SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Tužilová (cvičící)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 66 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby si student osvojil základní znalosti z oblasti vzdělávání v prostředí inkluzivní školy s přihlédnutím na diagnostiku vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. Dalším cílem je seznámit studenta se systémem a podmínkami vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), podpůrnými opatřeními a poradenskými službami v souladu s platnou legislativou. Současně se student seznámí se strategiemi vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:
– identifikovat individuální potřeby žáků a zhodnotit efektivitu jejich vzdělávání;
– definovat žáka se speciálními vzdělávacími potřebami;
– vybrat pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami efektivní metody práce a vhodný styl učení jednotlivých žáků;
– bude znát základní metody a formy práce s heterogenní skupinou (adaptace způsobů zprostředkování učiva, výukových materiálů, organizačních forem práce, uspořádání třídy, hodnocení, atd.);
– dokáže modifikovat učební materiály a aktivity s ohledem na potřeby žáků.
Osnova
 • 1. Inkluzivní vzdělávání, třídní kolektiv v inkluzivní škole a role učitele v multidisciplinárním týmu.
 • 2. Diagnostika ve školním prostředí, diagnostický postup a diagnostické metody.
 • 3. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativa a kurikulární dokumenty.
 • 4. Organizační a personální zabezpečení vzdělávání žáků v heterogenní třídě. Implementace podpůrných opatření.
 • 5. Metody a formy práce učitele v inkluzivní třídě, možnosti a funkce hodnocení.
 • 6. Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu obtíží, způsobených zdravotním stavem, kulturním prostředí nebo jinými životními podmínkami dítěte/žáka.
Literatura
  povinná literatura
 • MICHALÍK, Jan a BASLEROVÁ PAVLÍNA. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4654-7. info
 • GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka. 2., aktualiz. vyd. Nitra: Enigma, 2010, 216 s. ISBN 9788089132911. info
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  doporučená literatura
 • Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Edited by Viktor Lechta. Vydání první. Praha: Portál, 2010, 435 stran. ISBN 9788073676797. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 343 s. ISBN 9788073576790. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 398 stran. ISBN 9788075520142. info
  neurčeno
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2021. 162 s.
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: MŠMT, 2021. 102 s.
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. nezměněné vydání. Praha: Karolinum, 2011, 270 stran. ISBN 9788024619163. info
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007, 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3. info
Výukové metody
Skupinové diskuse, kooperativní učení, zážitkové aktivity, samostatná četba zadaných textů, tvorba myšlenkové mapy, prezentace příkladů dobré praxe.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, průběžné reflexe práce studentů během výuky. Podmínky a hodnocení budou upřesněny vyučujícími v ISu.
Informace učitele
Pro studenty je připravena e-learningová podpora v Informačním systému MU. Studentům jsou zde k dispozici materiály k jednotlivým vyučovaným tématům (včetně odkazů na zdroje). E-learningového prostředí umožňuje i diskuse v předmětových fórech k jednotlivým tématům, textům, úkolům. K dispozici je „úschovna“ prací („odevzdávárna úkolů“). Tyto možnosti jsou při výuce standardně využívány a podpora je průběžně doplňována a inovována.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.