BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Daniel Boucník (cvičící)
Mgr. Ivana Hovořáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (cvičící)
Mgr. Erika Putnová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! BPJ_JI1F Jazyk I/1 - F )||(! BPJ_JI1N Jazyk I/1 - N )||(! BPJ_JI1S Jazyk I/1 - S )
Znalost obecného jazyka na úrovni B1/B2 dle SERRJ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 580 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/580, pouze zareg.: 0/580
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Angličtinu jako Jazyk I (PJI) si zvolí student, který v ní dosáhl minimálně střední pokročilosti (student si může vybrat angličtinu, němčinu nebo francouzštinu). V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje:
- rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby (asi o 500 lexikálních jednotek),
- aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk,
- aplikaci formálního stylu v písemném projevu
to vše při respektování specifických rysů různých jazyků. Důraz je kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností a studium jazykových struktur, ale také na seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Během semestru budou probrána následující témata:
 • 1. Communication
 • 2. Internship
 • 3. Business sectors and industries
 • 4. Legal entities
 • 5.Job descriptions and responsibilities
 • 6. Money and banking
 • 7. Invoicing and late payments
 • 8. Marketing
 • 9. Market research
 • 10. Advertising and brands
Literatura
  povinná literatura
 • ASHFORD, Stephanie a Tom SMITH. Business proficiency : Wirtschaftsenglisch für Hochschule und Beruf : mit Prüfungsvorbereitung, Video-DVD und Online-Material. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett. 320 stran. ISBN 9783128000671. 2017. info
  doporučená literatura
 • HLAVIČKOVÁ, Zuzana. Angličtina Business English : osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace. 2. vydání. Praha: Grada Publishing. 159 stran. ISBN 9788027112975. 2020. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAFF. Academic English. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada. 222 stran. ISBN 9788027108428. 2018. info
 • PATHARE, Emma a Gary PATHARE. Skillful 4. Second edition. London: Macmillan Education. 190 stran. ISBN 9781380010827. 2018. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem. Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích a průběžná příprava do výuky dle pokynů vyučujího,
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- splnění všech průběžných úkolů, včetně eseje (60%)
Studenti vyjíždějící v daném semestru na studijní pobyt v rámci Erasmu se na ukončení předmětu (tj. plnění průběžných úkolů a zápočtový test) domluví s vyučujícím, do jehož seminární skupiny se zapsali. Docházka jim bude uznána na základě studijního pobytu a po návratu si napíší zápočtový test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho může vyučující uzavřít předmět hodnocením zkoušky nebo zápočtu v ISu známkou až "FFF" a děkan může zahájit disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher can complete the course by awarding grade "FFF" in the Information System, and the Dean can initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1A.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.