BPH_ZMAN Základy managementu

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jakub Pejcal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 P101, Pá 10:00–11:50 P102, Pá 10:00–11:50 P103, kromě Pá 22. 9., kromě Pá 10. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_ZMAN/01: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 S310, kromě Čt 9. 11., L. Kuchynková
BPH_ZMAN/02: každý sudý čtvrtek 14:00–15:50 S311, kromě Čt 21. 9., L. Kuchynková
BPH_ZMAN/03: každý sudý pátek 8:00–9:50 P104, kromě Pá 22. 9., A. Šafrová Drášilová
BPH_ZMAN/04: každý lichý čtvrtek 14:00–15:50 S311, kromě Čt 28. 9., kromě Čt 9. 11., L. Kuchynková
BPH_ZMAN/05: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 S310, kromě Čt 21. 9., L. Kuchynková
BPH_ZMAN/06: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 S309, kromě Čt 9. 11., L. Kuchynková
Předpoklady
(! BPH_MAN1 Management )&&(! NOWANY ( BPH_MAN1 Management ))&&(! FAKULTA ( ESF )|| OBOR ( FJHC ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 127/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Jiné omezení: Nezapisují si studenti oborů mateřských na ESF MU.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl: Kurz je zaměřen na základní principy managementu v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského typu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl být student schopen zejména
- vysvětlit začlenění všeobecného managementu do systému relevantních vědních disciplín
- popsat vývojové trendy managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek dvacátého století a směrů dalšího vývoje na prahu století jednadvacátého
- vysvětlit podstatu organizace a jejího prostředí
- popsat základní typy organizačních struktur
- aplikovat principy organizování na tvorbu organizačních struktur
- vysvětlit vliv organizační strategie a organizační kultury na organizační strukturu
- vysvětlit podstatu plánování a kontrolování
- popsat organizační a procesní stránku rozhodování
- vysvětlit rozhodovací proces a jeho jednotlivé fáze
- vysvětlit podstatu HR v organizacích
- popsat zásady vybraných motivačních teorií a vysvětlit jejich vztah k motivačním nástrojům a k motivačnímu systému
- vysvětlit podstatu vedení lidí, motivování a komunikování
- popsat základní rámec etiky a udržitelnosti organizace
- charakterizovat fungování MNC v globálním kontextu
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1. Pojetí a vývoj MNG
 • 2. Prostředí MNG. + strategie organizací
 • 3. Funkce: Plánování a kontrola v organizacích
 • 4. Funkce: Organizování
 • 5. Organizování, organizační projektování
 • 6. Komunikační systém organizací
 • 7. Funkce: HR organizací, motivace
 • 8. Funkce: vedení, leadership
 • 9. Manažerské rozhodování
 • 10. Mezinárodní management, fungování MNC
 • 11. Etika a udržitelnost v managementu organizací
 • 12. Nástroje managementu - projektový management
 • Tematický plán seminářů : Prezentace a řešení případových studií zaměřené na základní manažerské funkce.
Literatura
  povinná literatura
 • S. Bright, D.S. & Cortes. A.H. (2019) Principles of Management, Houston, Texas OpenStax, Book ISBN: 0-9986257-7-9, URL: https://openstax.org/books/principles-management/pages/1-introduction
 • BATEMAN, Thomas S. a Robert KONOPASKE. Management : leading & collaborating in a competitive world. 14e. New York: McGraw-Hill, 2021. xxviii, 62. ISBN 9781260570977.
  doporučená literatura
 • ROBBINS, Stephen P., Mary K. COULTER a Amy RANDEL. Management / Stephen P. Robbins, Mary Coulter with contributions by Amy Randel. 15e Global edition. Harlow: Pearson, 2021. 618 stran. ISBN 9781292340883. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. 2. rozš. Praha: Grada, 2014. 211 s. ISBN 978-80-247-4429-2. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, prezentace a řešení případových studií na seminářích, seminární práce.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen testem. Součástí celkového hodnocení je rovněž hodnocení úspěšnosti studenta v rámci seminářů. Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty toto ustanovení: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Informace pro studenty vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt:
Předmět Základy managementu je koncipován jako obsahově standardní základní kurz managementu a téměř jistě naleznete obsahově podobný kurz v nabídce drtivé většiny partnerských univerzit. Primární volbou je tedy absolvovat takový předmět na zahraniční škole. Jeho absolvování vám po návratu uznáme jako ekvivalent předmětu management (vč. kreditové dotace a splnění povinnosti). Před vycestováním (před vyplněním learning agreement) je třeba poslat garantovi kurzu informace o zahraničním předmětu (případně více alternativních předmětech), který navrhujete jako ekvivalent (název, obsah, počet kreditů, případně i způsob ukončení předmětu atp.). Pokud takové informace nejsou na webu, jistě vám je poskytnou Erasmus koordinátoři zahraniční školy, popř. případně tamní vyučující.
Pouze v případech, kdy takový předmět (předměty) není v daném semestru na zahraniční škole v nabídce, lze předmět Management absolvovat distanční formou. V takovém případě student(ka) kontaktuje garanta předmětu, který sdělí podmínky, za jakých lze předmět takto absolvovat.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/BPH_ZMAN