DVB002 Introduction to Theatre Studies

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (lecturer), doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 8:00–9:40 G01
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This lesson is drawn out for 1st grade students. The programme is made to introduce the basic resources of theatrology. On succesful completion of the course student will be able to explain elementary theory of Theatre and Play.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod. Co je divadlo (Jak se dělá divadlo) 2. Provoz divadla, pojmy. 3. Divadelní věda – co je a čím vším může být 4. Divadelní věda – historie, vývoj, předmět zkoumání, metodologie 5. Divadelní literatura: návštěva knihovny, odborné publikace(historie a teorie) 6. Divadelní literatura: divadelní periodika, databáze 7. Základní pravidla psaní odborného textu. Obsah, forma, struktura. 8. Základní formální náležitosti práce, bibliografická norma. 9. Divadelní instituce a archivy. Práce s archivním materiálem. Brněnské archivy (Oddělení dějin divadla MZM, MZA, Archiv města Brna) 10. Osobnosti divadelní vědy I. 11. Osobnosti divadelní vědy II. 12. Závěrečný test.
Literature
  required literature
 • BERNÁTEK, Martin, David DROZD and Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ. Úvod do teorie divadla : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 61 s. ISBN 9788021067660. info
 • Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. Edited by Petr Pavlovský. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 348 s. ISBN 8072581716. info
 • PAVIS, Patrice. Divadelní slovník : [slovník divadelních pojmů]. Edited by Anne Ubersfeld - Daniela Jobertová. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2003. 493 s. ISBN 8070081570. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie [Zich, 1986]. Praha: Panorama, 1986. 412 s. info
 • ZÁVODSKÝ, Artur and Zdeněk SRNA. Úvod do divadelní vědy : (teatrologie). 2., rozš. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972. info
  recommended literature
 • VODIČKA, Libor. Úvod do divadelních studií (Introduction to Theatre Studies). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 64 pp. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3780-4. info
 • KOTTE, Andreas. Divadelní věda : úvod. Translated by Jana Slouková. 1. vyd. Praha: Kant, 2010. 216 s. ISBN 9788074370199. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008. 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • BERNARD, Jan. Co je divadlo. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • Ústav pro českou literaturu ČSAV (Praha). Metodologické otázky výzkumu českého divadla. Edited by Bořivoj Srba. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV, 1970. 246 s. info
  not specified
 • Divadelní ústav, 1959-2009. Edited by Jana Patočková - Alena Součková - Jarmila Svobodová - Helena Albe. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 321 s. ISBN 9788070082379. info
 • BALME, Christopher B. The Cambridge introduction to theatre studies. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xiii, 231. ISBN 9780521672238. info
 • ČERNÝ, František. Metodologie výzkumu dějin divadla. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 135 s. info
Teaching methods (in Czech)
Teoretická část výuky je zajištěna pedagogem, dále následuje diskuze se studenty nad vybranými texty a teoretickými problémy.
Assessment methods (in Czech)
Hodnocení průběžných úkolů, aktivní přístup v semináři. Závěrečný písemný test a ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/DVB002