BPJ_JI1S Jazyk I/1 Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI1S/01: Po 12:00–13:50 S310, St 12:00–13:50 S313, kromě Po 12. 9., kromě St 14. 9., kromě Po 31. 10., kromě St 2. 11., V. De Azevedo Camacho
Předpoklady
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
předmět má 41 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na úvod do zvládnutí obchodní terminologie prostřednictvím témat odborného jazyka, vede ke získávání dovedností typických pro komplexnější komunikaci včetně jejich aplikace v odborných aktivitách, charakteristických pro obchodní sféru, jako např.:
- psaní zápisu ze schůze/z jednání
- dorozumívání prostřednictvím telekomunikačních prostředků,
- psaní poznámek z vyslechnutého hovoru,
- zasílání žádostí o informace a
- psaní motivačních dopisů.
Tento předmět dále rozšiřuje obecnou i odbornou slovní zásobu studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také na schopnost aktivně využívat nabyté znalosti. Součástí výuky jsou i prezentace a debaty s rodilými studenty, příp. videoprezentace s odborníky z praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se ve španělské ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům. Součástí výuky jsou i prezentace a debaty s rodilými studenty, příp. videoprezentace s odborníky z praxe.
Osnova
 • Během semestru budou probrána následující témata:
 • Introducción al mundo de los negocios (punto intercultural),
 • Compañeros de trabajo (horarios, agenda, reuniones de equipo, cenas de negocios),
 • Departamentos y oficinas en una empresa/organización,
 • Viajes de negocios (los españoles y sus costumbres de viajar, medios de transporte),
 • La comunicación profesional en la empresa (conversaciones telefónicas, correo electrónico), sus relaciones con el exterior,
 • Publirreportajes - empresas exitosas con historia,
 • Normas de seguridad en la empresa,cultura de empresa,organización de una oficina,
 • La salud laboral, ambiente de trabajo, motivación de los empleados,
 • Dinero I(operaciones bancarias, extractos bancarios),
 • Dinero II (el gasto de los hogares españoles)
 • Turismo, hoteles, agencias de viaje,
 • Internet y los negocios,
 • Correspondencia comercial (cartas comerciales, carta del reclamo d epago, hojas de pedido),
 • Conversaciones telefónicas en los negocios,
 • Estrategias de publicidad,
 • Trabajo y profesiones,
 • Gramática: repaso de pronombres personales(OD/OI/sin preposición),
 • hablar de relaciones personales, describir las funciones que realiza una persona,
 • expresar opinión, expresar gustos y sentimientos,
 • préterito indefinido (formas regulares/irregulares - repaso),
 • préterito imperfecto (indicativo) - repaso,
 • expresiones para situar en el pasado (p. indefinido/p.imperfecto/p.perfecto),
 • marcadores temporales (p.indefinido/p.imperfecto),
 • expresar una acción pasada en su desarrollo,
 • préterito pluscuamperfecto (indicativo),
 • perífrasis verbales,
 • repaso de preposiciones por x para,
 • futuro simple/condicional - repaso,
 • estilo indirecto (información),
 • acabar de + inf., faltar/sobrar,
 • cuantificadores referidos a personas,
 • imperativo afirmativo/negativo,
 • conectores del discurso,
 • señalar el inicio de una actividad, hablar del tiempo transcurrido hasta el presente,
 • ser x estar,
 • hablar de cantidades indeterminadas,
 • recursos para la correspondencia comercial, marcadores conversacionales,
 • presente de subjuntivo, ojalá, quizá(s), tal vez + pres.de subjuntivo,
 • reaccionar ante opiniones ajenas (pres. de subjuntivo), expresar conveniencia,
 • espero/quiero/prefiero/necesito + infinitivo/que + subjuntivo,
 • comparar,
 • (no) está claro, (no) es obvio...+ que + indicativo o subjuntivo,
 • (no) es lógico, (no) es necesario...+ infinitivo/+que + subjuntivo,
 • recursos para hablar en público.
Literatura
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, OLGA a MLÝNKOVÁ, LUDMILA. Gramática completa de la lengua espanola.Velká španělská gramatika. první. Brno: C Press, 2010. ISBN 978-80-251-2293-8. info
 • MARTÍNEZ, LOLA, Sabater, María Luisa. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo de trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión, 2009. ISBN 978-84-8443-418-4. info
 • CORPAS, JAIME, Martínez, Lola a SABATER, MARÍA LLUISA. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. Barcelona: Difusión, 2008. ISBN 978-84-9848-141-9. info
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
  neurčeno
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Español comercial. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 342 s. ISBN 8025106527. info
 • BONELL, PABLO, de Prada, Marisa a Schmidt, carlos SENOR, ANA. Negocio a la vista. Reportajes con actividades para cursos de espanol de los negocios. Madrid: Edinumen, 2004. ISBN 84-95986-43-4. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem.
Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
seminární a průběžná práce
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní materiály budou nahrány v PdF souboru v IS-u.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BPJ_JI1S