Příklady psychomotorických aktivit

V následujících odstavcích představujeme vybrané pohybové aktivity s pomůckami i bez pomůcek. Popisy aktivit uvedených na videozáznamu jsou, pro lepší přehlednost a orientaci, zpracovány podle jednotné osnovy, ve které lze najít zaměření na psychomotorickou oblast, vhodný prostor, zda je aktivita určena pro skupinu, dvojice či jednotlivce, popis, varianty provedení apod. Časová dotace je uváděna pouze orientačně, záleží na účastnících, nakolik je daná aktivita pohltí. V psychomotorice zásadně nespěcháme, necháváme aktivity doznít. Nedílnou součástí osnovy jsou také metodická doporučení a zpětná vazba, ve které uvádíme příklady možných otázek. Ve zpětné vazbě mimo jiné hodnotíme klady a zápory dané aktivity, účastníci mohou sdělit a hodnotit své spontánní reakce, prožitky, postřehy apod. V této souvislosti upozorňujeme, že i negativní emoce mají svoji informační hodnotu a jejich nositel s nimi může dále pracovat.

3.1 Padák

Video 3.1: Padák

Seznamovací hra

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: seznámení se s ostatními, opakování barev, komunikace, dotek

Pomůcky: padák

Prostor: tělocvična nebo venkovní prostor

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 10 minut, čím více dětí, tím hra déle trvá

Vhodná část hodiny TV: úvod hodiny, na začátku školního roku

Motivace: Padák znázorňuje moře a my jsme mořští živočichové, kteří se chtějí navzájem poznat.

Postup: Padák položíme na zem, každý si sedne k jedné barvě. Vyučující následně děti namotivuje ke hře a postupně říká barvy. Děti vstupují podle barev, u/na kterých sedí, na padák, tam si podají ruce, představí se a vymění si spolu místo.

Varianty: Aby se děti seznámily opravdu všechny, nemusí se měnit pouze děti u stejných barev na padáku. Vyučující může například vyvolat několik barev současně nebo může říct, že se seznámí děti, které mají modré tričko.

Metodická doporučení: Učitel musí sledovat, jestli byly vystřídány všechny děti (barvy).

Zpětná vazba: Probíhá po ukončení aktivity. Zkoušíme si společně opakovat jména, abychom mohli společně přejít k další části hodiny v přátelštějším duchu. Kdo si zapamatoval všechna jména? Kdo ví, jak se jmenuje tento/tato chlapec/dívka? Kolik jmen jste si zapamatovali? Jak se jmenují děti z modré/červené/žluté... barvy?

Co to může být?

Oblast: převážně společenská a osobní, ale také materiální

Cíl, zaměření: komunikace, představivost, seznámení s pomůckou, vnímání materiálu, barev, způsob držení

Pomůcky: padák

Prostor: tělocvična nebo venkovní prostředí

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: skupina, třída

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (motivace), hlavní, závěrečná

Motivace: Máme tu novou pomůcku. Co to je? Jak vypadá?

Postup: Děti si stoupnou kolem padáku, natáhnou jej a popisují, jak vypadá, co by mohl představovat, co s ním lze dělat apod. Mohou zkoušet s padákem pohybovat.

Varianty: Děti mají zavázané oči a hmatem zjišťují, co před nimi leží za pomůcku.

Metodická doporučení: Menší děti zpravidla hned začínají padákem pohybovat a radostně vykřikovat. Necháme je chvíli a následně zjišťujeme, co si děti představují, že je to za pomůcku a k čemu slouží.

Zpětná vazba: Co to může být? Co vám to připomíná? Co všechno můžeme s padákem dělat? Proč se pomůcce říká padák? Jak je padák veliký? Jaký má tvar? Je vám materiál, z kterého je padák vyrobený, příjemný?

Smyslové vnímání

Oblast: převážně osobní

Cíl, zaměření: smyslové vnímání, představivost, komunikace

Pomůcky: padák

Prostor: tělocvična nebo venkovní prostředí

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: skupina, třída

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (motivace), závěrečná

Motivace: Co všechno nám může prozradit sluch? A jak nás může ošálit?

Postup: Padák rozprostřeme na zem, sedneme si dokola a chytneme kraj padáku. Zavřeme oči a všichni začneme padákem třepat. Soustředíme se na zvuk padáku. Po ukončení aktivity otevřeme oči a společně si s dětmi sdělujeme, jaké zvuky nám padák připomínal.

Varianty: Padákem můžeme šustit.

Metodická doporučení: Pokud je potřeba, klidným hlasem uklidňujeme děti, aby opravdu jediný vydávaný zvuk byl zvuk padáku. Tato hra by se spíše dala začlenit do motivace celé vyučovací hodiny. Pokud bychom měli motivaci hodiny např. výcvik superhrdinů, můžeme tuto aktivitu zařadit jako jednu z částí jejich výcviku – správný superhrdina musí mít dobře vycvičený i sluch.

Zpětná vazba: Na závěr aktivity se s dětmi můžeme zaměřit na to, jak náročné pro ně bylo vnímat pouze sluchem, jestli jim zvuk asocioval něco hned nebo jim to chvíli trvalo, se kterým z nápadů spolužáků se ztotožňují a proč atd.

Hasiči

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: běh s pomůckou, rychlost, spolupráce, postřeh, zahřátí organismu

Pomůcky: padák

Prostor: hřiště, tělocvična, louka

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 5 minut

Vhodná část hodiny TV: rušná

Motivace: Hasiči musí při zásahu rychle rozprostřít plachtu, do které budou skákat lidé z hořícího domu.

Postup: Děti se rozestoupí kolem padáku a chytí ho pravou/levou rukou. Vyučující vyzve děti, aby běžely kolem dokola. V libovolnou chvíli zakřičí „Stop!“ nebo „Změna směru!“, v tu chvíli se děti snaží co nejrychleji splnit pokyn. Děti mohou běhat v jednom prostoru, nebo se s padákem za běhu přesouvat na jiné místo.

Varianty: Vyučující může vymyslet i další pokyny, kterými se děti můžou řídit, například „Dřepnout“, „Chůze pozadu“, atd.

Metodická doporučení: Děti musí mít mezi sebou rozestupy, aby si nešlapaly na paty.

Zpětná vazba: Jak se vám spolupracovalo s ostatními? Reagovali všichni stejně rychle? Šlo běhat ještě rychleji? Udrželi jste padák v základním tvaru, tedy v kruhu, nebo se vám při pohybu deformoval?

Vezeme náklad

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: přesun s padákem, zrychlení, zpomalení, spolupráce ve skupině, komunikace

Pomůcky: padák

Prostor: hřiště, tělocvična

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: skupina, třída

Čas: 5 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), závěrečná

Motivace: Jsme řidiči velkého nákladního auta a převážíme náklad.

Postup: Rozestoupíme se okolo padáku a chytneme se ho. Chodíme kolem dokola. Postupně zrychlujeme (jedeme po dálnici) a zpomalujeme (jedeme městem).

Varianty: Je možné, aby vyučující měnil směr jako u aktivity Hasiči. Hru mohou řídit samotné děti.

Metodická doporučení: Po počátečním řízení hry učitelem ponecháme řízení na dětech.

Zpětná vazba: Jak se vám spolupracovalo, které z dětí nejčastěji řídilo „náklaďák“? Chtěli jste také řídit všechny ostatní, nebo bylo lepší, když řídil někdo vás?

Vlny a třepání padákem

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: manipulace s padákem, koordinace, hrubá motorika, spolupráce, komunikace, posilování

Pomůcky: padák

Prostor: tělocvična, hřiště

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní, závěrečná

Motivace: Představíme si, že jsme součást moře a tvoříme vlny – zvedáme a pokládáme padák, vlny mohou být větší i menší.

Postup: Rozestoupíme se kolem dokola padáku, chytneme ho do rukou a provádíme pohyb ze dřepu do stoje, paže z připažení do vzpažení a zpět (vlny), nebo ve stoji třepeme padákem.

Varianty: Různé rychlosti vln a třepání, můžeme vymýšlet různé varianty pohybů s padákem.

Metodická doporučení: Všechny děti se musí pohybovat současně. Pokud tuto aktivitu děti zvládnou, můžeme na padák něco položit, například plyšová mořská zvířátka a aktivitu opakovat.

Zpětná vazba: Spolupracovali všichni ve skupině? Řídila pohyb nějaká „silná, vůdčí osobnost“ nebo se koordinace pohybu účastnili všichni stejně? Spěchal někdo s pohybem padáku? Co jste cítili a proč? Bolely vás paže, nohy?

Podbíhání podle barev pod padákem

Oblast: převážně společenská, ale i osobní

Cíl, zaměření: koordinace pohybu s padákem, rychlost, orientace, bezpečnost, rychlá reakce

Pomůcky: padák

Prostor: tělocvična, hřiště

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: rušná, hlavní, závěrečná

Motivace: Představme si, že padák je velká medúza, která plave v moři, a proto se vznáší nahoru a dolů podle toho, jak silné vlny přijdou.

Postup: Děti se postaví kolem padáku, chytneme ho a pohybujeme s ním nahoru a dolů. Když se padák zvedá, řekne učitel barvu. Děti, které u dané barvy stojí, vběhnou pod padák a vymění si mezi sebou místo. Pod padákem/medúzou se nesmí moc dlouho zdržet (pouze dokud padák neklesne), protože medúza zespodu pálí.

Varianty: Měnit místo si nemusí pouze stejné barvy u padáku, ale například i všechny holky, všichni kluci, děti s určitou charakteristikou atd.

Metodická doporučení: Na úvod aktivity je dobré si s dětmi vyzkoušet, jestli zvládnou padákem pohybovat nahoru a dolů v pomalém tempu, aby bylo možné pod padákem proběhnout.

Zpětná vazba: Jak se vám dařilo se pod padákem vyhýbat? Orientovali jste se, kde je volné místo? Báli jste se, že vás „medúza požahá“?

Padák a míčky (1 míček, 2 a více míčků)

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: udržení míčků na padáku, hrubá motorika, spolupráce, komunikace

Pomůcky: padák, míčky

Prostor: hřiště, tělocvična

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Z padáku se stalo rozbouřené moře a míčky na něm jsou lodě, které musí plavat na hladině a nesmí se potopit.

Postup: Stoupneme si kolem dokola padáku, chytneme ho a společným pohybem děláme vlny na moři. Snažíme se míčky udržet na padáku, aby nepropadly dírou uprostřed nebo nespadly z padáku.

Varianty: Můžeme přidávat postupně více míčků. Míčky můžeme společnými silami cíleně přesunovat napříč padákem, po obvodu padáku – „lodě se plaví od přístavu k přístavu“.

Metodická doporučení: Je dobré si před položením míčků na padák zkusit pohyby pouze s prázdným padákem.

Zpětná vazba: Proč se míček/míčky pohyboval/pohybovaly zrovna tak, jak se pohyboval? Kdy míček zrychlil, kdy zpomalil? Spolupracovali všichni? Kdo hru řídil a byli jste ho ochotní poslouchat? Co se s míčkem/míčky dělo, když někdo nespolupracoval, pomalu reagoval nebo byl naopak příliš aktivní? Můžeme tuhle naši spolupráci připodobnit nějaké spolupráci ve třídě?

Padák a kutálení míčků do otvoru

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: dostat všechny míčky dírou uprostřed z padáku ven, spolupráce, komunikace, motorika

Pomůcky: padák, tenisové míčky

Prostor: hřiště, tělocvična

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Představme si, že se z padáku stal obrovský trychtýř, do kterého propadnou všechny věci v blízkém okolí. Propadne i míček?

Postup: Rozestoupíme se kolem padáku a držíme ho za okraje. Padákem manipulujeme nahoru a dolů a snažíme se dostat kutálející se míček/míčky do otvoru uprostřed padáku.

Varianty: Pro starší děti můžeme použít více míčků různých barev, například černé a bílé. Jejich úkolem je dostat do otvoru padáku pouze míčky jedné barvy.

Metodická doporučení: Je dobré si před používáním míčků zkusit pohyby pouze s prázdným padákem, může se domluvit způsob komunikace. Upozorníme na to, že propadené míčky necháváme ležet až do ukončení hry pod padákem.

Zpětná vazba: Stal se z některého z účastníků „vedoucí“ hry, který veškerou koordinaci pohybů s padákem řídil? Kdo to byl? Myslíte, že je to jednoduché koordinovat skupinu? Byl tu někdo, kdo nespolupracoval? Co dotyčný dělal a co dělat měl? Co jste museli udělat pro to, abyste dostali míčky do otvoru?

Jeskyně

Oblast: převážně osobní a společenská

Cíl, zaměření: koordinace pohybu ve skupině, vnímání tělesné blízkosti a tepla, spolupráce, komunikace

Pomůcky: padák

Prostor: tělocvična, hřiště

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 2–10 minut (dle výdrže účastníků)

Vhodná část hodiny TV: úvodní (motivace), závěrečná

Motivace: Vytvoříme z padáku jeskyni, abychom se schovali před nepřízní počasí. Začíná se zvedat vítr, rychle, rychle, všichni do jeskyně!

Postup: Rozestoupíme se kolem padáku a chytneme se ho. Společně padák několikrát rozpohybujeme směrem vzhůru a dolů. Na pokyn vedoucího, v době pohybu padáku vzhůru, pustí hráči padák jednou rukou (druhou ho drží) a snaží se dostat pod střed padáku dřív, než se na ně začne snášet. Když padák klesne, vytvoří nad skupinou „jeskyni“. Vzniklý prostor můžeme využít k motivaci k dalším aktivitám, k rozhovoru či ke zpětné vazbě.

Varianty: 1) Může být předem zadaný počet pohybů padákem vzhůru a na poslední z nich se všichni schovají pod padák – hru tak „nikdo neřídí“. 2) Někteří hráči již sedí na zemi pod padákem, mávání padákem probíhá nad jejich hlavami a zbytek skupiny se k sedícím přidává na pokyn vedoucího. 3) Na pokyn všichni pustí padák oběma rukama a sejdou se pod padákem – někdy se nezadaří a padák nedopadne na hráče, ale odletí stranou.

Metodická doporučení: Secvičíme společný pohyb padákem ve skupině. Důležitým prvkem je držení okraje padáku jednou rukou při pohybu do středu pod padák, protože pokud padák pustí všichni současně, zpravidla odletí stranou a skupinu nezakryje. Hráče s úzkostí z malých prostor předem na tuto skutečnost upozorníme.

Zpětná vazba: Je vám v jeskyni útulno? Jak se tady cítíte? Je vám teplo? Máte dostatek vzduchu? Je tu světlo nebo tma? Bylo příjemné, když se nad vašimi hlavami vznášel padák (varianta 2)?

Mořeplavci

Oblast: převážně osobní

Cíl, zaměření: chůze se ztíženou oční kontrolou, odhad vzdálenosti, koordinace, prostorová orientace, odvaha

Pomůcky: padák

Prostor: hřiště, tělocvična

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 5–15 minut

Vhodná část hodiny TV: závěrečná

Motivace: Zahrajeme si na mořeplavce. Moře je klidné a náš škuner brázdí vlny...

Postup: Dřepneme si, nebo si sedneme kolem padáku a malými pohyby paží vytváříme padákem malé vlny těsně nad podlahou. Vybraný jedinec nebo jedinci (max. 3) se projdou po vlnícím se padáku a vrátí se zpět na své místo. Hráči se vymění.

Varianty: Hráči mohou lézt po kolenech, případě jen ležet uprostřed padáku.

Metodická doporučení: Někteří hráči mohou mít s chůzí po padáku problémy – může se jim motat hlava, mohou si být nejistí s došlapem či mít jiné negativní pocity. Pokud toto nastane, umožníme hráčům chůzi nahradit lezením nebo plazením, příp. padák nejkratší cestou opustit.

Zpětná vazba: Jak se vám „po moři“ chodilo? Vadilo vám, že nevidíte pevnou podlahu? Vadilo vám vlnění padáku? Byli jste si jistí došlapy? Jaký nový poznatek z aktivity máte?

Peřina

Oblast: převážně osobní, společenská

Cíl, zaměření: zklidnění, relaxace

Pomůcky: padák, relaxační hudba

Prostor: tělocvična nebo jiný vnitřní prostor nejlépe s mírně kluzkou podlahou

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 3–15 minut, dle zájmu účastníků

Vhodná část hodiny TV: závěrečná

Motivace: Z padáku se stala obrovská peřina. Lehneme si, zakryjeme se peřinou a odpočineme si.

Postup: Sedneme si na zem kolem padáku, padák držíme v rukách. Na pokyn se všichni současně přitáhnou za padák a po hýždích sklouznou do lehu pod padákem. Zůstanou ležet přikrytí padákem a relaxují nebo spolu vleže komunikují.

Varianty: Další variantou může být aktivita, kdy sedíme ve stejné poloze s padákem, a pod ním si stejné barvy postupně vyměňují místa.

Metodická doporučení: Děti by měly udržovat klid, příp. mít zavřené oči a relaxovat. Aktivitu lze použít také při závěrečném hodnocení hodiny, můžeme si sdělovat své pocity a zážitky apod.

Zpětná vazba: Uvolnili jste se, jako když si lehnete do postele? Tlačilo vás někde něco? Bylo vám teplo? Chtělo se vám spát? Rušilo vás v odpočinku něco?

Relaxace

Oblast: osobní

Cíl, zaměření: odpočinek, relaxace

Pomůcky: padák

Prostor: tělocvična nebo jiná místnost

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: nezáleží

Čas: 5 minut

Vhodná část hodiny TV: závěrečná

Motivace: Odpočinek na závěr cvičení.

Postup: Děti si lehnou pod padák, mimo padák je pouze hlava, a relaxují.

Metodická doporučení: Udržujeme děti v klidu. Neměly by se vzájemně rušit hovorem ani doteky. Vhodná je relaxační hudba.

3.2 Noviny

Video 3.2: Noviny

Bruslení

Oblast: převážně materiální, osobní i společenská

Cíl, zaměření: zjišťování vlastností a možností cvičení s novinami, rychlost, reakce, zahřátí organismu, koordinace pohybů, kreativita, komunikace, spolupráce

Pomůcky: noviny, hudební doprovod

Prostor: tělocvična nebo jiný prostor s hladkou podlahou

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec i dvojice

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní

Motivace: Bruslili jste někdy? Dnes si to zkusíme a nepotřebujeme k tomu ani led a mráz...

Postup: Každé dítě si vezme dva listy novin a stoupne si na ně (na každý list jedno chodidlo). Po zaznění hudebního doprovodu děti napodobují bruslení – mohou bruslit po obvodu tělocvičny nebo vymýšlet různé kreace v prostoru (jako v krasobruslení).

Varianty: 1) Děti mohou bruslit jednotlivě nebo ve dvojicích. 2) Děti bruslí podle slovních pokynů nebo dle vlastního uvážení.

Metodická doporučení: Dbáme na bezpečnost, předem dětem vysvětlíme možné následky kolizí, příp. upozorníme na kluzkost novin.

Zpětná vazba: Bruslili jste jen dokola tělocvičny nebo jste vymýšleli různé prvky a kreace? Co za nejzajímavější pohyb vás napadlo? Bylo obtížné udržet chodidla na novinách, klouzalo vám to? V čem se liší toto bruslení od běžné chůze? Když jste bruslili ve dvojicích, domlouvali jste si prvky nebo jste reagovali na sebe spontánně? Bavila vás aktivita, proč? Líbilo se vám bruslení někoho jiného a proč?

Bublifuk

Oblast: převážně materiální, ale i osobní a společenská

Cíl, zaměření: zjišťování vlastností a možností cvičení s novinami a nafukovacími balonky, rychlost, reakce, zahřátí organismu, hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, kreativita

Pomůcky: noviny, nafukovací balonky, hudební doprovod

Prostor: tělocvična nebo jiný prostor s hladkou podlahou

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní

Motivace: Určitě každý z vás měl někdy bublifuk. Všimli jste si, jak se bubliny vznášejí prostorem?

Postup: Každé dítě si vezme dva listy novin a stoupne si na ně (na každý list jedno chodidlo). Po zaznění hudebního doprovodu děti odbíjejí nafukovací balonky, mohou se však pohybovat pouze „bruslením“ po novinách.

Varianty: 1) Děti mohou počítat úspěšná odbití. 2) Děti mohou odbíjet jen jeden, stále stejný, balonek nebo jakýkoli balonek, který je v jejich blízkosti.

Metodická doporučení: Dbáme na bezpečnost, předem dětem vysvětlíme možné následky kolizí, příp. upozorníme na kluzkost novin na podlaze.

Zpětná vazba: Když jste se soustředili na odbíjení, nezapomněli jste „bruslit“? Je náročnější odbíjet balonky při stoji na novinách nebo bez nich? Na co jste se museli více soustředit? Orientovali jste se v baloncích? Komunikovali jste nějakým způsobem s ostatními hráči? Kolikrát za sebou se vám podařilo úspěšně odbít balonek?

Zrcadlo

Oblast: převážně materiální, ale i společenská a osobní

Cíl, zaměření: zjišťování vlastností a možností využití novin, rychlost, reakce, zahřátí organismu, rozcvičení, hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, kreativita, komunikace, spolupráce

Pomůcky: noviny, hudební doprovod

Prostor: tělocvična nebo jiný prostor s hladkou podlahou

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: dvojice

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná i průpravná), hlavní, závěrečná

Motivace: Zrcadlo odráží obraz každého našeho pohybu. Pojďme si na něj zahrát.

Postup: Každé dítě si vezme noviny. Děti vytvoří dvojice. První předvádí různé pohyby a druhý po něm pohyby opakuje (je zrcadlem prvního). Při cvičení mohou s novinami různě manipulovat. Po čase si děti ve dvojici vymění role.

Varianty: 1) Děti mohou vymýšlet pohyby na místě nebo z místa. 2) Ponecháme dětem volnost ve vymýšlení pohybů nebo jim zadáme, kterou tělní část mají rozcvičovat. 3) Malé děti mohou napodobovat vedoucího hry – učitele.

Metodická doporučení: Předem upozorníme na nevhodná cvičení a naschvály.

Zpětná vazba: Podařilo se vám důkladně procvičit celé tělo? Vymýšlel váš spoluhráč zajímavá cvičení; které bylo nejzajímavější? Měli jste problém s vymýšlením nebo opakováním cvičení? Bylo pro vás zajímavější pohyby vymýšlet nebo je pouze opakovat po spoluhráči? Cvičili jste pouze ve stoje, nebo jste měnili polohy (sed, klek, leh…). Vysvětloval vám spoluhráč cvičení nebo je jen mlčky předváděl?

Cvičení s panáčkem z novin

Oblast: převážně materiální a společenská

Cíl, zaměření: zjišťování vlastností a možností využití novin při cvičení, reakce, zahřátí organismu, rozcvičení, hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, kreativita, komunikace, spolupráce, vytrhávání a manipulace s novinami

Pomůcky: jedny noviny do dvojice, hudební doprovod

Prostor: tělocvična nebo jiný prostor, venkovní prostředí

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: dvojice

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná, ale hlavně průpravná), hlavní, závěrečná

Motivace: Papírový panáček umí spoustu cviků. Zvládnete je také?

Postup: Děti vytvoří dvojice. Z novin jednoduše vytrhají panáčka. První předvádí panáčkem různé pohyby a druhý po něm pohyby opakuje. Po čase si děti ve dvojici vymění role.

Varianty: 1) Děti mohou vymýšlet pohyby na místě nebo z místa. 2) Ponecháme dětem volnost ve vymýšlení pohybů nebo jim zadáme, kterou tělní část mají rozcvičovat. 3) Malé děti mohou napodobovat panáčka, kterého „vede“ vedoucí hry – učitel. 4) Pohyby lze komentovat nebo je předvádět mlčky.

Metodická doporučení: Předem děti upozorníme na nevhodná cvičení a naschvály.

Zpětná vazba: Podařilo se vám důkladně procvičit celé tělo? Vymýšlel váš spoluhráč zajímavá cvičení s panáčkem? Které bylo nejzajímavější? Měli jste problém s vymýšlením nebo opakováním cvičení? Cvičili jste pouze ve stoje, nebo jste měnili polohy (sed, klek, leh…). Vysvětloval vám spoluhráč cvičení nebo je jen mlčky předváděl? Pochopili jste a předváděli jste správně, jaké pohyby měl na mysli spoluhráč? Lze s papírovým panáčkem udělat všechny pohyby, které si vymyslíte?

Loutky

Oblast: převážně materiální a společenská

Cíl, zaměření: zjišťování vlastností a možností využití novin při cvičení, reakce, zahřátí organismu, rozcvičení, hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, kreativita, komunikace, spolupráce, vytrhávání a manipulace s novinami

Pomůcky: jedny noviny do skupiny, hudební doprovod

Prostor: tělocvična, venkovní prostředí

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná, ale hlavně průpravná), hlavní, závěrečná

Motivace: Loutkoherec ovládá loutky.

Postup: Jeden člen skupiny se stane loutkohercem, ostatní jsou loutky. Loutkoherec ovládá pohyby loutek pomocí novin.

Varianty: 1) Loutkoherec může vymýšlet pohyby na místě nebo z místa. 2) Malé děti mohou napodobovat panáčka, kterého „vede“ vedoucí hry – učitel. 3) Pohyby lze komentovat nebo je předvádět mlčky.

Metodická doporučení: Předem děti upozorníme na nevhodná cvičení a naschvály.

Zpětná vazba: Podařilo se vám důkladně procvičit celé tělo? Vymýšlel loutkoherec zajímavá cvičení? Které bylo nejzajímavější? Měli jste problém s opakováním cvičení? Cvičili jste pouze ve stoje, nebo jste měnili polohy (sed, klek, leh…). Vysvětloval vám loutkoherec cvičení nebo je jen mlčky předváděl? Napadlo vás stejné řešení pohybů předváděných novinami jako ostatní nebo vás napadalo odlišné řešení? Překvapilo vás některé cvičení, věděli/nevěděli jste si s ním rady?

Koulování

Oblast: materiální, společenská i osobní

Cíl, zaměření: zjišťování vlastností a možností využití novin při cvičení, reakce, zahřátí organismu, hod, hod na cíl, hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, vytrvalost, spolupráce, manipulace s novinami – mačkání novin

Pomůcky: větší počet novin než je hráčů, hudební doprovod

Prostor: tělocvična nebo jiný vnitřní prostor, venkovní prostředí

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní

Motivace: Venku napadl sníh. Pojďme se koulovat!

Postup: Všechny noviny zmačkáme do papírových koulí. Po dobu puštěného hudebního doprovodu se koulují „všichni proti všem“.

Varianty: Rozdělíme hráče na poloviny a obě skupiny se koulují vzájemně. Lze počítat zásahy koulemi.

Metodická doporučení: Předem upozorníme na nevhodnost hodů z velké blízkosti a do obličeje – nebezpečí úrazu.

Zpětná vazba: Jak se vám koulování líbilo? Vydrželi jste stejné tempo házení na začátku i v průběhu hry? Jak se vám házelo papírovými koulemi, je rozdíl mezi hodem touto koulí a hodem míčkem, jaký? Vybírali jste si, koho zkoulujete, nebo jste koulovali náhodně kohokoli?

Sněhový mrak

Oblast: materiální, společenská i osobní

Cíl, zaměření: zjišťování vlastností a možností využití novin při cvičení, vyhazování novinových koulí, hod, hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, spolupráce, manipulace s novinami – mačkání novin

Pomůcky: větší počet novin než je hráčů

Prostor: tělocvična nebo jiný vnitřní prostor, venkovní prostředí

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní, závěrečná

Motivace: Venku je velký černý mrak, padají velké těžké vločky.

Postup: Všechny noviny zmačkáme do papírových koulí. Hráči si posbírají co nejvíce koulí a semknou se do těsné skupiny. Na povel „Sněží!“ všichni současně vyhodí své koule do vzduchu.

Varianty: Rozdělíme hráče na poloviny a obě skupiny na sebe střídavě hází papírové koule.

Metodická doporučení: Zaměstnáváme všechny hráče, všichni hází i sbírají.

Zpětná vazba: Jak se vám „sněžení“ líbilo? Jaký jste měli pocit v těsné skupině? Jak jste se cítili, když na vás „padal sníh“? Jak se vám házelo papírovými koulemi?

Co umí vzduch?

Oblast: materiální, osobní

Cíl, zaměření: zjišťování vlastností novin, koordinace pohybů, manipulace s novinami

Pomůcky: jedny noviny pro každého hráče

Prostor: tělocvična nebo jiný větší vnitřní prostor, venkovní prostředí (při bezvětří)

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní

Motivace: Na cestě do školy nás zastihl silný vítr. Spolu s ním přiletěl i list papíru a nalepil se nám na tělo. Proč nespadne?

Postup: Děti mají noviny položené na hrudníku a běhají po prostoru takovou rychlostí, aby jim nespadly. Nesmí si noviny přidržovat ani rukama, ani bradou.

Varianty: 1) Noviny jsou umístěné na paži, noze, na hlavě apod. 2) Lze hrát jako honičku.

Metodická doporučení: Zaměstnáváme všechny hráče, nikdo si nesmí noviny přidržovat jinými částmi těla. Pro větší motivaci můžeme zvolit vhodný hudební doprovod.

Zpětná vazba: Který způsob položení novin na těle vám nejvíc vyhovoval, byl pro vás nejjednodušší? Který byl nejnáročnější? Byl nějaký způsob, který nebylo možné realizovat? Vydrželi jste běhat po celou dobu stejně rychle? Jak je možné, že vám noviny při běhu držely na těle bez přidržování jinou částí těla? Co se dělo, když jste zpomalili nebo zastavili?

3.3 Víčka od PET lahví

Video 3.3: Víčka od PET lahví

Seznámení s pomůckou

Oblast: osobní, materiální, společenská

Cíl, zaměření: seznámení s materiálem, tvarem a dalšími vlastnostmi pomůcky

Pomůcky: víčka od PET lahví

Prostor: tělocvična, lze i venkovní prostor

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec i skupina

Čas: 5 minut, lze prodloužit dle zájmu účastníků

Vhodná část hodiny TV: úvodní (motivace), hlavní, závěrečná

Motivace: Motivací je samotná pomůcka.

Postup: Necháme účastníky aktivity volně objevovat vlastnosti a možnosti využití nové, neznámé pomůcky bez bližších komentářů.

Varianty: Můžeme dětem zavázat oči a teprve nyní jim pomůcku donést. Lze i nasypat doprostřed kruhu nevidících sedících dětí a zjišťovat, co by zvuk, podle dětí, mohlo vydávat. Možnou variantou je také připravit pomůcku předem a s příchodem do místnosti nechat děti experimentovat a objevovat.

Metodická doporučení: Děti nijak neomezujeme, necháme je „objevovat“. Pouze v případě, že by šlo o nebezpečné situace, zasahujeme.

Zpětná vazba: Co je to za pomůcku? Jakou má barvu? Z jakého je materiálu? Je lehká/těžká? Je vám příjemná na omak? Můžete si s ní házet ve dvojici? Jaké zmenšené hudební nástroje by pomůcka mohla představovat (bubínek, činely atd.)? Co všechno můžete s víčky dělat, jak si s nimi můžete hrát?

Sluníčko, mráčky, kroupy

Oblast: převážně osobní, ale i společenská

Cíl, zaměření: hrubá i jemná motorika, koordinace, odhad, postřeh, prostorová orientace, házení, chytání

Pomůcky: víčka od PET lahví

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, lze i venkovní prostředí

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní, závěrečná

Motivace: Jaké mohou být mraky a co přinášejí? Co jsou to kroupy? Co nás hřeje?

Postup: Děti se rozdělí do dvou skupin na „mráčky“ a „sluníčka“. Mráčky si kleknou/dřepnou k hromadě PET víček (= kroupy) a vyhazují kroupy do prostoru. Úkolem sluníček je pochytat co nejvíce víček (krup).

Varianty: Mráčky mohou vyhazovat kroupy do dálky nebo jen těsně nad sebe. Sluníčka mohou víčka chytat nebo (v druhém případě) srážet zpět do hromady víček nastavenými dlaněmi.

Metodická doporučení: Dbáme na bezpečnost, předem upozorníme na možné šlápnutí a uklouznutí na víčku.

Zpětná vazba: Bylo lepší být mráčkem či sluníčkem? Proč? Dařilo se vám házet/chytat víčka? Spolupracovaly mráčky nebo sluníčka nějakým způsobem nebo ne? Jsou kroupy tvrdé, měkké? Bolelo vás chytání/odrážení víček?

Úklid pomůcek

Oblast: osobní, příp. společenská

Cíl, zaměření: myšlení, kreativita, nápaditost, motorika, koordinace, manipulace s předměty, spolupráce, rychlé plnění úkolu

Pomůcky: víčka od PET lahví, předměty k úklidu pomůcek

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, lze i venkovní prostředí

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: závěrečná, příp. jiná, jestliže je potřeba posbírat víčka

Motivace: Jsme úklidová firma. Jak si poradíme s úklidem nepořádku?

Postup: Děti necháme vymýšlet a realizovat možné způsoby co nejrychlejšího úklidu rozházených víček z PET lahví. Mohou pracovat jednotlivě nebo ve skupinách.

Varianty: Víčka lze sbírat ručně, udělat z těla „rolbu“, použít na shrnování švihadla, žíněnku atd.

Metodická doporučení: Korigujeme děti v případě nebezpečných nápadů, děti můžeme povzbudit či jim napovědět.

Zpětná vazba: Jaký způsob jste vymysleli? Je účinný? Lze ho vylepšit?

Na hamouny

Oblast: převážně společenská, ale i osobní

Cíl, zaměření: motorika, koordinace, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace, rychlost, odvaha, chování k sobě navzájem

Pomůcky: víčka od PET lahví

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, lze i venkovní prostředí

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Hamoun chce získat co nejvíc víček. Podaří se mu to?

Postup: Úkolem hráčů je posbírat a nanosit si na vlastní hromadu co nejvíce víček. Mohou si brát pouze volná víčka, příp. krást víčka ostatním (tzn., že pokud mají někteří hráči udělané hromady nasbíraných víček a nehlídají je, mohou jim ostatní z těchto hromad brát. Pokud však mají někteří hráči nastrkaná víčka např. za tričkem, odtud je brát nesmí, nejde o volná víčka).

Varianty: Jako možnou variantu lze zvolit i braní víček, která mají hráči nastrkaná za oblečením, avšak tuto variantu doporučujeme u starších a vyspělejších hráčů, kteří jsou schopni v zápalu hry zvážit možnost úrazů, příp. korigovat doteky na nevhodných místech těla protihráče.

Metodická doporučení: Některé děti jsou při ztrátě nasbíraných víček plačtivé. Je nutné s nimi situaci probrat, poukázat na možnosti podobných zážitků v reálném světě a vysvětlit jim, kde udělaly chybu, jak mohou na danou situaci vhodně reagovat, příp. jak se zachovat.

Zpětná vazba: Líbila/nelíbila se vám hra, proč, jaké z ní máte pocity? Sebral vám někdo víčka, jak se cítíte? Bránili jste svá víčka? „Nahamounili“ jste množství víček, jak jste toho docílili? Máte radost z toho, že jste obrali spolužáka? Sbírali jste raději víčka spolužáků nebo víčka rozházená volně po ploše? Jak jste se cítili, když jste brali víčka ostatním a jak když brali ostatní víčka vám?

Obrázky z víček

Oblast: převážně osobní, ale i materiální a společenská

Cíl, zaměření: tvořivost, vyjádření nálady, popis obrázku, komunikace, jemná motorika, relaxace, příp. spolupráce, zraková kontrola, hmat

Pomůcky: víčka z PET lahví, vhodný hudební doprovod, příp. šátky

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí

Věk: 3+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec, příp. skupiny s malým počtem účastníků

Čas: 5–30 minut, dle zájmu účastníků

Vhodná část hodiny TV: závěrečná

Motivace: Víčka se nabízejí také jako výtvarný materiál. Vytvořme z nich obrázky do galerie...

Postup: Necháme děti volně tvořit z víček od PET lahví. Na závěr aktivity obejdeme všechny výtvory a jednotliví autoři představí svá díla.

Varianty: 1) Děti mohou tvořit jednotlivě nebo v malých skupinách. 2) Děti mohou tvořit se zavázanýma očima a orientovat se pouze hmatem. 3) Děti mohou tvořit na předem zadané téma, nebo ponecháme volnou tvorbu.

Metodická doporučení: Děti by měly mít mezi sebou prostor, aby se jim obrázky vešly vedle sebe. Při závěrečném představování děl necháme na dětech, co o obrázku prozradí. Pokud děti nevědí co říct, pomůžeme návodnou otázkou. Obrázky můžeme vyfotografovat a vystavit ve třídě. Všem za práci poděkujeme a pochválíme je. Děti nerady své obrázky uklízí.

Zpětná vazba: Tvořili jste z barevných nebo jednobarevných víček? Proč jste vytvořili právě takový obrázek? Je váš obrázek vytvořený v rovině nebo je plastický (3D)? Dávali jste víčka dnem vzhůru, opačně nebo vám to bylo jedno? Pomáhala vám při tvorbě hudba? Odpovídá výsledek práce vašim představám?

3.4 Zahřívací hry bez pomůcek

Video 3.4: Hry bez pomůcek

Zubař

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: zahřátí organismu, spolupráce, kontakt, prostorová orientace

Pomůcky: bez pomůcek

Prostor: tělocvična, venkovní prostor

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 1 hra 2–5 minut, hru lze opakovat

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní

Motivace: Budeme mít zkažené zuby nebo raději zajdeme na prohlídku k zubaři?

Postup: Honička. Jeden z hráčů honí = „kaz“, druhý zachraňuje = „zubař“ a ostatní jsou „pacienti“. Kaz honí pacienty, a když některého chytí, pacient poskakuje na místě a hlasitě naříká. Zubař zachrání pacienta tak, že ho 3x oběhne (= vyvrtá kaz). Zachráněný pacient se vrací do hry.

Varianty: Můžeme mít 1 kaz a 2 zubaře nebo opačně. Při větším počtu hráčů zvýšíme počet „kazů“ a „zubařů“. Zvolíme jiný způsob záchrany.

Metodická doporučení: Dbáme na bezpečnost. Hráče v roli kazu a zubaře střídáme.

Zpětná vazba: Která role byla pro vás nejpřijatelnější a proč? Kolikrát jste byli chyceni kazem? Co jste dělali pro to, aby vás kaz nechytil? Čekali jste dlouho na záchranu? Zahřáli a zadýchali jste se u hry? Kdo byl výkonnější, zubař nebo kaz?

Krabička na lentilky

Oblast: převážně společenská, ale i osobní

Cíl, zaměření: zahřátí organismu, spolupráce, prostorová orientace, kontakt

Pomůcky: bez pomůcek

Prostor: tělocvična, venkovní prostor

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 5 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní

Motivace: V krabičce je velký počet lentilek. Když je rozsypeme, musíme lentilky posbírat a do nasypat zpět do krabičky...

Postup: Honička. Jeden z hráčů honí = „krabička na lentilky“. Ostatní hráči jsou „rozsypané lentilky“. Koho krabička chytí, dostává se jako lentilka do krabičky = krabička se s ním drží za ruku a společně honí (ve dvojici, trojici, čtveřici, ...) Stihne krabička posbírat všechny lentilky v daném limitu?

Varianty: Při větším počtu hráčů lze stanovit větší počet „krabiček“.

Metodická doporučení: Dbáme na bezpečnost. Pokud je již v jedné krabičce příliš mnoho lentilek, lze vytvořenou dlouhou řadu spojených dětí rozdělit na poloviny.

Zpětná vazba: Která role vám nejvíce vyhovovala? Zahřáli a zadýchali jste se? Co se dělo, když už bylo v krabičce moc lentilek? Bylo lehké krabičce uniknout?

Pevnost Boyard

Oblast: převážně společenská, ale i osobní

Cíl, zaměření: koordinace, motorika, odhad, postřeh, prostorová orientace, spolupráce, zahřátí organismu

Pomůcky: bez pomůcek

Prostor: tělocvična, venkovní prostředí

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 5 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní

Motivace: V pevnosti Boyard natáčejí televizní společnosti velmi těžké a nesnadné soutěžní pořady. Zkusme se také jedné soutěže zúčastnit.

Postup: Honička. Určíme honiče. Kdo je chycen, stává se pevností Boyard (= udělá vzpor klečmo). Kdo chce chyceného zachránit, musí pevnost oběhnout, přelézt a podlézt. Během záchrany nemůže být hráč chycen. Zachráněný hráč se vrací zpět do hry.

Varianty: Při větším počtu hráčů můžeme zvolit dva a více honičů. Způsob zachraňování můžeme změnit.

Metodická doporučení: Způsob zachraňování volíme takový, aby ostatní hráči zachraňovaným nechtěně neublížili. Upozorníme na bezpečnost a na to, že chycení hráči jsou v nízké poloze, takže by je některý běžící hráč mohl přehlédnout a zakopnout o ně.

Zpětná vazba: Líbilo se vám být pevností Boyard? Bylo pro vás zachraňování obtížné? Kolik jste zachránili dětí? Jak jste se cítili v roli honiče, pevnosti Boyard nebo záchranáře?

Pavouk a mouchy

Oblast: převážně společenská, ale i osobní

Cíl, zaměření: zahřátí organismu, rychlost, motorika, koordinace, odhad, postřeh, prostorová orientace, spolupráce, kontakt, dotek

Pomůcky: bez pomůcek

Prostor: tělocvična

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 5 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní

Motivace: Pavouk chytá sítě na mouchy. Chytí se některá?

Postup: Honička. Určíme honiče („pavouka“). Ostatní jsou „mouchy“. Pokud pavouk některou mouchu chytí, moucha se postaví zády k nejbližší zdi, vzpaží zevnitř, roznoží a třepe se (je připoutána v pavoukově síti). Zachránit ji může jiný hráč, který roztrhá pavučinu na zápěstích a kotnících chycené mouchy (dotkne se obou zápěstí a kotníků). Chycená a nyní již zachráněná moucha se vrací zpět do hry. Záchranář nemůže být po dobu zachraňování chycen.

Varianty: Při větším počtu hráčů můžeme zvolit dva a více honičů. Způsob zachraňování můžeme změnit.

Metodická doporučení: Dbáme na bezpečnost. Necháme na hráčích, jakým způsobem a v jakém pořadí se dotknou míst potřebných k záchraně.

Zpětná vazba: Líbilo se vám více být pavoukem nebo mouchou? Jaký způsob jste zvolili pro záchranu chycené mouchy? Koho se pavoukovi nepodařilo chytit? Koho naopak chytil několikrát (kolikrát a proč)? Bylo příjemné být „připoután v síti“?

3.5 Barevné papíry

Video 3.5: Barevné papíry

Barevné papíry

Oblast: materiální, ale i osobní a společenská

Cíl, zaměření: poznávání barev, počítání, asociace, myšlení, paměť, pohyb

Pomůcky: barevné papíry (modré, červené, zelené, žluté apod.)

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, lze i venku

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec nebo dvojice nebo skupina

Čas: 5–20 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Každá z barev představuje určitý pohyb. Umíte přečíst a předvést tento barevný záznam?

Postup: Každé barvě papíru přiřadíme určitý pohyb nebo zvuk (např. modrá barva = krok, žlutá barva = tlesknutí, červená barva = juchání, zelená barva = výskok). Barevné papíry skládáme do řad (např. 1. řada 4 modré papíry, 2. řada 4 žluté papíry atd.) a děti podle nich cvičí (v tomto případě dělají 4 kroky a současně 4x tlesknou). Počet papírů v různých řadách můžeme různě ubírat nebo přidávat, takže vzniká pro děti „hlavolam“.

Varianty: Děti samostatně nebo ve skupinkách přiřazují k barvám pohyby či zvuky. Svůj „barevný záznam“ předvedou ostatním a ti hádají, co která barva znamená.

Metodická doporučení: Děti musí pochopit princip aktivity. Při vlastní tvorbě je nutné předvádět pohyby dostatečně názorně, aby nedošlo k záměně pohybů.

Zpětná vazba: Bylo jednoduché vymyslet nebo poznat, co která barva znamená? Podle čeho jste přiřazovali pohyby a zvuky k barvám? Dařily se vám „hlavolamy“?

3.6 Koberečky

Video 3.6: Koberečky

Koberečky

Oblast: materiální, ale i osobní

Cíl, zaměření: poznávání barev, asociace, myšlení, paměť, pohyb, improvizace

Pomůcky: barevné koberečky (modrý, červený, zelený, žlutý apod.)

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, lze i venku

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5–15 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní

Motivace: Co si představíte, když vidíte modrou (žlutou, červenou, …) barvu? Jaké předměty, vlastnosti apod. vám připomíná?

Postup: Děti sedí v kroužku a říkají své asociace, co jim která barva připomíná. Následně přiřadíme každé barvě koberečku určitou charakteristiku (např. modrý kobereček = život, zelený kobereček = růst, červený kobereček = oheň atd.). Koberečky jsou položené na zemi. Úkolem dětí je pohybově ztvárnit jednotlivé charakteristiky podle toho, na který z koberečků se vedoucí hry/učitel postaví. Pokud vedoucí hry/učitel stojí mimo koberečky, pohybují se děti volně po prostoru.

Varianty: Vedoucí hry/učitel může kombinovat současně více možností – např. jednu nohu může umístit na červený kobereček a druhou mimo koberečky (což pro děti znamená „oheň v pohybu“), příp. může umístit na koberečky i paže. Vedoucí hry/učitel může dětem napovídat tím, že se na konkrétní kobereček postaví a současně řekne jeho barvu. Pokud barvy ústně nesděluje, musí ho děti samy sledovat.

Metodická doporučení: Děti musí pochopit princip aktivity. Každé dítě vytváří pohyby dle vlastní fantazie – pokud neví, je možné mu napovědět.

Zpětná vazba: Postavte se na barvu, která se vám nejvíc líbila. Proč? Co jste předváděli? Bylo složité předvádět několik věcí současně? Která barva se vám předváděla nejhůř a která nejlépe?

3.7 Propisovací pera

Video 3.7: Propisovací pera

Propisky

Oblast: materiální, společenská, ale i osobní

Cíl, zaměření: motorika, koordinace, prostorová orientace, interakce s druhou osobou, uvědomění si přístupu k řešení problému

Pomůcky: propisovací pera

Prostor: tělocvična

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: skupina nebo dvojice

Čas: 15 minut

Vhodná část hodiny TV: závěrečná

Motivace: Asociace – propisovací pero a jak ho normálně využíváme? A teď se na něho podívejme jako na neznámou věc, jak jinak bychom ho mohli využít?

Les je hustý a my se musíme držet pohromadě, aby se nikdo neztratil. Jak to ale udělat? V kapse jsme našli pouze staré pero.

Postup: Půjdeme ve dvojicích a mezi sebou držíme pero tak, abychom se za žádnou cenu nedotkli (nejjednodušší je dlaň – pero – dlaň). 1) Nejdříve si to vyzkoušíme jednoduchou trasou na druhou stranu tělocvičny. 2) Brzy ale v lese přijdou různé překážky (smyšlené kořeny, kameny, nízko rostlé větve, potůček apod.) a my se přes ně musíme dostat. Cestu popisuje vedoucí aktivity/učitel nebo si ji dvojice vytváří sama. 3) Ve dvojici je stanoven jeden velitel, který povede druhého tak, aby mohla dvojice postupovat rychleji. Udává, kudy povede cesta, a druhý ho musí následovat. Následně se vymění.

Varianty: Nacházíme se na rozcestí a každý z dvojice chce na opačnou stranu. Kdo koho „přesvědčí”, aby se šlo právě jeho cestou?

Metodická doporučení: Dbáme na bezpečnost, v blízkosti by neměly být žádné reálné překážky.

Zpětná vazba: Dařilo se vám přesunout z místa na místo? Bylo to pohodlné, nebo jste pociťovali nějaký diskomfort? V čem spočívala vaše spolupráce? Pokud v interakci s druhými používáme pouze donucovací a přesvědčovací princip, často se stane, že svého nedocílíme. Zato když zvolíme raději ústupky, posuneme se k řešení situace.

3.8 Pedala, chůdy a další psychomotorické pomůcky

Video 3.8: Pedala, chůdy a další balanční pomůcky

Cirkus

Oblast: materiální, ale i osobní a společenská

Cíl, zaměření: poznávání pomůcek a jejich vlastností, poznávání vlastních schopností a dovedností, odhad, myšlení, taktika, kreativita, komunikace, spolupráce

Pomůcky: pedala různých velikostí a z různých materiálů, chůdy různých velikostí, tvarů a z různých materiálů, válec s balanční deskou, „lyže“ apod.

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí

Věk: 5+ (dle použitých pomůcek)

Skupina/jednotlivec: jednotlivec nebo dvojice nebo trojice

Čas: 5–30 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, příp. závěrečná

Motivace: Co všechno lze dělat s pomůckami před vámi? A co na nich nebo s nimi zvládnete vy?

Postup: Vymezíme prostor, ve kterém se budou konkrétní pomůcky používat (nutno dbát na bezpečnost). Děti mohou používat pomůcky podle instrukcí, nebo využít vlastních kreativních nápadů a různě s pomůckami experimentovat. Vedoucí aktivity/učitel dohlíží na bezpečnost a koriguje případná nebezpečí.

Varianty: Děti střídají jednotlivé pomůcky v daných časových intervalech nebo je jim ponechána svobodná vůle, jak dlouho se u konkrétní pomůcky zdrží. V druhém případě je třeba mít dostatečné množství pomůcek na daný počet dětí.

Metodická doporučení: Dbáme na bezpečnost. Před zahájením aktivity je nutné děti poučit, jak si dávat dopomoc a záchranu při využívání konkrétních pomůcek. Z tohoto důvodu by měly děti pracovat nejlépe po dvojicích. Dbáme na dostatečný prostor a volné dráhy pro pohyb dětí na pomůckách.

Zpětná vazba: Která z pomůcek se vám nejvíc líbila a proč? (Postavte se k dané pomůcce.) Co všechno jste zkoušeli? Co bylo náročné nebo naopak velice jednoduché?

3.9 Vozíky

Video 3.9: Vozíky

Autíčka

Oblast: převážně materiální, společenská i osobní

Cíl, zaměření: zjišťování vlastností a možností vozíku, rychlost, reakce, zahřátí organismu, koordinace pohybů, komunikace, spolupráce

Pomůcky: jeden vozík do dvojice

Prostor: tělocvična

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: dvojice

Čas: do 10 minut

Vhodná část hodiny TV: rušná, hlavní

Motivace: Autíčka mají silný motor a umí jezdit velice rychle. Řidiči, dodržujte pravidla silničního provozu, ať nedojde k havárii!

Postup: Děti se rozdělí do dvojic a každé dvojici připadne jeden vozík. První z dvojice se posadí na vozík a stává se „řidičem“. Druhý z dvojice – „motor“ – se postaví za sedícího hráče a začne ho podle předem domluvených gest tlačit po prostoru. Příklady gest: kmitání pravou rukou vpravo = „blinkr vpravo“, kmitání levou rukou vlevo = „blinkr vlevo“, kmitání oběma rukama směrem vpřed = „jízda vpřed, zrychlovat“, kmitání oběma rukama u uší směrem vzad = „couvání“, pokrčit předpažmo, vztyčit dlaně = „brzda“ apod. Po ukončení aktivity výměna rolí.

Varianty: 1) Gesta nemusí být předem domluvená, hráči na sebe vzájemně reagují v průběhu aktivity. 2) Jen slovní navigace. 3) Navigace pomocí zvuků, bez gest.

Metodická doporučení: Dbáme na bezpečnost, předem dětem vysvětlíme možné následky kolizí nebo havárek autíček.

Zpětná vazba: Bylo pro vás lepší být řidičem nebo motorem? Jak se vám líbila jízda autíčkem? Pocítili jste odstředivou sílu, co to je odstředivá síla? Poslouchal motor řidiče, reagoval dostatečně rychle? Jak jste řešili situace, když se blížilo nebezpečí srážky? Co se s vámi dělo, když autíčko zrychlovalo, zpomalovalo? Kde bylo nejúčinnější, aby motor zabíral (tlačením do řidiče, vozíku atd.)?

Sáňky

Oblast: materiální, společenská i osobní

Cíl, zaměření: koordinace, odhad, rychlost, prostorová orientace, důvěra

Pomůcky: jeden vozík do dvojice

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí

Věk: 8+

Skupina/jednotlivec: dvojice

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Jízda na sáních nemusí být vždy jen z kopce... Pojďme to zkusit po rovině!

Postup: Dvojice se postaví na jednu stranu tělocvičny vedle sebe. Jeden z dvojice se posadí na vozík (sáňky) tak, aby měl nohy na vozíku (nejlépe turecký sed), druhý se postaví za něj. Na pokyn roztlačí stojící hráč sáňky po určené dráze a nakonec je pošle co nejdál do prostoru. Opakujeme s výměnou rolí.

Varianty: 1) Pokud je prostor dostatečně velký a počet sáněk přiměřeně nízký, lze je posílat různými směry po prostoru. 2) Sáňky lze posílat čelem vpřed, zády vpřed, bokem, roztočit atd.

Metodická doporučení: Aktivita do většího prostoru. Dbáme na bezpečnost. Mezi vozíky necháváme větší prostor, aby nedocházelo ke kolizím.

Zpětná vazba: Bylo pro vás příjemné jezdit bez kontroly směru jízdy? Důvěřovali jste spoluhráči, že vás nepošle do kolize? Jak jste se lépe cítili – na sáňkách nebo jako „asistent pohybu“? Měli jste nějaké příjemné/nepříjemné pocity? Na co všechno reaguje vozík? Co všechno jste museli udělat, aby vás mohl spoluhráč roztlačit? Jak daleko jste dojeli?

Trakaře

Oblast: materiální, společenská, ale i osobní

Cíl, zaměření: koordinace, odhad, rychlost, prostorová orientace, důvěra, prostorová orientace, komunikace, jízda s hlavou nízko nad podložkou

Pomůcky: jeden vozík do dvojice

Prostor: tělocvična

Věk: 8+

Skupina/jednotlivec: dvojice

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Blíží se bouřka, suché seno je třeba rychle převézt na trakaři do seníku.

Postup: Jeden z dvojice si lehne na břicho na vozík a druhý jej chytí za nohy. Vytvoří tak trakař, se kterým se druhý z dvojice (stojící hráč) pohybuje po prostoru vpřed, vzad, stranou, po kruhu či jiné dráze. Ruce má ležící hráč umístěné na vozíku, aby nedošlo k úrazu. Po ukončení aktivity výměna rolí mezi členy dvojice.

Varianty: Dráhu předem určíme nebo necháme dráhu na tvořivosti dětí.

Metodická doporučení: Aktivita do většího prostoru. Dbáme na bezpečnost. Mezi vozíky necháváme větší prostor, aby nedocházelo ke kolizím a ke zraněním.

Zpětná vazba: Byla jízda s hlavou nízko nad zemí příjemná? Jaké poznatky z takové jízdy máte? Důvěřovali jste spoluhráči nebo jste se báli, že vás „neuřídí“? Jakými směry či po jaké dráze jste jezdili? Mohl „náklad sena“ ovlivnit jednání „sedláka – řidiče“?

Samostatná jízda v lehu na břiše

Oblast: převážně materiální a osobní

Cíl, zaměření: koordinace, hrubá motorika, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace, síla, vytrvalost, posílení mezilopatkových, zádových a pažních svalů, rychlost, zjišťování možností pomůcky

Pomůcky: vozík pro každého

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí s hladkou podlahou

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní, hlavní, závěrečná

Motivace: Vymyslete co nejzajímavější jízdu na vozíku.

Postup: Děti si lehnou břichem na vozík a pomocí odrazu pažemi od podlahy přejíždějí na různá místa v tělocvičně.

Varianty: 1) Dráha a způsob pohybu mohou být předem zadané nebo mohou být ponechány na tvořivosti dětí. 2) Dětem činnost nijak blíže nepopisujeme a necháme na nich, co vymyslí. 3) Pokud je větší skupina dětí, rozdělíme ji na poloviny a po určitém čase skupiny prostřídáme. Čekající mohou hodnotit předvedené jízdy.

Metodická doporučení: Aktivita do většího prostoru. Dbáme na bezpečnost. Mezi vozíky necháváme větší prostor, aby nedocházelo ke kolizím a ke zraněním.

Zpětná vazba: Jaká jízda byla podle vás nejjednodušší/nejsložitější, nejnamáhavější/nejjednodušší apod.? Vymysleli jste, podle vás, nějaký originální způsob jízdy? Které svaly jste při jízdě namáhali?

Piruety

Oblast: převážně osobní a materiální

Cíl, zaměření: koordinace, hrubá motorika, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace, síla, vytrvalost, posílení mezilopatkových, zádových a pažních svalů, rychlost, zjišťování možností pomůcky

Pomůcky: vozík pro každého

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí s hladkou podlahou

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Krasobruslaři a baletky umí točit mnohonásobné piruety. Zvládneme to také?

Postup: Děti si lehnou břichem na vozík a pomocí odrazu pažemi od podlahy se otáčejí na místě.

Varianty: Děti mohou pomocí piruet překonat délku/šířku tělocvičny.

Metodická doporučení: Aktivita do většího prostoru. Dbáme na bezpečnost. Mezi vozíky necháváme větší prostor, aby nedocházelo ke kolizím a ke zraněním.

Zpětná vazba: Kolik se vám podařilo udělat piruet? Točila se vám hlava? Co můžete udělat pro to, aby se vám hlava netočila? Jakým způsobem se musíte odrážet, abyste dělali piruety? Stíhali jste se orientovat v prostoru a dodržovat bezpečné vzdálenosti? Kterým směrem se točila kolečka na vozíku?

Samostatná jízda v sedu

Oblast: převážně materiální a osobní

Cíl, zaměření: koordinace, hrubá motorika, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace, síla, vytrvalost, rychlost, posílení svalů trupu a končetin

Pomůcky: vozík pro každého

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí s hladkou podlahou

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Vymyslete co nejzajímavější jízdu na vozíku.

Postup: Obdoba aktivity „Samostatná jízda v lehu na břiše“. Děti si sednou na vozík a pomocí odrazu pažemi (či nohama nebo obojím) od podlahy přejíždějí na různá místa v tělocvičně.

Varianty: 1) Dráha a způsob pohybu mohou být předem dohodnuté nebo mohou být ponechány na tvořivosti dětí. 2) Dětem způsob pohybu nijak blíže nepopisujeme a necháme na nich, co vymyslí. 3) Pokud je větší skupina dětí, rozdělíme ji na poloviny a po určitém čase skupiny prostřídáme. Čekající děti mohou hodnotit předvedené jízdy.

Metodická doporučení: Aktivita do většího prostoru. Dbáme na bezpečnost. Mezi vozíky necháváme větší prostor, aby nedocházelo ke kolizím a ke zraněním.

Zpětná vazba: Jaká jízda byla podle vás nejjednodušší/nejsložitější, nejnamáhavější/nejjednodušší apod.? Vymysleli jste, podle vás, nějaký originální způsob jízdy? Které svaly jste při jízdě namáhali? Je podle vás jednodušší jezdit dopředu nebo pozpátku?

Koloběžka

Oblast: převážně materiální a osobní

Cíl, zaměření: koordinace, hrubá motorika, rovnováha, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace, síla, vytrvalost, rychlost, posílení svalů končetin

Pomůcky: vozík pro každého

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí s hladkou podlahou

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní, hlavní, závěrečná

Motivace: Jak se jezdí na koloběžce?

Postup: Obdoba aktivity „Samostatná jízda v lehu na břiše“. Děti si stoupnou jednou nohou na vozík a druhou nohou se odrážejí od podlahy (jako při jízdě na koloběžce) přejíždějí na různá místa v tělocvičně. Rukama mohou naznačit držení řídítek.

Varianty: 1) Dráha pohybu je předem určená nebo může být ponechána na tvořivosti dětí. 2) Varianta ve dvojicích (náročná varianta) – jeden z dvojice stojí na vozíku a „drží se řídítek“, druhý z dvojice ho tlačí po tělocvičně. 3) Pokud je větší skupina dětí, rozdělíme ji na poloviny a po určitém čase skupiny prostřídáme. Čekající děti mohou hodnotit předvedené jízdy.

Metodická doporučení: Aktivita do většího prostoru. Dbáme na bezpečnost. Mezi vozíky necháváme větší prostor, aby nedocházelo ke kolizím a ke zraněním.

Zpětná vazba: Je jízda „na koloběžce“ obtížná a proč? Proč vám ujížděla „stojná“ noha, jak je to s těžištěm těla? Je lepší se „držet řídítek“ nebo „jezdit bez držení“ a proč?

Kreativní jízda

Oblast: převážně materiální a osobní

Cíl, zaměření: koordinace, hrubá motorika, rovnováha, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace, síla, vytrvalost, rychlost, posílení svalů končetin

Pomůcky: vozík pro každého

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí s hladkou podlahou

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní, hlavní, závěrečná

Motivace: Najděte co nejzajímavější způsob jízdy. Zkoušejte, co si všechno můžete s vozíkem dovolit.

Postup: Necháme děti samostatně přemýšlet nad různými způsoby jízdy a objevovat skryté možnosti. Korigujeme pouze případná hrozící nebezpečí.

Varianty: 1) Můžeme určit, jestli mají děti vymýšlet různé podoby jízdy v sedu, kleku, lehu, lehu na břiše, lehu na boku, ve stoji apod. nebo jim necháme zcela volný výběr. 2) Pokud je větší skupina dětí, rozdělíme ji na poloviny a po určitém čase skupiny prostřídáme. Čekající děti mohou hodnotit předvedené jízdy.

Metodická doporučení: Aktivita do většího prostoru. Dbáme na bezpečnost. Mezi vozíky necháváme větší prostor, aby nedocházelo ke kolizím a ke zraněním.

Zpětná vazba: Ukažte nám svoji nejoriginálnější jízdu. Jak se vám nejpohodlněji jezdilo? Jakým způsobem jste dojeli nejdál a jakým způsobem jste se drželi nejvíc na místě?

Jízda na dvou ve dvou

Oblast: převážně společenská a materiální, ale i osobní

Cíl, zaměření: koordinace, hrubá i jemná motorika, rovnováha, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace, síla, rychlost, spolupráce, komunikace, taktika

Pomůcky: vozík pro každého

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí s hladkou podlahou

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: dvojice

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní

Motivace: Najděte co nejzajímavější způsob jízdy ve dvojici na dvou vozících.

Postup: Necháme děti samostatně přemýšlet nad různými způsoby jízdy ve dvojici. Jejich úkolem je přemístit se pomocí vozíků na jiné místo. Korigujeme pouze případná hrozící nebezpečí.

Varianty: Můžeme určit, které části těla se mohou při pohybu na vozících dotýkat podlahy (jen 4 ruce, 2 ruce a 2 nohy apod.).

Metodická doporučení: Aktivita do většího prostoru. Dbáme na bezpečnost – v pohybu by se vozíky neměly srážet, aby nedošlo ke skřípnutí některé části těla. Mezi dvojicemi vozíků necháváme větší prostor, aby nedocházelo ke kolizím a ke zraněním.

Zpětná vazba: Vymýšleli jste společnou taktiku nebo navrhoval možnosti pouze jeden ze dvojice? Kopírovali jste ostatní nebo jste vymýšleli vlastní způsoby? Ukažte nám svoji nejoriginálnější jízdu. Jak se vám nejpohodlněji jezdilo? Jakým způsobem jste dojeli nejdál a který způsob byl nejméně efektivní?

3.10 Nafukovací balónky

Video 3.10: Nafukovací balónky

Bitva

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: zahřátí organismu, koordinace pohybů, komunikace, spolupráce, nácvik házení, kopání, odbíjení apod., taktika

Pomůcky: větší počet nafukovacích balónků, hudební doprovod v rychlejším tempu

Prostor: tělocvična, venkovní prostor (pokud je bezvětří)

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: 2 stejně početné skupiny dětí

Čas: 1 hra 2–5 minut, hru lze opakovat

Vhodná část hodiny TV: rušná, hlavní

Motivace: Jsme dobyvatelé a obránci hradu. Ubrání obránci hrad?

Postup: Rozdělíme území na dvě stejné poloviny. Každá skupina dětí má jednu polovinu území. Po dobu, kdy hraje hudba, se hráči obou družstev snaží určeným způsobem (házení, odbíjení, kopání, jakkoli) dopravit co největší počet balónků na území soupeře. Po zastavení hudby se již nikdo nesmí balonků dotýkat, spočítají se balónky na jednotlivých územích. Nehodnotíme, kdo vyhrál nebo prohrál, ale zajímá nás taktika, komunikace, spolupráce ve skupině, příp. způsob, jakým děti dostávaly balonky na území soupeřů. Hru opakujeme se změnou stran.

Varianty: Území hradu lze vytyčit kruhové, dobyvatelé hradu se mohou pohybovat kolem dokola, obránci jsou všichni uvnitř „hradeb“.

Metodická doporučení: Dbáme na to, aby po ukončení limitu pro hru již nikdo s balonky nemanipuloval. V této hře se nezaměřujeme na vítěze/poražené, ale na spolupráci a taktiku ve skupině.

Zpětná vazba: Bylo pro vás lepší být obráncem nebo útočníkem a proč? Volili jste nějakou společnou taktiku, jakou? Domlouvali jste se na ni předem nebo jste se přizpůsobovali aktuální situaci? Jaký způsob přepravy balonků k soupeři byl nejefektivnější a jaký nejméně? Stíhali jste sledovat okolní situaci a své spoluhráče? Měli jste ve skupině určeného „velitele“?

Odrážení balonků různými částmi těla (jednotlivci)

Oblast: převážně osobní, ale také materiální

Cíl, zaměření: hrubá i jemná motorika, koordinace, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace

Pomůcky: nafukovací balónek pro každého

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, venkovní prostředí (pokud je bezvětří)

Věk: 4+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5–15 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní, závěrečná

Motivace: Kterou část těla můžeme využít k odrážení balonků?

Postup: Děti odrážejí balonky různými částmi těla – rukou, prstem, loktem, hlavou, nártem, patou, kolenem, zády apod. – dle pokynů učitele. Snaží se o udržení balonku v pohybu ve vzduchu, bez pádu na zem.

Varianty: Necháme děti, aby si vymýšlely způsoby odrážení samy, povzbudíme je, aby byly kreativní. Balonek můžeme odrážet ve stoji, v kleče, v sedu, v lehu a jejich variacích.

Metodická doporučení: Aktivita do většího prostoru. Dbáme na bezpečnost. Některé děti bývají plačtivé, když jim balonek praskne (nebo se leknou rány). Při prasknutí balónku je ujistíme, že mají k dispozici jiný balonek.

Zpětná vazba: Kterou částí těla bylo pro vás nejtěžší/nejlehčí odrážet balonek? Který způsob byl, podle vašeho názoru, nejzajímavější? Který nejnamáhavější? Padal vám často balonek?

Přihrávky v sedu/lehu ve skupině

Oblast: převážně společenská, ale i osobní

Cíl, zaměření: koordinace, hrubá i jemná motorika, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace, spolupráce ve skupině, komunikace

Pomůcky: nafukovací balónek pro každého, nebo trochu méně balonků než je členů skupiny

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, venkovní prostředí (pokud je bezvětří)

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: skupina

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Jsme tým, zvládneme společně uhlídat všechny balonky?

Postup: Skupina si na malém prostoru sedne/lehne na zem a začne odrážet balónky do vzduchu. Každý z členů se snaží o to, aby se žádný z balonků nedotkl podlahy. Z místa je možný pouze pohyb v sedu/lehu.

Varianty: K odrážení je možné využít ruce, nohy, různé části těla.

Metodická doporučení: Nejdříve začínáme s menším počtem balonků, aby hráči získali potřebné dovednosti. Postupně počet balónků zvětšujeme, hra se tím stává obtížnější.

Zpětná vazba: Jakým způsobem jste spolupracovali? Snažili jste se balonky odrážet pouze jedním směrem nebo jste je odráželi různě bez dalšího přemýšlení? Byla pro vás hra namáhavá? Máte unavené svaly některé části těla? Ve které poloze (sed/leh) jste se pohybovali více z místa? Měli jste domluvenou taktiku?

Přihrávky ve dvojicích

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: koordinace, hrubá i jemná motorika, odhad, postřeh, kreativita, prostorová orientace, komunikace, spolupráce

Pomůcky: 1 nafukovací balonek do dvojice, příp. 2 balonky do dvojice

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, venkovní prostředí (pokud je bezvětří)

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: dvojice

Čas: 5–15 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní, závěrečná

Motivace: Vymyslete co nejzajímavější přihrávky ve dvojici.

Postup: Děti vytvoří dvojice a přihrávají si balonky různým způsobem dle vlastní kreativity tak, aby jim nepadaly na zem.

Varianty: 1) Postupně můžeme zvětšit počet balónků na dva nebo tři. 2) Děti mohou počítat podařené přihrávky.

Metodická doporučení: Jednotlivé dvojice musí mít mezi sebou dostatek prostoru pro pohyb. Přidáním balonků se pohyb zrychluje a každá dvojice má větší nároky na prostor.

Zpětná vazba: S kolika balonky byla aktivita nejjednodušší/nejsložitější? Jaký způsob přihrávek považujete za nejzajímavější? Kolikrát jste si přihráli bez pádu balonků? Které části těla jste k přihrávání balonků používali? Jsou lepší přihrávky nízko nebo vysoko nad zemí a proč?

Foukaná

Oblast: převážně osobní, ale i materiální

Cíl, zaměření: nácvik správného nádechu a výdechu, přemístění balonku bez doteku, odhad, myšlení, taktika, kreativita

Pomůcky: nafukovací balónek pro každého

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí

Věk: 5+

Skupina/jednotlivec: jednotlivec

Čas: 5–10 minut

Vhodná část hodiny TV: závěrečná

Motivace: Komu se podaří dofouknout balonek na cílovou čáru s co nejmenším počtem fouknutí?

Postup: Vymezíme startovní a cílovou čáru. Děti si položí balonek na startovní čáru a snaží se dopravit balonek do cíle na co nejmenší počet fouknutí.

Varianty: Děti mohou kromě foukání použít k přepravě balonků také víření vzduchu kolem balonků různými částmi těla.

Metodická doporučení: Děti by měly mít mezi sebou prostor, protože se balonky nepohybují po přímce. Předem upozorníme na možné motání hlavy.

Zpětná vazba: Kolikrát jste museli fouknout? Dařilo se vám dopravit balonek do cíle nejkratší cestou? Proč balónek zahýbá a „neposlouchá“? Jaký tvar má balonek? Jak jste se při foukání cítili? Foukali jste pomalu nebo jste používali prudké fouknutí? Jak foukat, aby balonek dělal to, co chceme?

Balónky a malý padák

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: manipulace s malým padákem, koordinace, motorika, spolupráce, komunikace, odhad, reakce

Pomůcky: 1 nafukovací balonek a 1 malý padák do dvojice

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: dvojice

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: úvodní (rušná), hlavní, závěrečná

Motivace: Skokan na trampolíně.

Postup: Děti drží ve dvojici malý padák a na něm mají položený nafukovací balónek. Pohybem padáku nahoru a dolů vyhazují a chytají balonek.

Varianty: 1) Dva balónky do dvojice. 2) Vymezíme dráhu, kterou dvojice musí projít (nese balónek, vyhazuje balónek atd.).

Metodická doporučení: Dvojice potřebují kolem sebe prostor pro pohyb.

Zpětná vazba Zvládli jste udržet balonek na malém padáku v klidu? Dařilo se vám vyhazovat balonek vysoko/nízko/daleko? Prošli jste dráhu? Co jste museli udělat, aby vás při vyhazování balonek „poslouchal“?

Tanec s balónkem

Oblast: převážně společenská, ale i osobní

Cíl, zaměření: koordinace pohybu ve dvojici, spolupráce, komunikace, osobní prostor, tanec, orientace v prostoru, orientace v tělních částech, rychlá reakce

Pomůcky: nafukovací balonek do dvojice, hudební doprovod – různé druhy hudby

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, lze i venku

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: dvojice

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: rušná, hlavní, závěrečná

Motivace: Je čas maškarních bálů. Pojďme si zatančit!

Postup: Dvojice si umístí míč mezi těla dle pokynu učitele (mezi záda, mezi hlavy, mezi břicha, mezi kotníky apod.). Učitel pustí hudbu a dvojice dětí tančí. Poutkem ve dvojici je pouze balonek, jinak se děti nedotýkají

Varianty: Provedení je možné ztížit tím, že dvojice tančí v sedu, na jedné noze apod. Děti se mohou zkusit otočit každý kolem vlastní osy, aniž by jim balonek upadl.

Metodická doporučení: Při změně polohy balonku je vhodné změnit i hudební doprovod, aby dvojice byly nuceny vymyslet „jiný“ tanec. Upozorníme předem na možnost prasknutí balonku při nevhodném tlaku či výstupcích na oblečení.

Zpětná vazba: Byl váš společný tanec jednoduchý nebo plný různých figur a otáček? Měli jste pocit, že jste příliš blízko sebe nebo vám vzdálenost nevadila? Na kterém místě bylo držení balonku nejpříjemnější a na kterém naopak? Byl někdo ve vaší dvojici neustále „vedoucím“ a druhý „podřízeným“ nebo jste se v těchto rolích střídali? Která role vám víc vyhovovala („vedoucí“, „podřízený“)?

Vláček

Oblast: převážně společenská

Cíl, zaměření: spolupráce ve skupině, kreativita, komunikace

Pomůcky: nafukovací balonky pro každého, hudební doprovod

Prostor: tělocvična nebo jiné dostatečně prostorné vnitřní prostředí, lze i venku

Věk: 6+

Skupina/jednotlivec: (menší) skupiny

Čas: 10 minut

Vhodná část hodiny TV: hlavní, závěrečná

Motivace: Jede vláček kolejáček, kolik vozů asi má?

Postup: Děti (vagónky) si ve skupince stoupnou do zástupu. Jako spojovací článek mezi vagónky slouží balonek vložený mezi záda a hrudník/břicho sousedních dětí. První dítě v zástupu je mašinka. Mašinka řídí pohyb vláčku – rychlost, směr a způsob pohybu.

Varianty: Spojíme několik malých vláčků do jednoho velkého.

Metodická doporučení: Je dobré nejdříve vyzkoušet malé vláčky – pouze mašinku s jedním vagónkem a postupně zvětšovat počet vagónků. Děti v roli mašinek střídáme.

Zpětná vazba: Vyhovoval vám kratší nebo delší vláček? Která role vám byla nejpříjemnější/nejnepříjemnější (mašinka, prostřední vagónek, poslední vagónek) a proč? Činilo vám potíže udržet vláček spojený? Vymýšleli jste různé krokové variace?

3.11 Švihadla

Náměty na využití švihadel nejen v psychomotorice lze nalézt v publikacích Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku autorky Hany Šerákové (2019, online) a Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky autorů Hany Šerákové a Petra Vlčka (2018, online).

Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věkuhttps://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1236 Švihadlo tradičně i netradičně pro školákyhttps://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1007