Učitelství praktického vyučování

Učení pro praxi.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia je připravit kvalifikované učitele praktického vyučování na středních odborných školách. Absolvent získá vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti pedagogických, psychologických a příbuzných relevantních disciplínách. Absolvent oboru je schopen řídit a realizovat proces přípravy a realizace praktického vyučování a odborného výcviku.

Klíčovou roli hraje schopnost aplikace získaných poznatků z pedagogických a didaktických disciplín na výuku konkrétního oboru, včetně schopnosti řešení problémových a výchovných situací. Specializace je na obory technické, obchodu a služeb.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent oboru je schopen řídit a realizovat proces přípravy a realizace praktického vyučování a odborného výcviku
  • Dále je schopen aplikovat získané poznatky z pedagogických a didaktických disciplín na výuku konkrétního oboru, včetně schopnosti řešení problémových a výchovných situací.
(?)

Studijní program připravuje v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění) plně kvalifikované učitele praktického vyučování na středních odborných školách a učilištích.

Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé praktického vyučování příslušného oboru v následujících oblastech: odborný výcvik, učební praxe, odborná praxe a veškerá praktická cvičení. Svou kvalifikaci mohou uplatnit i v institucích zabývajících se příslušným oborem vzdělávání (vzdělávací kurzy, rekvalifikace, profesní kvalifikace, další vzdělávání apod.).

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

Standardní doba programu činí 3 roky.

(?)

Během studia absolvují studenti pedagogickou praxi. Cílem je upevnění, prohloubení a ověření si získaných znalostí a dovedností v psychologických a pedagogických disciplínách. Důraz je kladen na logickou provázanost pedagogicko-psychologických disciplín s obsahem odborných předmětů (provoz obchodu a služeb, stavební technologie, elektrotechnologie, strojírenská technologie, zdravověda, doprava atd.), včetně předmětu odborný výcvik. Praxe je orientována na získání znalostí a dovedností, potřebných pro činnost učitele ve výchovně-vzdělávacím prostředí střední školy. Z těchto důvodů je výuka zaměřena na pozorování a hodnocení konkrétního vyučovacího procesu podle odborného zaměření jednotlivých studentů. Studenti vykonávají pedagogickou praxi na středních školách pod odborným vedením učitele.

(?)

Studium je zakončeno vypracováním bakalářské práce a absolvováním státní bakalářské zkoušky.

Státní bakalářská zkouška se skládá z následujících předmětů:

1. Pedagogika a psychologie (ústní nebo písemná zkouška).

2. Obhajoba bakalářské práce (ústní část).

3. Didaktika praktického vyučování (ústní nebo písemná zkouška).

Předměty státní bakalářské zkoušky vychází z profilových disciplín.

(?)

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském stupni učitelství odborných předmětů.

(?)
2
Aktivní studenti
1 205

Specifikace oboru

Obor: Učitelství praktického vyučování
Zkratka: OVP
Kód: 7504R229
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Bližší informace o studiu Učitelství praktického vyučování poskytuje Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Pedagogické fakulty MU.

Informace o tomto studijním oboru a studijní materiály jsou rovněž zveřejněny na http://www.ped.muni.cz/winf pod odkazem Studium.