BPJ_JI1F Jazyk I/1 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI1F/01: Po 8:00–9:50 P302b, St 8:00–9:50 S402, kromě Po 12. 9., kromě St 14. 9., kromě Po 31. 10., kromě St 2. 11., M. Červenková
Předpoklady
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/40, pouze zareg.: 1/40
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Francouzštinu jako Jazyk I (PJI) si zvolí student, který v ní dosáhl pokročilosti na maturitní úrovni. V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje:
- rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby, - aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk,
- aplikaci zásad cizojazyčné obchodní korespondence,
to vše při respektování specifických rysů jazyka. Důraz je kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností a studium jazykových struktur, ale také na seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se ve francouzské ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Firma : definice, druhy, sektory činnosti
 • Profil firmy a její okolí
 • Rozdělení aktivní populace
 • Komunikační dovednosti pro práci ve firmě : kontakt se zákazníkem, telefonování, plánování schůzek, práce asistenta, pracovní porada
 • Lidské zdroje: trh práce, hledání práce, CV a motivační dopis, pracovní pohovor; pracovně právní vztahy, pracovní smlouvy, propuštění; práva zaměstnanců, odbory a stávky ve Francii
Literatura
  povinná literatura
 • BLOOMFIELD, Anatole a Béatrice TAUZIN. Affaires a suivre :cours de français professionnel de niveau intermédiaire. Paris: Hachette, 2001. 192 s. ISBN 2-01-155164-1. info
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
  doporučená literatura
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Affaires.com : [méthode de français des affaires : niveau avancé]. Paris: Cle International, 2003. 127 s. ISBN 2090331763. info
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Vocabulaire progressif du français des affaires : avec 200 exercices. [Paris]: Cle International, 2004. 159 s. ISBN 2090338032. info
 • BOULARES, Michèle a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français : avec 400 excercices. Paris: CLE International, 2001. 192 s. ISBN 2090338625. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je vyučován pouze seminární formou a je ukončen zápočtem. Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- vypracování seminární práce (shrnutí ekonomického článku dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/econ/podzim2020/BPJ_JI1F/seminar_03.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1F.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BPJ_JI1F