Doporučené zdroje ke studiu

Kompletní přehled použitých zdrojů

Kompletní přehled použitých zdrojů

Zdroje dle kapitol

1 Úvod do práv k duševnímu vlastnictví

 • AHRENS, Hans-Jürgen; MCGUIRE, Mary-Rose. Modellgesetz für Geistiges Eigentum: Normtext und Begründung. München: Sellier European Law Publishers, 2012, s. 844. ISBN 978-3-86653-198-7.
 • AHRENS, Sönke. Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht: gewerblicher Rechtsschutz – Urheberrecht – unlauterer Wettbewerb. 2. Wiesbaden: Springer Gabler, 2016, s. 316. ISBN 3-6581-4312-6.
 • CONNELLY KOHUTOVÁ, Radka. Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 221. ISBN 978-80-7400-493-3.
 • DERCLAYE, Estelle. The legal protection of databases: a comparative analysis. Cheltenham (UK); Northampton (MA): Edward Elgar, 2008, s. 362. ISBN 1847201334.
 • DOBROVOLNÁ, Eva a kol. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 396. ISBN 978-80-210-8905-1.
 • DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma. Global intellectual property law. Cheltenham (UK); Northampton (MA): Edward Elgar, 2008, s. 370. ISBN 978-1-84376-942-2.
 • ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: velký akademický komentář: úplný text zákona s komentářem, judikaturou a literaturou podle stavu k 1. 4. 2008. 1. svazek: § 1-487. Praha: Linde, 2008, s. 1391. ISBN 9788072016877.
 • GOLDSTEIN, Paul; HUGENHOLTZ, P. B. International copyright: principles, law and practice. 2. vyd. Oxford (UK); New York (USA): Oxford University Press, 2010, s. 616. ISBN 0199794294.
 • GÖTTING, Horst-Peter. Der Begriff des Geistigen Eigentums. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. 2006, č. 5.
 • GRAZIADEI, Michele; SMITH, Lionel D. Comparative property law: global perspectives. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, s. 520. ISBN 1-8484-4757-4.
 • HILTY, Reto M.; JAEGER, Thomas; KITZ, Volker (eds). Geistiges Eigentum: Herausforderung Durchsetzung. Berlin: Springer, 2008, s. 219. ISBN 3540693807.
 • CHLOUPEK, Vojtěch; HARTVICHOVÁ, Kateřina. Patentový zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 334. ISBN 978-80-7400-268-7.
 • JÄNICH, Volker. Geistiges Eigentum - eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum? Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, s. 408. ISBN 978-3-16-147647-1.
 • KNAP, Karel et al. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 1994, s. 245. ISBN 80-901185-3-4.
 • KNAP, Karel; KUNZ, Otto. Mezinárodní právo autorské. Praha: Academia, 1981, s. 495.
 • KNAP, Karel; KUNZ, Otto; OPLTOVÁ, Milena. Průmyslová práva v mezinárodních vztazích. Praha: Academia, 1988, s. 444.
 • KOUKAL, Pavel; CHARVÁT, Radim; HEJDOVÁ, Simona; ČERNÝ, Miroslav. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, s. 582. ISBN 978-80-7552-762-2.
 • KYSELOVSKÁ, Tereza. Procesní a kolizní problematika práv k duševnímu vlastnictví se zaměřením na judikaturu Soudního dvora EU. Revue pro právo a technologie, 2013, roč. 4, č. 8.
 • LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. I: Obecná část (§ 1-654). Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2380. ISBN 9788074005299.
 • LAZÍKOVÁ, Jarmila. Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2012, s. 302. ISBN 9788080784768.
 • LOEWENHEIM, Ulrich. Handbuch des Urheberrechts. 2. vyd. München: C. H. Beck, 2010, s. 2428. ISBN 3406585183.
 • MELZER, Filip; TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek III: § 419-654 a související společná a přechodná ustanovení. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, s. 1264. ISBN 978-80-7502-003-1.
 • MELZER, Filip; TÉGL, Petr. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX: § 2894-3081. Praha: Leges, 2018, s. 1728. ISBN 978-80-7502-199-1.
 • OHLY, Ansgar. Geistiges Eigentum? Juristen Zeitung. 2003, č. 11.
 • ONDREJOVÁ, Dana; SEHNÁLEK, David. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 315. ISBN 978-80-210-8398-1.
 • PEUKERT, Alexander. Die Gemeinfreiheit: Begriff, Funktion, Dogmatik. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012, s. 321. ISBN 3161517148.
 • PILA, Justine; TORREMANS, Paul. European Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 671. ISBN 978-0-19-872991-4.
 • REHBINDER, Manfred; PEUKERT, Alexander. Urheberrecht: ein Studienbuch. München: C. H. Beck, 2015, s. 447. ISBN 978-3-406-72133-5.
 • RICKETSON, Sam. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: a Commentary. Oxford: Oxford
 • University Press, 2015, s. 921. ISBN 9780199659524.
 • SEVILLE, Catherine. EU Intellectual Property and Law Policy. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016, s. 537. ISBN 978-1-78100-345-9.
 • SCHACK, Haimo. Urheber- und Urhebervertragsrecht. 6. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, s. 705. ISBN 316150321X.
 • SCHACK, Haimo. Zur Anknüpfung des Urheberrechts im internationalen Privatrecht. B. m.: Duncker & Humblot, 1979, s. 98. ISBN 978-3-428-04409-2.
 • SRSTKA, Jiří et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, s. 406. ISBN 978-80-7502-240-0
 • STOLL, Peter-Tobias; BUSCHE, Jan; AREND, Katrin. WTO - trade-related aspects of intellectual property rights. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, s. 909. ISBN 9004145672.
 • TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví? Právník, 1993, roč. 132, č. 11.
 • TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, Masarykova univerzita, 1994, s. 344. ISBN 80-85765-11-X.
 • TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 971. ISBN 978-80-7179-608-4.
 • TROLLER, Alois. Immaterialgüterrecht: Patentrecht, Markenrecht, Muster- und Modellrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht 1. 1. 3. vyd. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1983, s. 539. ISBN 3-7190-0832-0.
 • VOJÁČEK, Jan. Počátky patentové ochrany. Soutěž a tvorba. 1948, roč. 19, č. 2.
 • VOJČÍK, Peter a kol. Právo duševného vlastníctva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 494. ISBN 9788073805272.
 • ZEMER, L. On the value of copyright theory. Intellectual Property Quaterly, 1/2006.

3 Práva na označení

 • JAKL, Ladislav. Práva na označení a průmyslové vzory. Praha: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2008, s. 251. ISBN 978- 80-86855-36-3.
 • KOUKAL, Pavel; CHARVÁT, Radim; HEJDOVÁ, Simona; ČERNÝ, Miroslav. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017. s. 582. ISBN 978-80-7552-762-2.
 • LAZÍKOVÁ, Jarmila. Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2012. s. 302. ISBN 978-80- 8078-476-8.
 • ŠKREKO, Anton. Priemyselné práva v informačnej a poznatkovo orientovanej spoločnosti. In: ŠVIDROŇ, Ján (ed.). Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: VEDA, 2009. s. 675. ISBN 978-80-2241- 033-5.
 • VOJČÍK, Peter. Teorie právní ochrany nehmotných statků. Brno, Praha: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, Metropolitní univerzita Praha, 2016. s. 164. ISBN 978-80-8771-316-7 (Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství), ISBN 978-80-8795-639-7 (Metropolitní univerzita Praha).

4 Ochrana designu

 • HORÁČEK, Roman; Čada, Karel; HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 381 s. ISBN 978-80-7400-655-5.
 • KOUKAL, Pavel. Autorské právo a práva související v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora. In: DOBROVOLNÁ, Eva; HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta (eds.). Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 396 s. ISBN 978-80-210-8905-1.
 • KOUKAL, Pavel; ČERNÝ, Miroslav; CHARVÁT, Radim. Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 348 s. ISBN 978-80-7478-929-8.
 • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu – průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 156 s. ISBN 978-80-7357-886-2.
 • MYŠKA, Matěj. Duševní vlastnictví a jeho zakotvení v primárním právu EU. In: DOBROVOLNÁ, Eva; HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta (eds.). Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 396 s. ISBN 978-80-210-8905-1.
 • PILA, Justine; TORREMANS, Paul. European Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, 671 s. ISBN 978-0-19-872991-4.
 • SEVILLE, Catherine. EU Intellectual Property Law and Policy. 2. vydání. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2016, 537 s. ISBN 978-1-78100-345-9.

5 Ochrana technických řešení

 • HORÁČEK, Roman; Čada, Karel; HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 381 s. ISBN 978-80-7400-655-5.
 • CHLOUPEK, Vojtěch a kol. Patentový zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 350 s. ISBN 978-80-7400-268-7.
 • KOUKAL, Pavel. Autorské právo a práva související v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora. In: DOBROVOLNÁ, Eva; HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta (eds.). Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 396 s. ISBN 978-80-210-8905-1.
 • PILA, Justine; TORREMANS, Paul. European Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, 671 s. ISBN 978-0-19-872991-4.
 • SEVILLE, Catherine. EU Intellectual Property Law and Policy. 2. vydání. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2016, 537 s. ISBN 978-1-78100-345-9.

6 Autorské právo a práva související

 • BRÜß, Mirko. Hamburg court applies GS Media for the first time in Germany. Journal of Intellectual Property Law & Practice [online]. 2017, roč. 12, č. 3, s. 164-166. Dostupné z: https://academic.oup.com/jiplp/article- abstract/12/3/164/2996548?redirectedFrom=fulltext
 • DRAHOS, P. The Universality of Intellectual Property Rights: Originality and Developments. In: WIPO. Intellectual Property and Human Rights, s. 13-42 [online]. Dostupné z: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_unhchr_ip_pnl_98/wipo_unhchr_ip_pnl_98_1.pdf
 • DUBIN, Joseph S. The Universal Copyright Convention. California Law Review. 1954, roč. 42, č. 1, s. 89-119. ISSN 0008- 1221.
 • GERVAIS, Daniel J (ed.). International Intellectual Property: A Handbook of Contemporary Research. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2015, 482 s. ISBN 978-1-78254-479-1.
 • GOLDSTEIN, Paul; HUGENHOLTZ, P. Bernt. International Copyright: Principles, Law, and Practice. Oxford: Oxford University Press, 3. vydání, 2012, 616 s. ISBN 978-0199794294.
 • HANUS, Bianca. Linking to unauthorized content after the CJEU GS Media decision. Journal of Intellectual Property Law & Practice [online]. 2016, roč. 11, č. 12, s. 879-881. Dostupné z: https://academic.oup.com/jiplp/article- abstract/11/12/879/2612912?redirectedFrom=fulltext
 • KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Database authorship and ownership of sui generis database rights in data-driven research. International Review of Law, Computers & Technology. 2017, roč. 31, č. 1, s. 43-67. ISSN 1360-0869.
 • KOUKAL, Pavel. Autorské právo, public domain a lidská práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 524 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia, 647. ISBN 978-80-210-9279-2 (brož.), 978-80-210-9280-8 (online).
 • KRAMÁŘ, Václav. Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 518 s. ISBN 978-80-224-4283-9.
 • MYŠKA, Matěj. Autorské právo a práva související v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora. In: DOBROVOLNÁ, Eva; HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta (eds.). Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 255-299 (45 s). ISBN 978-80-210- 8905-1.
 • MYŠKA, Matěj. Duševní vlastnictví a jeho zakotvení v primárním právu EU. In: DOBROVOLNÁ, Eva; HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta (eds.). Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 216-223 (8 s). ISBN 978-80-210-8905-1.
 • MYŠKA, Matěj; ZIBNER, Jan. Umělá inteligence: výzva autorství. Iurium Scriptum. 2019, č. 1, s. 1-18. ISSN 2570-5679.
 • PILA, Justine; TORREMANS, Paul. European Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2016, 671 s. ISBN 978-0-19-872991-4.
 • PRCHAL, Petr. Limity autorskoprávní ochrany. Teoretik. Praha: Leges, 2016, 272 s. ISBN 978-80-7502-141-0.
 • ROSATI, Eleonora. Why the CJEU cheese copyright case is anything but cheesy. Journal of Intellectual Property Law & Practice [online], 2017, roč. 12, č. 10, s. 813-814. Dostupné z: https://watermark.silverchair.com/jpx156.pdf
 • SENFTLEBEN, Martin. The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair Use Legislation. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. 2010, roč. 1, č. 2, s. 67-82. ISSN 2190-2287.
 • SEVILLE, Catherine. EU Intellectual Property Law and Policy. 2. vydání. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2016, 537 s. ISBN 978-1-78100-345-9.
 • SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 416 s. ISBN 978-80- 7502-240-0.
 • STROUHAL, Jakub; ZIBNER, Jan. Kritérium nové veřejnosti při sdělování autorského díla veřejnosti prostřednictvím internetu v judikatuře Soudního dvora Evropské unie a jeho dopady. In: KYSELOVSKÁ, Tereza et al. (eds.) COFOLA 2016 – Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 16 s. ISBN 978-80-210-8363-9.
 • ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. C. H. Beck pro praxi, 196 s. ISBN 978-80-7400-097-3.
 • ŠALOMOUN, Michal. Právní aspekty humoru. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 193 s. ISBN 978-80-7400-367-7.
 • ŠTĚDROŇ, Bohumír. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 220 s. ISBN 978-80-7357-555-7.
 • TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon: Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 1295 s. ISBN 978-80-7400-748-4.
 • VOJTÍŠKOVÁ, Terezie. Hyperlinks on websites as an infringement of copyright. In: SCHWEIGHOFER, Erich (ed.). Internet of Things. Bern: Editions Weblaw, 2019, s. 641-646. ISBN 978-3-96443-724-2.
 • ZIBNER, Jan. Originalita v pojetí práva Evropské unie. Revue pro právo a technologie. 2017, č. 15, s. 217-260. ISSN 1804- 5383.

7 Licence

 • Fezer, K. § 30 Markengesetz. In: Fezer, K. Markenrecht. 4. Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 2009, marg. č. 8 a 9.
 • Chaloupková, Helena. § 2384. In: Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 647.
 • Komentář k § 30 AZ. In: Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 391.
 • Koukal P. § 18. In: Koukal, P. a kol. Zákon o ochranných známkách. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2017, s. 291-302.
 • Koukal, P. § 2358-2383. In: Pražák, Z. a kol. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721 - 2893 ObčZ. Praha: Leges, 2017, s. 1024-1055.
 • Koukal, P. Licenční smlouvy. In: Srstka, J. a kol. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2017, s. 158-176.
 • Tuláček, J. § 2384-2386. In: Pražák, Z. a kol. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721 - 2893 ObčZ. Praha: Leges, 2017, s. 1055-1064.

8 Ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví

 • Čermák, K. Peněžité nároky ve sporech z duševního vlastnictví. Právní rádce. 25. 9. 2007. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-22098210-penezite-naroky-ve-sporech-z-dusevniho-vlastnictvi.
 • Koukal, P. § 2369. In: Pražák, Z. a kol. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721-2893 ObčZ. Praha: Leges, 2017, s. 1039-1040.
 • Leška, R. Ochrana práva autorského. In: Srstka, J. a kol. Autorské právo a práva související. Praha: Leges, 2017, s. 242-251.
 • Hajn. P. Práva průmyslová a právo proti nekalé soutěži. In: Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 333-334, 336-338.
 • Svoboda, K. § 80. In: Svoboda K., Smolík P., Levý J., Šínová R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 354.
 • Vojčík, P. Teorie právní ochrany nehmotných statků. Brno, Praha: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, Metropolitní univerzita Praha, 2016, s. 147-149.