XD107 Seminar of Ph.D. Chemistry studies

Faculty of Science
Spring 2008
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (lecturer)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (lecturer)
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Timetable
Thu 16:00–16:50 A,01026
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Seminář je určen studentům doktorského studijního programu Chemie. Jeho cílem je: 1) Vytvořit prostředí pro prezentace výsledků vědecké práce studentů DSP Chemie před širší odbornou veřejností než představuje komunita studentů DSP téhož oboru v rámci tzv. oborových seminářů. Tato možnost je určena zejména studentům, kteří již svoji práci dokončili a připravují se k obhajobě doktorské disertace. 2)Vytvořit příležitost pro seznámení studentů DSP Chemie s výzkumem prováděným na zahraničních univerzitách formou přednášek zahraničních hostí. Tato úloha semináře XD107 se nepřekrývá s funkcí oborového semináře, na němž zahranční hosté přednášejí specializované komunitě oboru. Koncepce přednášky na XD 107 proto reflektuje skutečnost, že že je určena širší odborné veřejnosti. 3)Umožnit studentům DSP, aby se seznámili formou účasti na habilitačních přednáškách svýzkumem prováděným zejména na pracovištích Ústavu Chemie a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (DSP Chemie), případně na dalších pracovištích PřF MU a pracovištích jiných vysokých škol.
Syllabus (in Czech)
  • Podkladem pro uspořádání semináře je: 1) Informace školitele, předsedy oborové komise nebo žádost studenta DSP Chemie o zařazení přednášky. 2)Požadavek na uspořádání přednášky zahraničního hosta. 3)Požadavek předsedy habilitační komise na zajištění termínu veřejné přednášky pro habilitanta
Assessment methods (in Czech)
Zápočet za účast na semináři dle prezenční listiny.
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Spring 2007, Autumn 2007, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, autumn 2017, spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2008/XD107