MP904Z Právo životního prostředí II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (cvičící)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP904Z/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé liché pondělí 13:30–15:00 215, H. Cejpek Musilová, M. Pekárek
MP904Z/02: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé sudé pondělí 13:30–15:00 215, H. Cejpek Musilová, M. Pekárek
MP904Z/03: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé liché pondělí 15:05–16:35 140, V. Vomáčka
MP904Z/04: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé sudé pondělí 15:05–16:35 140, V. Vomáčka
MP904Z/05: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé sudé pondělí 16:40–18:10 215, V. Vomáčka
MP904Z/06: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé liché pondělí 16:40–18:10 257, V. Vomáčka
MP904Z/07: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 140, V. Vomáčka
MP904Z/08: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 140, V. Vomáčka
MP904Z/09: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 215, V. Vomáčka
MP904Z/10: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 215, V. Vomáčka
MP904Z/11: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 034, V. Vomáčka
MP904Z/12: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé sudé úterý 16:40–18:10 208, V. Vomáčka
MP904Z/13: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 215, I. Průchová
MP904Z/14: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 215, I. Průchová
MP904Z/15: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 302, I. Jančářová
MP904Z/16: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 302, I. Jančářová
MP904Z/17: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 215, H. Cejpek Musilová, I. Jančářová
MP904Z/18: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 215, H. Cejpek Musilová, I. Jančářová
MP904Z/19: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 129, H. Cejpek Musilová, M. Pekárek
MP904Z/20: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 302, H. Cejpek Musilová, M. Pekárek
MP904Z/21: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý lichý čtvrtek 18:15–19:45 160, D. Židek
MP904Z/22: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 18:15–19:45 160, D. Židek
MP904Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
MP904Z/26: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
Předpoklady
NOW ( MP904Zk Právo ŽP II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí v plném rozsahu, vysvětlit jeho funkce a vyargumentovat jeho opodstatněnost. Bude schopen pracovat s prameny obecné i zvláštní části práva životního prostředí Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
 • Ústavní základy práva životního prostředí. právo na příznivé životní prostředí. Právo na informace o životním prostředí. Subjekty práva životního prostředí I. Organizace a formy činnosti veřejné správy v oblasti životního prostředí. Subjekty práva životního prostředí II.. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. Řešení střetů zájmů v území I. Posuzování vlivů na životní prostředí. Řešení střetů zájmů v území II. Integrované povolování. Řešení střetů zájmů v území III. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního zákona. Vztahy odpovědnosti v právu životního prostředí - systém odpovědnostních vztahů v právu životního prostředí, správněprávní odpovědnost, trestněprávní odpovědnost. Vztahy odpovědnosti v právu životního prostředí - občanskoprávní odpovědnost, odpovědnost za ekologickou újmu. OEÚ Ekonomické nástroje na ochranu životního prostředí. Majetkoprávní otázky a ochrana životního prostředí. Právní prostředky řešení mimořádných událostí s dopady na životní prostředí. (Právní regulace rizik spojených s přírodními katastrofami a průmyslovými haváriemi). Ochrana veřejného zdraví před hlukem a jinými negativními vlivy. Volné téma (např. globální oteplování a ochrana ozonové vrstvy).
Literatura
 • PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. Edice učebnic PrF MU č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1., 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Učebnice - č.467. ISBN 978-80-210-5556-8. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xlvii, 629. ISBN 9788074003387. info
 • TUHÁČEK,Miloš, JELÍNKOVÁ, Jitka a kol. Právo životního prostředí. Praktický průvodce.GRADA Publishing, a.s., Praha.2015.ISBN 978-80-247-5464-2
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK a Vojtěch VOMÁČKA. Property and Environmental Protection in Czechia. In Gerd Winter. Environmental and Property Protection in Europe. A Comparative Overview. Groningen: Europa Law Publishing, 2015. s. 112-128. The Avosetta Series (12). ISBN 978-90-8952-167-5. info
 • HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů: současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5. URL info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. info
 • KINDL, Milan a Ondřej DAVID. Úvod do práva životního prostředí :soukromoprávní aspekty ochrany životního prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 223 s. ISBN 8086898113.
 • BAHÝĽ, Ján, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-46-2. URL info
 • TOMOSZKOVÁ,Veronika, VÍCHA,Ondřej, VOPAŘILOVÁ, Magdaléna. Práíktikum z práva životního prostředí.Praha:Leges,2013,192 s., ISBN 978-80-87576-71-7.
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004. 199 s. ISBN 807357036X. info
Výukové metody
Seminář:procvičování základních pojmů a institutů v návaznosti na přednášky, navazující diskuse, řešení praktických modelových situací, práce s judikaturou, právními předpisy a dalšími dokumenty.
Metody hodnocení
Zápočet Podmínkou zápočtu je aktivní účast na všech seminářích, vypracování zadaných příkladů, eventuálně splnění dalších úkolů, a to podle zadání vyučujícího. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu je student povinen splnit náhradní plnění podle zadání vyučujícího.
Informace učitele
Studenti, kteří měli zapsaný předmět před změnou obsahu předmětu Právo životního prostředí II a mají jej zapsaný jako předmět opakovaný, případně studenti s ISP a studenti po přerušení studia, budou studovat předmět Právo životního prostředí I a II v režimu ISP. Students who had enrolled in the course Environmental Law II before changing the course content and who meet the following conditions ; have it registered as repeated course or students with ISPs or students after an interruption of studies ; will study (all of these students) the course Environmental Law I and II under the ISP."
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.