PB12JA11 Theories of education

Faculty of Arts
Spring 2003
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: PZk (examination). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Timetable
Tue 16:40–17:25 9, Tue 17:30–18:15 9
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Disciplína navazuje na Obecnou pedagogiku a zaměřuje pozornost studentů na vybrané teorie vztahující se k výchově a vzdělávání. Jde mimo jiné o teorie akademické, kognitivně psychologické, personalistické, sociální, sociokognitivní, spiritualistické, technologické a další.
Literature
  • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
  • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
  • JŮVA, Vladimír and Vladimír JŮVA. Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido, 1997. 108 s. ISBN 80-85931-39-7. info
  • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
  • VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky [Vorlíček, 1979]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 151 s. info
  • CHLUP, Otokar. Pedagogika : úvod do studia [Chlup, 1948]. 3., dopl. vyd. V Praze: Státní nakladatelství v Praze, 1948. 310 s. info
  • HENDRICH, Josef. Úvod do obecné pedagogiky [Hendrich]. 2. vyd. Praha: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1939. 158 s. info
Assessment methods (in Czech)
Forma: 2 hodiny přednáška. Podmínky pro získání kreditu: seminární práce, zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2003/PB12JA11