Srovnávací tabulka práv duševního vlastnictví
(dle české a unijní právní úpravy účinné k 1. 1. 2019)

Srovnávací tabulka práv duševního vlastnictvíStáhnout kapitolu ve formátu PDF
Patent Ochranná známka Autorské právo Užitný vzor průmyslový vzor
Účel ochrana technických řešení ochrana označení ochrana autorského díla ochrana technických řešení ochrana designu, tj. vzhledu výrobku
Předmět ochrany vynález označení autorské dílo technické řešení vzhled výrobku
Forma (vznik) ochrany udělením patentu (aplikuje se princip formálnosti vzniku) registrací označení (aplikuje se princip formálnosti vzniku), nebo získáním všeobecné známosti (aplikuje se princip neformálnosti vzniku) vyjádřením díla v objektivně vnímatelné podobě (aplikuje se princip neformálnosti vzniku) zápisem užitného vzoru do rejstříku (aplikuje se princip formálnosti vzniku)
 • zápisem průmyslového vzoru do rejstříku v případě zapsaného průmyslového vzoru (aplikuje se princip formálnosti vzniku)
 • zpřístupněním veřejnosti v případě nezapsaného průmyslového vzoru Společenství (aplikuje se princip neformálnosti vzniku)
Princip priority
 • uplatňuje se národní i mezinárodní priorita
 • prioritní lhůta činí 12 měsíců
 • uplatňuje se národní, unijní i mezinárodní priorita
 • prioritní lhůta činí 6 měsíců
 • princip priority se neuplatňuje
 • uplatňuje se národní i mezinárodní priorita
 • prioritní lhůta činí 12 měsíců
 • u zapsaných průmyslových vzorů se uplatňuje národní, unijní i mezinárodní priorita. Prioritní lhůta činí 6 měsíců.
 • nezapsaných průmyslových vzorů Společenství se princip priority neuplatňuje
Požadavky pro vznik ochrany
 • novost
 • průmyslová využitelnost
 • výsledek vynálezecké činnosti
 • rozlišovací způsobilost
 • neexistence důvodů zápisné nezpůsobilosti
 • jedinečnost (popř. původnost v případě počítačových programů, fotografií a databází)
 • výsledek tvůrčí činnosti autora
 • zachycení v objektivně vnímatelné podobě
 • výsledek spadající do oblasti umělecké či vědecké tvorby
 • novost
 • průmyslová využitelnost
- přesah rámce pouhé odborné dovednosti
 • individuální povaha + soulad s dobrými mravy a veřejným pořádkem + absence kolize se staršími právy (v případě zapsaného průmyslového vzoru)
 • individuální povaha + soulad s dobrými mravy a veřejným pořádkem (v případě nezapsaného průmyslového vzoru Společenství)
Rozsah ochrany ochrana vynálezu před jeho neoprávněným užitím v rozsahu vymezeném patentovými nároky ochrana označení proti neoprávněnému užívání ochranné známky v hospodářském styku (ve vztahu k zapsaným třídám výrobků a služeb) ochrana tvůrčího vyjádření autora a nakládání s dílem (majetková práva), jakož i zájmů autora (osobnostní práva) ochrana technického řešení před neoprávněným užíváním dle vymezených nároků na ochranu
 • ochrana před neoprávněným užíváním průmyslového vzoru v rozsahu daném vyobrazením průmyslového vzoru (v případě zapsaného průmyslového vzoru)
 • ochrana před neoprávněným užíváním průmyslového vzoru v rozsahu daném vyobrazením průmyslového vzoru, avšak pouze tehdy, pokud napadené užití vyplývá z kopírování průmyslového vzoru (v případě nezapsaného průmyslového vzoru Společenství)
Převoditelnost volně převoditelné je majetkové právo z udělené ochrany (nepřevoditelné je však právo na původcovství vynálezu, které je právem osobnostním) volně převoditelné majetkové právo
 • nepřevoditelnost majetkových i osobnostních práv autora inter vivos
 • mortis causa jsou převoditelná pouze práva majetková (osobnostní práva zanikají smrtí autora)
volně převoditelné majetkové právo vyplývající ze zápisu užitného vzoru (nepřevoditelné je právo na původcovství užitného vzoru, které je právem osobnostním)
 • v případě zapsaného průmyslového vzoru jde o volně převoditelné majetkové právo vyplývající ze zápisu (nepřevoditelné je však právo na původcovství průmyslového vzoru, které je právem osobnostním)
 • v případě nezapsaného průmyslového vzor Společenství jde o volně převoditelné majetkové právo (nepřevoditelné je však právo na původcovství průmyslového vzoru, které je právem osobnostním)
Doba ochrany
 • doba platnosti patentu je max. 20 let od podání přihlášky (každoročně nutno platit poplatky za udržování patentu v platnosti)
 • u léčiv, přípravků na ochranu rostlin je možné požádat o prodloužení doby ochrany prostřednictvím dodatkových ochranných osvědčení (supplementary protection certificate), a to max. o 5 let; u pediatrických přípravků ještě o dalších 6 měsíců (tj. max. 5 a půl roku)
omezená na 10 let ode dne podání (dobu ochrany lze obnovovat neomezeně, a to každých 10 letech) po dobu života autora (osobnostní i majetková práva) a 70 let po jeho smrti (majetková práva) platnost 4 roky ode dne podání přihlášky s možností prodloužení doby platnosti zápisu dvakrát o 3 roky (tj. maximálně 10 let)
 • 5 let od podání přihlášky, maximální doba ochrany je 25 let (v případě zapsaného průmyslového vzoru)
 • maximálně 3 roky ode dne zpřístupnění veřejnosti (v případě nezapsaného průmyslového vzoru Společenství)