Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Objevte svou minulost

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium dějepisu se zaměřením na vzdělávání otevírá studentům cestu k pochopení rozličných forem sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů v minulosti. Studium oboru představuje historii jako moderní a společnosti užitečnou vědeckou disciplínu využívající nejnovější informační technologie. Věnuje se jednotlivým historickým disciplínám, včetně pomocných věd historických. Opomenut není archeologický výzkum na velkomoravském výšinném hradišti ve Znojmě a exkurzní činnost. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu učitelství na základní škole. Posláním tříletého bakalářského programu je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků k výkonu profese pedagogického asistenta učitele dějepisu. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností tak, aby umožnily absolventovi samostatný a zodpovědný výkon povolání. Studium oboru je koncipováno tak, aby studentům poskytlo kompletní pohled na historii od pravěku, přes středověk a raný novověk po moderní dějiny 19. a 20. století. Již ve třetím ročníku jsou studenti seznámeni s genezí, vývojem a základy didaktiky dějepisu. Student umí charakterizovat hlavní historické etapy vývoje didaktiky dějepisu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vykonávat profesi pedagogického asistenta učitele dějepisu;
  • vykonávat práci instruktora ve střediscích volného času;
  • provádět výchovnou a pomocnou edukační práci;
  • působit jako vychovatel v domovech mládeže;
  • pracovat jako vychovatel ve školních družinách.
(?)

Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele dějepisu a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času. U větší části absolventů se předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studiu, ve kterém prohloubí svoje znalosti v syntetizujících předmětech a rozšíří své praktické dovednosti o další speciální metody. Absolventi oboru dějepis se zaměřením na vzdělávání se rovněž uplatní v místních samosprávách a neziskových organizacích. Budoucím zaměstnavatelům mohou absolventi nabídnout jak praktické schopnosti ovládat informační technologie, tak i jazykové kompetence.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba studia je 6 semestrů a student musí splnit celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci a v případě prezenčního studia i tělesnou výchovu, které se rovněž započítávají do celkového počtu ECTS kreditů. Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru 55 ECTS kreditů povinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů. Ze zbývajících kreditů je možné získat nejvíce 5 kreditů absolvováním volitelných předmětů. Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je oborová praxe v rozsahu jeden týden ve III. ročníku. Podle nové akreditace od roku 2017 bude zavedena výuková praxe i v bakalářském studiu.

(?)

Během státní závěrečné zkoušky z dějepisu posluchač prokáže teoretické znalosti základních složek své předmětové specializace, tj. dějin obecného a národního středověku, dějin raného novověku a obecných a národních dějin 19. a 20. století. Prokáže rovněž znalost vzniku a vývoje didaktiky dějepisu a postavení dějepisu jako integrujícího předmětu společenskovědního vzdělání. Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba bakalářské práce. Během ní student/ka prokáže schopnost formulovat své myšlenky a závěry, které přináší alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu. Státní závěrečná zkouška je ústní. Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na odborné úrovni. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech z jednotlivých disciplín a širších souvislostí mezi nimi.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Dějepis pro vzdělávání může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro ZŠ na PdF MU nebo navazujícím magisterském oboru Historie na FF MU.

(?)
0
Aktivní studenti
44

Specifikace oboru

Obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: DE3S
Kód: 7507R038
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice