PAN127 Lifelong learning on Intergenerational perspective

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kateřina Pevná (lecturer), doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
each odd Wednesday 17:30–19:05 B2.44
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to introduce the topic of intergenerational learning in the context of lifelong learning, pointing to new models of family behavior which result from external and internal conditions of the functioning of families (higher age of parents at first birth of their child, inclination to lesser number of children in the family, preference to unmarried relationship of parents leading to decline of matrimony, growing number of two generation families, diminishing impact of grandparents and with this associated intergenerational transmission).
Syllabus
 • - The basic insight into the problems of intergenerational learning and its context. - Simultaneous changes in family   intergenerational context (transformation generational family structure, generational coexistence, ...). - Basic concepts related to   intergenerational learning, exploring the history of intergenerational learning. - Intergenerational learning and intergenerational programs. - Seniors and intergenerational learning. - Intergenerational projects   practice. - Proposal intergenerational project.
Literature
 • RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. (eds.). Učíme se po celý život?: O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Markéta KLUSÁČKOVÁ and Lenka KAMANOVÁ. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče (Cross-generational learning in programmes and courses of non-formal education for children, parents and grandparents). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 14, No 2, p. 131-153. ISSN 1803-7437. info
 • PŘIDALOVÁ, Marie. Mezigenerační solidarita v kontextu stárnoucí společnosti (Intergenerational solidarity in the ageing society). In Pražské gerontologické dny 2006 - sborník přednášek. 1. vyd. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 2007. p. 69-73, 5 pp. ISBN 80-86541-17-7. info
 • KREIDL, Martin and Ema HREŠANOVÁ. Nová podoba rodiny a mezigenerační přenos sociálního statusu prostřednictvím porodní váhy (Imcreasing illegitimacy and intergenerational status reproduction through birth weight). In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. : FSS MUNI. Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti., 2007. info
 • SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2007. 219 s. ISBN 9788073672508. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog (Intergeneration dialog). ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 3, s. 16-18. ISBN E 16140. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Mezigenerační dialog - dokončení (Intergenearions dialog - second part). ČR: Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 4, s. 22-23. ISBN E 16140. info
 • PŘIDALOVÁ, Marie. Mezigenerační solidarita a gender (pečující dcery a pečující synové) (Intergenerational solidarity and gender (caregiving daughters and caregiving sons)). Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 7, No 1, p. 1-5. ISSN 1213-0028. URL info
 • JIRÁSKOVÁ, Věra. Mezigenerační porozumění a komunikace. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 198 s. ISBN 8086861805. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ and Lenka BÁNOVCOVÁ. Mezigenerační solidarita : průběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 110 s. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ and Lenka BÁNOVCOVÁ. Mezigenerační solidarita : předběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 112 s. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9. info
 • Sociologie rodiny. Edited by Ivo Možný. 2. uprav. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 250 s. ISBN 80-86429-05-9. info
 • SINGLY, Francois de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. info
 • LANGMEIER, Josef and Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vyd. 3., přeprac. a dopl.,. Praha: Grada, 1998. 343 s. ISBN 807169195X. info
Teaching methods
lectures, class discussion, team work, homeworks, workhop, etc.
Assessment methods
Students combined studies have required six hours of consultation. Seminar work (project proposal intergenerational learning environment for communities) are stored in the same range as full-time students. They have the obligation to be given time put into the system Elf (https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=931) so that is all the other participants of the course had the opportunity to read in advance and to prepare for discussion during the presentation. Conditions for obtaining credits: presentation of the essay and written exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Předmět je vyučován i v anglickém jazyce.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/PAN127