BPJ_JI1F Jazyk I/1 - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 17/40
Mateřské obory/plány
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Francouzštinu jako Jazyk I (PJI) si zvolí student, který v ní dosáhl pokročilosti na maturitní úrovni. V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje:
- rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby, - aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk,
- aplikaci zásad cizojazyčné obchodní korespondence,
to vše při respektování specifických rysů jazyka. Důraz je kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností a studium jazykových struktur, ale také na seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by student měl být schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se ve francouzské ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Firma : definice, druhy, sektory činnosti
 • Profil firmy a její okolí
 • Rozdělení aktivní populace
 • Komunikační dovednosti pro práci ve firmě : kontakt se zákazníkem, telefonování, plánování schůzek, práce asistenta, pracovní porada
 • Lidské zdroje: trh práce, hledání práce, CV a motivační dopis, pracovní pohovor; pracovně právní vztahy, pracovní smlouvy, propuštění; práva zaměstnanců, odbory a stávky ve Francii
Literatura
  povinná literatura
 • BLOOMFIELD, Anatole a Béatrice TAUZIN. Affaires a suivre :cours de français professionnel de niveau intermédiaire. Paris: Hachette, 2001. 192 s. ISBN 2-01-155164-1. info
 • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
  doporučená literatura
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Affaires.com : [méthode de français des affaires : niveau avancé]. Paris: Cle International, 2003. 127 s. ISBN 2090331763. info
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Vocabulaire progressif du français des affaires : avec 200 exercices. [Paris]: Cle International, 2004. 159 s. ISBN 2090338032. info
 • BOULARES, Michèle a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français : avec 400 excercices. Paris: CLE International, 2001. 192 s. ISBN 2090338625. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je vyučován pouze seminární formou a je ukončen zápočtem. Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- vypracování seminární práce (shrnutí ekonomického článku dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/econ/podzim2020/BPJ_JI1F/seminar_03.qwarp
Semestr Podzim 2020 je vzhledem k situaci nestandardní a dochází ke změnám v požadavcích na ukončení předmětu. Více informací najdete v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1F.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/BPJ_JI1F