BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Barnová (cvičící)
Mgr. Kateřina Beard (cvičící)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
( BPJ_JI1A Jazyk I/1 - A )
Předmět je určen studentům, kteří úspěšně absolvovali předmět BPJ_JI1A (PJI1A).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 550 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/550, pouze zareg.: 406/550
Mateřské obory/plány
předmět má 51 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět ve druhém semestru navazuje na kurz BPJ_JI1A a pokračuje zvládáním dalších témat odborného jazyka a dovednostmi typickými pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, jež jsou typické pro obchodní sféru, jako např.:
- interpretace grafických údajů,
- dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
- psaní poznámek z vyslechnutého hovoru a
- psaní zpráv.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je opět kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu vyšší střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Během semestru budou probrána následující témata, vycházející z lekcí 6 až 10 používané učebnice:
 • 1. Unit 6 - Customer relations
 • 2. Unit 6 - Customer relations
 • 3.Unit 7 - Manufacturing
 • 4.Unit 7 - Manufacturing
 • 5. Unit 8 - Human Resources
 • 6.Unit 8 - Human Resources
 • 7. Unit 9 - Management
 • 8. Unit 9 - Management
 • 9. Unit 10 - Project management
 • 10.Unit 10 - Project management
 • 11. Delivering presentations
 • 12. Delivering presentations
Literatura
  povinná literatura
 • ASHFORD, Stephanie a Tom SMITH. Business proficiency : Wirtschaftsenglisch für Hochschule und Beruf : mit Prüfungsvorbereitung, Video-DVD und Online-Material. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett, 2017. 320 stran. ISBN 9783128000671. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Požadavky pro ukončení předmětu jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- vypracování eseje dle instrukcí vyučujícího
- 60% úspěšnost u závěrečného písemného zkouškového testu
- úspěšné složení ústní zkoušky.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI2A.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BPJ_JI2A