Přihlášení do IS MU
 • Autorský kolektiv:
  • Garance projektu: PhDr. Tamara Váňová.
  • Jazyková spolupráce a obsahové řešení: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D., Mgr. Marcela Poučová, Ph.D., PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.
  • Technické řešení: Mgr. Anna Váňová.
  • Technická spolupráce: Mgr. Michal Maruška.
 • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: Multimediální on-line encyklopedie.
 • Použité technologie: HTML, IS MU (odpovědníky, osnovy), FLASH (aktivní objekty). Z e-learningových nástrojů bylo využito volně dostupné rozhraní wiki.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Pomůcka je primárně určena pedagogům a studentům cizích jazyků a literatury učitelství 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ. Sekundárně je určena studentům a pedagogům příbuzných oborů: výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu nebo občanské výchovy.
 • V závěrečné prezentaci autora je více informací o parametrech encyklopedie.

Cíl a motivace

Primárním cílem projektu bylo vytvoření distančních vzdělávacích opor s ohledem na interdisciplinární vztahy literárně-kulturních předmětů pomocí sestavení multimediální online encyklopedie založené částečně na informacích z volně dostupných zdrojů v rámci internetu. Hlavním podnětem vzniku projektu bylo posílení vzájemných vztahů a optimalizace při výuce literárně kulturních předmětů v souladu se současnými požadavky uvedenými v příslušných kurikulárních dokumentech.

Charakteristika kurzu

V první rovině kurz představuje základ společného jádra literárně kulturních předmětů pro studenty oborů učitelství a rámcový studijní materiál pro všechny typy vzdělávání, včetně celoživotního. V neposlední řadě bude dále využíván jako referenční materiál určený pro nejširší spektrum uživatelů. Vzhledem ke svému interdisciplinárnímu rozměru bude kurz využíván napříč spektrem současně vyučovaných literárně kulturních předmětů oborů učitelství. Obsah kurzu je postaven především na vzájemném odkazování stávajících volně dostupných materiálů v rámci internetu. Hlavní část celého kurzu (encyklopedie) využívá volně dostupné rozhraní wiki. Pro další členění kurzu a jednotlivých epoch je využito interaktivní osnovy v rámci IS MU. Hlavní osnova je dále členěna na 8 podosnov dle jednotlivých epoch v dějinách literatury (středověk, renesance, baroko…). Kurz obsahuje informace o 40 literárních autorech, dále zahrnuje 80 obrazových příloh a 40 multimediálních objektů (swf, animace, videa, audio). Pro testování využívá kurz aplikaci odpovědníky (4), které obsahují přes 200 testovacích otázek. Kurz dále předpokládá využití diskusních fór v příslušných předmětech.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Nejproblematičtější částí kurzu byla celková koordinace a komunikace mezi koordinátorem a autory jednotlivých textů k epochám a medailonkům. V tomto ohledu by bylo vhodné předem počítat z časovou náročností, kterou managování projektu představuje. Problematiku spojenou s komunikací a následný časový skluz s realizací projektu lze do jisté míry předejít preciznějším rozvržením jednotlivých kroků a časováním celého projektu.