BPH_EKOR Ekonomika organizací

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Richter, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_EKOR/01: Čt 8:00–9:50 P201, M. Sedláček
BPH_EKOR/02: Út 10:00–11:50 P302b, P. Mikuš
BPH_EKOR/03: Čt 14:00–15:50 P304, P. Mikuš
BPH_EKOR/04: St 16:00–17:50 P103, P. Mikuš
BPH_EKOR/05: St 12:00–13:50 P102, P. Suchánek
BPH_EKOR/06: Út 8:00–9:50 S311, A. Šafrová Drášilová
BPH_EKOR/07: Čt 16:00–17:50 S301, V. Záthurecký
BPH_EKOR/08: Po 16:00–17:50 P102, J. Richter
BPH_EKOR/09: Čt 10:00–11:50 P106, M. Sedláček
BPH_EKOR/10: Po 8:00–9:50 S310, V. Záthurecký
BPH_EKOR/11: Út 14:00–15:50 S310, J. Richter
BPH_EKOR/12: St 16:00–17:50 P304, V. Záthurecký
BPH_EKOR/13: Po 10:00–11:50 P103, P. Suchánek
BPH_EKOR/14: St 14:00–15:50 S313
BPH_EKOR/15: Čt 14:00–15:50 S301, J. Richter
Předpoklady
Předmět je určen pro 2. ročník prezenčního studia studentů Ekonomicko-správní fakulty.


Předmět je určen pro 1. ročník prezenčního studia studentů Přírodovědecké fakulty oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře.


Předmět je určen pro 1. ročník prezenčního studia studentů Přírodovědecké fakulty - oboru Fyzika a management.


Předmět je určen pro studenty prezenčního studia Přírodovědecké fakulty - oboru Matematika - ekonomie.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Ekonomika organizací je vstupní, relativně samostatnou částí výuky základů podnikové ekonomiky. Seznamuje s předmětem a metodami zkoumání a popisu v podnikovém hospodářství a výstavbou podniku. Objasňuje cíle podniku, členění podnikohospodářských výrobních faktorů a jejich vzájemné vazby. Zaměřuje se na obecné otázky podnikové ekonomiky a hospodářského dění v podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví, či na jeho ziskovou či neziskovou orientaci. Spolu s navazujícím předmětem Nauka o podniku, kde předmětem výkladu jsou základní podnikové funkce a činnosti, poskytuje komplexní pohled na podnik. Cílem kurzu je získání základních teoretických a praktických poznatků výstavby podniku.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:


- interpretovat strukturu podnikohospodářských výrobních faktorů, jejich vzájemných vazeb a uspořádání


- identifikovat různé typy a formy podniků


- rozumět příčinám a formám sdružování podnikatelských subjektů


- analyzovat vývoj podniku a charakterizovat jednotlivé fáze jeho životního cykluPoznatky získané v tomto kurzu jsou rozvíjeny v navazujícícm předmětu Podniková ekonomika, kde předmětem studia jsou základní podnikové činnosti a funkce. Společně je tak poskytován komplexní pohled na podnik.

Osnova
 • 1. Organizace jako součást národního hospodářství a předmět podnikového hospodářství

 • 2. Životní cyklus organizace

 • 3. Právní formy organizace

 • 4. Živnostenské podnikání a malé a střední organizace

 • 5. Výrobní faktory v organizaci

 • 6. Systém cílů organizace, nástroje a principy řízení

 • 7. Plánování a rozhodování v organizaci

 • 8. Organizování a kontrola v organizaci

 • 9. Odměňování pracovníků a pracovní výkon

 • 10. Dlouhodobý majetek a materiál jako výrobní faktory organizace

 • 11. Funkce organizace

 • 12. Sdružování organizací

Literatura
  povinná literatura
 • SUCHÁNEK, Petr a David ŠPAČEK. Ekonomika organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 153 s. 1. info
 • WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 9788071798972. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, Jiří. Nauka o podniku- výstavba podniku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. 213 s. ISBN 978-80-7380-071-0. info
 • SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxviii, 52. ISBN 9788074002748. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2004. 164 s. 1. ISBN 80-210-3333-9. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou teoretickou přípravou studentů v rámci jednotlivých probíraných témat (dle osnovy). Tato teoretická příprava se následně aplikuje na cvičeních, kde studenti řeší praktické příklady z příslušných problémových témat. Kromě teoretických znalostí se tak studenti naučí řešit vybrané (typizované) problémy z organizační praxe a získají tak také praktické dovednosti.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce, absolvování dvou průběžných testů, absolvování ústní části zkoušky.


Zkouška: písemná a ústní.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele

Doporučená literatura/recommended literature:

1. Mugler, J. Podnikové hospodářství malých a středních podniků I – III. ZčU, Plzeň, 1997 - 1998

2. Veber. J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Grada, Praha, 2005, ISBN 80-247-1069-2.

3. Wöhe, G. Úvod do podnikového hospodářství. C. H. Beck, Praha, 1995 ISBN 80-7079-981-1.

4. Žák, M. a kol. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozšířené vyd., Linde, Praha, 2002, ISBN 80-7201-381-5.

5. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění

6. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPH_EKOR