Správní právo a právo životního prostředí

Veřejná správa jako dobrá správa.

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

V rámci studijního oboru je věnována pozornost oblasti správního práva se zaměřením na správní právo hmotné (zejména obecnou část) a správní právo procesní, správní vědu a soudní kontrolu veřejné správy. V tomto oboru je rovněž zahrnuto právo životního prostředí, a to se zaměřením na obecné otázky prostředků právní úpravy ochrany životního prostředí a na právní režimy ochrany jednotlivých prvků životního prostředí. Studenti v tomto oboru získají společný, avšak dostatečně obsahově strukturovaný veřejnoprávní základ, který umožní další specializaci buď na správní právo, resp. jeho jednotlivé oblasti (součásti), nebo právo životního prostředí, resp. jeho dílčí témata. Cílem studia je poskytnout hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho dobře znalostně podložené a tvůrčí aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru, získat motivaci k trvalému prohlubování znalostí a rozvíjení tvůrčích schopností, jakož i schopnosti týmové práce. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci a získat motivaci pro další odborný rozvoj. Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, ev. těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v uvedených právních disciplínách.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • spolehlivě se orientovat v systému správního práva a práva životního prostředí, jakož i v organizačních a funkčních aspektech veřejné správy;
  • vysoce odborné a vědeckovýzkumné práce v oboru, jakož i vysoce specializované práce v prostředí aplikační praxe, kde bude schopen využívat své teoretické znalosti a dovednosti;
  • působit jako odborník na oblast veřejné správy, správního práva a práva životního prostředí v oblasti legislativy a správního soudnictví;
  • zabývat se vysoce koncepčním uvažováním nad oborem, jeho dalšími perspektivami a vývojem;
  • uplatňovat problematiku správního práva, práva životního prostředí a veřejné správy v patřičných evropských a mezinárodních souvislostech;
  • předávat poznatky z oboru správního práva a práva životního prostředí v rámci vlastní pedagogické činnosti;
  • spolupodílet se na dalším vývoji a směřování oboru správní právo a právo životního prostředí.
(?)

Absolvent studijního oboru bude připraven k odborné vědecké práci v oblasti výzkumu, legislativy, na úseku koncepční, programové a analytické činnosti v oblasti veřejné správy tuzemské i evropské, a také v soudnictví, jakož i dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu. Bude schopen působit jako pedagogický nebo vědeckovýzkumný pracovník na domácích, ale i zahraničních vědeckovýzkumných a univerzitních pracovištích zabývajících se problematikou veřejné správy, správního práva a práva životního prostředí; vyvíjet vysoce odbornou činnost v různých pracovních pozicích a oblastech veřejné správy, a to jak v domácím, tak i unijním prostředí a působit jako odborník na oblast veřejné správy, správního práva a práva životního prostředí v oblasti legislativy a správního soudnictví.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plán je tvořen individuálně na základě dohody mezi studentem a školitelem v souladu s platnou akreditací. Studijní plán schvaluje na návrh školitele oborová komise. Obsahuje téma disertační práce, povinné předměty (tj. předměty vázané na obor a na jeho širší základ včetně jazyka), povinně volitelné předměty (tj. předměty vázané na pedagogickou práci a disertaci) a požadavky školitele. Student musí v průběhu studia (standardní doba studia čtyři roky) absolvovat všechny povinné předměty a dále povinně volitelné předměty v rozsahu minimálně 16 kreditů. Student je povinen složit státní doktorskou zkoušku a předložit k obhajobě disertační práci na téma vázané k oboru.

(?)

Bez povinné praxe.

(?)

Studium je kreditováno systémem ECTS a k jeho úspěšnému ukončení je třeba získat min. 240 kreditů (minimální kreditový zisk vyžadovaný k postupu do dalšího ročníku je 20). Student musí dále absolvovat státní doktorskou zkoušku, která obvykle probíhá ve třetím či čtvrtém roce studia, je ústní, má komisionální charakter a její obsahová náplň sestává z témat oborových kursů. Studium je pak ukončeno obhajobou disertační práce, která je původním vědeckým dílem zpracovaným na téma specifikované studijním plánem. Minimální požadovaný rozsah disertační práce je 150 stran, přičemž se předpokládá, že v době obhajoby již bude práce či její podstatná část publikována některým z obvyklých způsobů (tj. ve formě recenzovaných článků, monografie apod.).

(?)

Bez návaznosti na další studijní obory.

(?)
4
Aktivní studenti
28

Specifikace oboru

Obor: Správní právo a právo životního prostředí
Zkratka: SPZP
Kód: 6801V043
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6810 D-TPV4 Teoretické právní vědy (čtyřleté)