MP904Z Právo životního prostředí II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (cvičící)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Vodička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Procházková (pomocník)
Garance
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP904Z/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 042, I. Jančářová
MP904Z/02: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 042, I. Jančářová
MP904Z/03: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 129, I. Jančářová
MP904Z/04: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 16:00–17:40 129, I. Jančářová
MP904Z/05: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 18:00–19:40 124, J. Vodička
MP904Z/06: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 18:00–19:40 124, J. Vodička
MP904Z/07: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 8:00–9:40 302, V. Vomáčka
MP904Z/08: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 8:00–9:40 302, V. Vomáčka
MP904Z/09: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 215, J. Vodička
MP904Z/10: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 215, J. Vodička
MP904Z/11: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 133, J. Vodička
MP904Z/12: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 126, J. Vodička
MP904Z/13: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 215, J. Vodička
MP904Z/14: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 215, V. Vomáčka
MP904Z/15: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 129, V. Vomáčka
MP904Z/16: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 302, V. Vomáčka
MP904Z/17: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 259, V. Vomáčka
MP904Z/18: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 136, V. Vomáčka
MP904Z/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
Předpoklady
NOW ( MP904Zk Právo ŽP II ) && MP313K Úvod do studia veřejné správy && MP410Zk Občanské právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí v plném rozsahu, vysvětlit jeho funkce a vyargumentovat jeho opodstatněnost. Bude schopen pracovat s prameny obecné i zvláštní části práva životního prostředí Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
  • Ústavní základy práva životního prostředí. právo na příznivé životní prostředí. Právo na informace o životním prostředí. Subjekty práva životního prostředí I. Organizace a formy činnosti veřejné správy v oblasti životního prostředí. Subjekty práva životního prostředí II.. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. Řešení střetů zájmů v území I. Posuzování vlivů na životní prostředí. Řešení střetů zájmů v území II. Integrované povolování. Řešení střetů zájmů v území III. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního zákona. Vztahy odpovědnosti v právu životního prostředí - systém odpovědnostních vztahů v právu životního prostředí, správněprávní odpovědnost, trestněprávní odpovědnost. Vztahy odpovědnosti v právu životního prostředí - občanskoprávní odpovědnost, odpovědnost za ekologickou újmu. OEÚ Ekonomické nástroje na ochranu životního prostředí. Majetkoprávní otázky a ochrana životního prostředí. Právní prostředky řešení mimořádných událostí s dopady na životní prostředí. (Právní regulace rizik spojených s přírodními katastrofami a průmyslovými haváriemi). Ochrana veřejného zdraví před hlukem a jinými negativními vlivy. Volné téma (např. globální oteplování a ochrana ozonové vrstvy).
Literatura
    doporučená literatura
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6. info
  • TUHÁČEK,Miloš, JELÍNKOVÁ, Jitka a kol. Právo životního prostředí. Praktický průvodce.GRADA Publishing, a.s., Praha.2015.ISBN 978-80-247-5464-2
  • TOMOSZKOVÁ,Veronika, VÍCHA,Ondřej, VOPAŘILOVÁ, Magdaléna. Práíktikum z práva životního prostředí.Praha:Leges,2013,192 s., ISBN 978-80-87576-71-7.
  • HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů: současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5. URL info
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1., 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Učebnice - č.467. ISBN 978-80-210-5556-8. info
Výukové metody
Seminář:procvičování základních pojmů a institutů v návaznosti na přednášky, navazující diskuse, řešení praktických modelových situací, práce s judikaturou, právními předpisy a dalšími dokumenty. Podpora formou e-learningu (interaktivní osnovy, testování pomocí odpovědníků).
Metody hodnocení
Zápočet Podmínkou zápočtu je aktivní účast na všech seminářích, vypracování zadaných příkladů, eventuálně splnění dalších úkolů, a to podle zadání vyučujícího. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu je student povinen splnit náhradní plnění podle zadání vyučujícího.
Informace učitele
Studenti, kteří měli zapsaný předmět před změnou obsahu předmětu Právo životního prostředí II a mají jej zapsaný jako předmět opakovaný, případně studenti s ISP a studenti po přerušení studia, budou studovat předmět Právo životního prostředí I a II v režimu ISP. Students who had enrolled in the course Environmental Law II before changing the course content and who meet the following conditions ; have it registered as repeated course or students with ISPs or students after an interruption of studies ; will study (all of these students) the course Environmental Law I and II under the ISP."
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP904Z