Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Umělá inteligence v otázkách a odpovědích

Umělá inteligence, jazykové modely a neuronové sítě vtrhly do života vysokoškolských pedagogů a studentů na přelomu roku 2022/2023. Zjistěte, na co se učitelé nejčastěji ptají a jaké jsou výhody i rizika používání nástrojů umělé inteligence ve výuce. Odpovědi na tyto otázky vám pomohou lépe rozumět této stále se rozvíjející technologii.

Může student nechat umělou inteligenci (ChatGPT například), aby za něj napsala esej na zadané téma?

Ano, konkrétně jazykový model ChatGPT lze použít při práci na psaní eseje, a to i přímo v českém jazyce. Neočekávejte ale, že by jazykový model napsal několika stránkovou esej na určité téma pouze na požádání. Autoři systému doplňují prvky, díky kterým se jazykový model zdráhá tvořit takové texty. Pokud mu například student předloží úvod do své eseje (či zkopíruje úvod eseje jiného studenta), ChatGPT ho informuje, že psaní eseje by překročilo rámec jejích kompetencí (viz Obrázek 1).

Psaní esejí na žádost studentů není primárním cílem jazykového modelu ChatGPT
Obrázek 1: Psaní esejí na žádost studentů není primárním cílem jazykového modelu ChatGPT.

Jakmile ale student požádá o příklad eseje na určité téma do výuky, která splní hodnocení „A“, ChatGPT se už nezdráhá ji zkusit napsat (viz Obrázek 2)

Generování příkladů pro učitele do výuky už je regulérním požadavkem na jazykový model
Obrázek 2: Generování příkladů pro učitele do výuky už je regulérním požadavkem na jazykový model.

ChatGPT lze tedy využít pro získávání informací, jednotlivých odstavců a získávání odpovědí na určité samostatné otázky, které si student při psaní eseje musí pokládat (viz Obrázek 3). Když tyto jednotlivé části poskládá dohromady, může je odevzdat jako esej, při které je většina textu vytvořena za pomoci jazykového modelu a student se podílel na revizi, korekturách a sestavení celkové podoby.

S. Scott Graham (vyučující University of Texas) například požádal své studenty, aby cíleně jazykový model pro psaní své eseje použili. Práce většinově vytvořené jazykovým modelem ChatGPT dosahovaly pouze na průměrné známky. Teprve práce, které studenti výrazně editovali a upravovali a nebo poskytovali ChatGPT velmi konkrétní a návodné otázky, dokázaly dosáhnout na lepší hodnocení.

Autor tohoto experimentu zdůrazňuje, že generované texty jsou pouze výchozím bodem, a studenti by měli tyto texty dále rozvíjet, aby vytvořili plnohodnotnou práci. Podle něj využití umělé inteligence a jazykových modelů výrazně zjednodušuje a urychluje proces tvorby textů, což může být pro studenty přínosné, zejména pokud jim umožní více času věnovat se dalším aspektům vzdělávání. (Více v jeho článku AI-Generated Essays Are Nothing to Worry About 1).

Studenti se obvykle dotazují na konkrétní dotazy a mohou potom využít  části vygenerovaných textů ke kompozici svých esejí
Obrázek 3: Studenti se obvykle dotazují na konkrétní dotazy a mohou potom využít části vygenerovaných textů ke kompozici svých esejí.


1 GRAHAM, S. Scott. AI-Generated Essays Are Nothing to Worry About. Inside Higher Ed [online]. Times Higher Education, 2022-10-24 [vid. 16.2.2023]. Dostupné z: https://www.insidehighered.com/views/2022/10/24/ai-generated-essays-are-nothing-worry-about-opinion

Mohou studenti s ChatGPT komunikovat v českém jazyce?

Ano, mohou. Sami si můžete vyzkoušet, jaké výsledky bude jazykový model dávat ve Vašem oboru v angličtině a potom právě třeba v češtině. Nezisková iniciativa AI dětem doporučuje spíše použití angličtiny, viz cituji:

„Ačkoli model ChatGPT mluví česky poměrně dobře, důrazně doporučujeme použití angličtiny, pokud ji ovládáte — trénovací sada (korpus), na které je naučen, totiž obsahuje mnohonásobně větší množství anglických textů oproti českým, čemuž odpovídají jeho anglické jazykové schopnosti, které jsou oproti češtině opravdu někde jinde.“ 2


2 URLICH, Brtlík. Eva NEČASOVÁ ed. ChatGPT ve škole: Fungování, potenciál a limity. AI dětem, z.s., 2023-01-14 [vid. 16.2.2023]. Dostupné z: https://aidetem.cz/chatgpt-ve-skole-fungovani-potencial-limity/

Jaké je pro studenty typické praktické použití jazykového modelu ChatGPT?

Vysokoškolští studenti mohou využít silné stránky jazykového modelu ChatGPT a to jeho excelentní práci s textem. Mohou jej požádat o shrnutí použitých metod a závěrů určité studie, nebo o to, aby jim stručně popsala, o čem vlastně pojednává článek, který našli na internetu. Ušetří tím čas při prohledávání zajímavých relevantních zdrojů pro svoji práci (viz Obrázek 5).

Studenti se obvykle dotazují na konkrétní dotazy a mohou potom využít  části vygenerovaných textů ke kompozici svých esejí
Obrázek 5: ChatGPT umí shrnout hlavních bodů článku či textu student ušetří čas při procházení relevantních zdrojů.

Dále je ChatGPT kreativním generátorem nápadů pro jejich projekty, prezentace či domácí úkoly. Dokáže je nasměrovat dál, pokud si s úkolem nevědí rady.

Jak může využít umělou inteligenci ve výuce vysokoškolský učitel?

Velké množství kreativních nápadů pro výuku naleznete v dokumentu A Teacher's Prompt Guide to ChatGPT 3, jehož autorem je Andrew Herft ze St.Joseph's College of Engineering. Můžete například nechat ChatGPT připravit kvízový test pro studenty k určité problematice, generovat zadání úkolů na míru individuálním zájmům a schopnostem daného studenta. Lze si nechat vytvořit plán hodiny na dané téma, slovníček pojmů či zajímavé příklady na vysvětlení daného principu.

Český překlad tohoto dokumentu připravila Michaela Petrová z komunity Česko.Digital a je k dispozici na této stránce: https://aidetem.cz/pruvodce-chatgpt-pro-ucitele/.3 HERFT, Andrew. A Teacher's Prompt Guide to ChatGPT. [online] CESE’s What Works Best in Practice, 2023-01 [vid. 16.2.2023] Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/15qAxnUzOwAPwHzoaKBJd8FAgiOZYcIxq/view

Je možné za pomoci jazykového modelu ChatGPT podvádět u zkoušky?

Ano, dokážeme si představit, jak by mohl nepoctivý student využít tuto technologii při online formě testování pro podvádění. Právě u online testování je bez přítomnosti několika kamer v místnosti testu studenta téměř nemožné zabránit využití mobilního telefonu pro hledání odpovědí (viz Obrázek 4).

Bez druhé kamery v místnosti téměř nelze poznat, zda se student věnuje testu, anebo se dívá do mobilního telefonu pod úhlem viditelnosti kamery
Obrázek 4: Bez druhé kamery v místnosti téměř nelze poznat, zda se student věnuje testu, anebo se dívá do mobilního telefonu pod úhlem viditelnosti kamery.

Obvyklým doporučeným postupem v době Covid pandemie bylo využití tzv. otevřených otázek v co největší míře. Tedy využití otázek, při kterých pro studenta nebylo jednoduché najít ve vyhledávači odpověď. Nyní už tuto strategii nelze používat, protože například jazykový model ChatGPT zvládne odpovědět na otázku z testu velmi rychle a často s velmi dobrou úspěšností (viz článek ChatGPT passes exams from law and business schools 3). Co se týká výpočtů, mohou studenti využít například nástroje Wolfram Alpha.

Pro snahu o maximální zabránění podvádění studentů u testů a zkoušek si dovolíme doporučit, aby byl test skládán prezenčně, anebo aby byly znalosti a vědomosti studenta prověřeny v ústní zkoušce a v kombinaci s další jeho průběžnou prací či projektovou činností v předmětu.4 KELLY, Samantha Murphy. ChatGPT passes exams from law and business schools. CNN Business [online]. 2023-01-26 [vid. 16.2.2023] Dostupné z: https://edition.cnn.com/2023/01/26/tech/chatgpt-passes-exams/index.html

Je možné rozlišit, zda esej či domácí úkol zpracoval student, anebo umělá inteligence?

Se zveřejněním pokročilé verze ChatGPT v listopadu 2022 se nedlouho poté začaly objevovat i první nástroje pro detekci, zda je autorem textu člověk, nebo stroj. Samotná OpenAI společnost, která vytvořila nástroj ChatGPT, jeden takový nabízí k vyzkoušení (https://platform.openai.com/ai-text-classifier5). Bohužel, v únoru 2023 byla úspěšnost její detekce pouhých 26 % a počet tzv. false pozitive případů (tedy případů, kdy byla práce označena, že je s jistotou napsána umělou inteligencí, a přitom ji sepsal člověk) dokonce celých 9 %. Nástroj lze použít pouze na anglicky psané texty, které mají více než 1 000 znaků.

Dalším nástrojem je GPTZero (https://gptzero.me), který vytvořil student Edward Tian z Princtonské univerzity a udává jeho úspěšnost na 98 %. Lze vkládat texty jen v anglickém jazyce a o rozsahu méně než 5 000 znaků.

AI Writing Check (https://aiwritingcheck.org) je dalším z nástrojů, které se objevily. Autory udávaná úspěšnost je mezi 80–90 %.

Použití pro detekci textů, které jsou napsány jazykovým modelem a ne člověkem, zatím doporučit nelze. Příliš vysoké procento false positive případů u AI Text Classifieru a chybějící robustní testovací data od jiných nástrojů a jejich procento false pozitive případů by mohlo vést k případům, že budou nespravedlivě osočeni studenti, kteří své práce napsali sami.

V létě 2023 navíc byla v prestižním časopise MIT Technology Review citována studie mezinárodního týmu, který zkoumal 12 veřejně dostupných nástrojů a dva komerční systémy (Turnitin a PlagiarismCheck) pro detekci textů generovaných umělou inteligencí. Výsledky ukazují, že stávající detekční nástroje nejsou dostatečně přesné a spolehlivé. (Výzkum "Testing of Detection Tools for AI-Generated Text", https://arxiv.org/abs/2306.15666)

Upozornění: Pozor, pokud učitel vloží studentskou práci do některého z volně dostupných detekčních nástrojů, může tímto dojít k porušení osobnostních a autorských práv studenta, který práci napsal. Než učitel vloží text do nějakého externího nástroje, měl by vědět, co se s tím textem dále stane a zda má na takové užití něčího díla právo.


5 KIRCHNER, J. Hendrik. Lama,AHMAD. Scott AARONSON. Jan LEIKE. New AI classifier for indicating AI-written text. OpenAI Blog. [online] 2023-01-31 [vid. 16.2.2023] Dostupné z: https://openai.com/blog/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text/

6 BLATNÝ, J. Zapomeňte na Google, je tu Bing. Vyzkoušeli jsme budoucnost vyhledávání poháněnou umělou inteligencí. CzechCrunch.cz [online]. 2023-02-14 [vid. 16.2.2023] Dostupné z: https://cc.cz/zapomente-na-google-je-tu-bing-vyzkouseli-jsme-budoucnost-vyhledavani-pohanenou-umelou-inteligenci/

Mohu za pomoci umělé inteligence MidJourney vygenerovat schémata a obrázky do mé výuky?

Bohužel zatím nemůžeme doporučit tento konkrétní nástroj pro generování výukových schémat. MidJourney je velmi kreativní umělá inteligence, která generuje obrázky ze zadaného příkazu (tzv. prompt) a je natrénována na spoustě různých obrázků. Pokud po ní budete chtít vygenerovat například kresbu mloka skvrnitého (Salamandra salamandra, viz Obrázek 6), pokusí se vygenerovat něco, co jej bude laikovi velmi připomínat, nicméně odborník pozná, že nejde o správně ztvárněného živočicha. Podobně dopadne i generování například bílých krvinek (viz Obrázek 7) či vnitřních orgánů, nehledě na to, že v některých případech konkrétně MidJourney nástroj nedovolí některé příkazy s určitými slovy (např. krev apod.) ani vygenerovat. Schéma reakce imunitního systému na očkování je také generováno tak, aby vzdáleně odborné schéma připomínalo, ale fakticky je naprosto špatně zpracované.

Své využítí jistě tento nástroj a jemu podobné najde, ale pro generování schémat vhodných pro výuku na vysoké škole jej zatím neshledáváme dostatečně funkčním.

Těla zvířat jsou někdy sestavena z různých částí jiných živočichů (zde žab, hadů, ještěrek) do výsledné podoby, která vzdáleně připomíná mloka skvrnitého
Obrázek 6: Těla zvířat jsou někdy sestavena z různých částí jiných živočichů (zde žab, hadů, ještěrek) do výsledné podoby, která vzdáleně připomíná mloka skvrnitého.
Orgány či části lidského těla neodpovídají realitě
Obrázek 7: Orgány či části lidského těla neodpovídají realitě.
Schéma vypadá vzdáleně velmi pěkně, nicméně po faktické stránce je celé špatně
Obrázek 8: Schéma vypadá vzdáleně velmi pěkně, nicméně po faktické stránce je celé špatně.
Jak mám „citovat“ a odkazovat použití nástrojů umělé inteligence?

Při plnění studijních povinností mohou studenti používat rozličené nástroje umělé inteligence, od aplikací na kontrolu pravopisu, stylistiky a gramatiky, prediktivní klávesnice, přes překladové aplikace až po samotné generativní AI. Masarykova univerzita vydala v létě 2023 Doporučení k využití nástrojů umělé inteligence při plnění studijních povinností, ve kterém je podrobněji uvedeno, jak lze odkazovat využití těchto nástrojů, včetně konkrétních příkladů formulací.Použité zdroje
  1. GRAHAM, S. Scott. AI-Generated Essays Are Nothing to Worry About. Inside Higher Ed [online]. Times Higher Education, 2022-10-24 [vid. 16.2.2023]. Dostupné z: https://www.insidehighered.com/views/2022/10/24/ai-generated-essays-are-nothing-worry-about-opinion
  2. URLICH, Brtlík. Eva NEČASOVÁ ed. ChatGPT ve škole: Fungování, potenciál a limity. AI dětem, z.s., 2023-01-14 [vid. 16.2.2023]. Dostupné z: https://aidetem.cz/chatgpt-ve-skole-fungovani-potencial-limity/
  3. HERFT, Andrew. A Teacher's Prompt Guide to ChatGPT. [online] CESE’s What Works Best in Practice, 2023-01 [vid. 16.2.2023] Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/15qAxnUzOwAPwHzoaKBJd8FAgiOZYcIxq/view
  4. KELLY, Samantha Murphy. ChatGPT passes exams from law and business schools. CNN Business [online]. 2023-01-26 [vid. 16.2.2023] Dostupné z: https://edition.cnn.com/2023/01/26/tech/chatgpt-passes-exams/index.html
  5. KIRCHNER, J. Hendrik. Lama,AHMAD. Scott AARONSON. Jan LEIKE. New AI classifier for indicating AI-written text. OpenAI Blog. [online] 2023-01-31 [vid. 16.2.2023] Dostupné z: https://openai.com/blog/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text/
  6. BLATNÝ, J. Zapomeňte na Google, je tu Bing. Vyzkoušeli jsme budoucnost vyhledávání poháněnou umělou inteligencí. CzechCrunch.cz [online]. 2023-02-14 [vid. 16.2.2023] Dostupné z: https://cc.cz/zapomente-na-google-je-tu-bing-vyzkouseli-jsme-budoucnost-vyhledavani-pohanenou-umelou-inteligenci/

Základní informace o umělé inteligenci a její využití ve výuce na Masarykově univerzitě.

Umělá inteligence ve výuce

Umělá inteligence v otázkách a odpovědích

Otázky a odpovědi

Zkušenosti vyučujících Masarykovy univerzity s umělou inteligencí ve výuce.

Zkušenosti vyučujících