615653. info
 • FRANIOK, Petr and Jaroslav KYSUČAN. Psychopedie - Speciální pedagogika mentálně retardovaných. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 2002. 57 pp. ISBN 80-7042-247-5. info
 • VALENTA, Milan and Olga KREJČÍŘOVÁ. Psychopedie :kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1997. 193 s. ISBN 80-902057-9-8. info
 • EISOVÁ, Alena. Kapitoly z dějin psychopedie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 61 s. info
Teaching methods
lectures, practical teaching, discussion, participation required.
Assessment methods
1. Active attendance at seminars 80% attendance is compulsory. 2. Processing and presentation applications support measures in the education of pupils with mild mental disability. 3. Oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/VV8MP_S4e1