Učitelství německého jazyka pro základní školy

Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená)

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Hlavním cílem studia daného studijního oboru je vytvoření předpokladů k zajištění kvalitní profesní přípravy pro pedagogickou praxi. K nim patří během studia získávané velmi dobré jazykové znalosti (na úrovni C1 v jazykové produkci a C2 v jazykové percepci dle Společného evropského rámce pro jazyky) společně se znalostmi sociokulturními, které přispívají k rozvoji interkulturní komunikační kompetence absolventů. Vedle toho jsou v rámci studia získávány solidní a strukturované znalosti z jednotlivých lingvistických disciplín, literárněvědný a kulturní přehled a rozvíjena oborově didaktická kompetence směřující k dosažení profilu absolventa daného oboru, plně kvalifikovaného učitele německého jazyka.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Mít jazykové znalosti v němčině na úrovni C1/C2 a umět jazyk efektivně používat pro společenské a profesní účely.
  • Popsat a vysvětlit pravidla a zákonitostí popisující jazyk s jeho formálními sémantickými a komunikativně pragmatickými strukturami a používat metodologický aparát lingvistického výzkumu.
  • Vysvětlit literární a kulturně společenský vývoj v zemích cílového jazyka se zřetelem k aplikaci v edukační praxi, bude schopen používat metodologický aparát v oblasti literárněvědného a oborově-didaktického výzkumu.
  • Mít oborově didaktické znalosti a dovednosti (didaktické znalosti obsahu) a kompetenci používat metodologický aparát v oblasti výzkumu učení a vyučování cizích jazyků.
  • Disponovat komplexním vysokoškolským vzděláním v oblasti učitelství NJ pro ZŠ.
(?)

Absolventi nalézají své uplatnění zejména v základní škole, řada z nich ale i ve školách středních či odborných učilištích, ve státních i soukromých jazykových školách nebo institucích organizujících jazykové vzdělávání (např. v Brně „Rakouský institut“). Řada absolventů se rovněž uplatňuje v profesi školitelů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že od školního roku 2013/14 je povinně vyučován další cizí jazyk a němčinu dle aktuálních statistických šetření volí nejvíce žáků, významně se zvyšují šance absolventů na uplatnění v pedagogické praxi.

Společenská poptávka po absolventech VŠ s dobrými znalostmi jazyka se odráží v oblasti ekonomické, kde v poslední době působí mnoho německých, rakouských či švýcarských firem, v nichž absolventi rovněž nalézají své uplatnění, zejména v případě, pokud aktuálně ve škole volné místo není.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry.

Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru.

V navazujícím magisterském studiu mají studenti povinnost získat 23 kreditů za povinné předměty (zahrnuta je i výuka praktického jazyka).

Skladba i ukončení povinných předmětů je shodná v jedno- i dvouoborovém studiu německého jazyka. Studia se od sebe liší povinností absolvovat stanovený počet povinně volitelných předmětů.

Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace.

Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů.

Studenti mají možnost samostatného rozhodování při sestavování studijního plánu v jednotlivých semestrech. Je jim však doporučeno respektovat „Doporučený průchod studiem“ v povinných předmětech (uveden v ISu).

(?)

Pedagogicko-psychologický modul a praxe jsou součástí pregraduální přípravy učitelů dle Rámcové koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol.

Systém reflektovaných pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej na plnohodnotné zvládnutí role učitele.

Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nadstavbou na praxe realizované v přípravě na roli asistenta v bakalářském studiu. Povinné předměty pedagogické praxe z daného oboru (Učitelská praxe 2, Seminář k učitelské praxi 2 a Učitelská praxe 3) jsou podrobně rozepsány v příloze č. 1. akreditačních materiálů, viz výše. Na konci praxí v magisterském studiu by student měl autonomně působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání.

(?)

Studium je ukončeno po absolvování všech studijních povinností státní závěrečnou magisterskou zkouškou.

Státní závěrečná magisterská zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce, je-li v daném oboru zadána, a vlastní ústní oborové zkoušky.

Diplomová práce může být zadána z libovolné disciplíny studia, tedy i z disciplín společného základu.

Oborovou státní závěrečnou zkoušku skládají studenti z lingvistiky, literatury a kulturních studií, a z oborové didaktiky.

(?)

Po ukončení navazujícího magisterského studia mají absolventi možnost pokračovat v doktorském studiu filologického či pedagogického zaměření na pedagogických nebo filozofických fakultách.

(?)
0
Aktivní studenti
24

Specifikace oboru

Obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Zkratka: NJ2
Kód: 7503T044
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy

Podrobné informace o studijním oboru lze získat přímo na katedře německého jazyka a literatury PdF MU, případně na webové stránce PdF (http://www.ped.muni. cz ) či katedry (http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/studium ).