BPJ_JI1N Jazyk I/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Sojková (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Znalost obecného jazyka na maturitní úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Němčinu jako Jazyk I (PJI) si zvolí student, který v ní dosáhl pokročilosti na maturitní úrovni. V první etapě čtyřsemestrového kurzu budou studenti uvedeni do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje: - rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby (asi o 500 lexikálních jednotek),
- aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk,
- aplikaci zásad cizojazyčné obchodní korespondence,
to vše při respektování specifických rysů různých jazyků. Důraz je kladen nejen na rozvíjení komunikačních dovedností a studium jazykových struktur, ale také na seznamování se s reáliemi zemí, v nichž se příslušným jazykem hovoří.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět obecnému ekonomickému textu střední obtížnosti,
- hovořit o probraných ekonomických tématech a
- zorientovat se v německé ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům.
Osnova
 • Obchodujeme německy, Höppnerová,V., Matěnová,J., Gelnarová,Z.
 • 1. Fabrik für Feuerwerkskörper, In der Molkerei, Eine erfolgreiche Firmengeschichte
 • 2. Wer nicht wirbt, stirbt, Möbel nach Maß, Äußere Form des Geschäftsbriefes
 • 3. Telefon im Beruf, Unerwartete Preisänderung, Terminänderung und -bestätigung, Anfrage und ihre Beantwortung
 • 4. Erste Geschäftskontakte, Verhandlung über ein Angebot, Angebot und seine Beantwortung
 • 5. Ungünstige Zahlungsbedingungen, Liefer- und Preisbedingungen
 • 6. Bestellung
 • 7. Verhandlungen über einen Liefervertrag, Dokumente im Außenhandel
 • 8. Dienstreisen, Auftragsbestimmung und -ablehnung
 • Wirtschaftskommunikation Deutsch, V. Eismann
 • Kapitel 1: Auskünfte zur Person, Übungen 1,2,3
 • Zuständigkeits- und Aufgabenbereiche im Unternehmen, Übungen 4,5,6
 • Kapitel 2: Ausbildung und berufliche Qualifikation beschreiben, Übung 1
 • Einen Stellenwechsel erwägen, Übungen 2,3
 • Kapitel 2: Einen Stellenwechsel erwägen, Übungen 4,5,7
 • Bewerbung, Schlüsselqualifikationen
 • Kapitel 3: Unternehmenspräsentation, Übungen 1,2,3,4
 • Standortfaktoren
 • Kapitel 3: Aufbauorganisationen von Unternehmen, Übungen 5,6
 • Rechtsformen der Unternehmen, Übungen 8,9
 • Kapitel 4: Attraktivität eines Standortes werten, Übungen 2,3
 • Unternehmenspräsentation: Strategien und Instrumente erörtern, Übung 9
 • Kapitel 5: Messe- und Ausstellungstypen, Übung 4
 • Kenndaten von Messen, Messen in Deutschland, Übungen 6,7
 • Messeziele für Besucher, Übung 8
 • Messestandort, Übung 9
 • Kapitel 6: Einen Messebesuch vorbereiten, Übungen 3,4,5
 • Kapitel 7: Messegespräche führen, Übungen 1,2,3,6
 • Nachmessekontakte aufnehmen, Übung 12
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra, Jarmila MATĚNOVÁ a Zuzana GELNAROVÁ. Obchodujeme německy. 5. vyd. Praha: Ekopress. 278 s. ISBN 9788086929965. 2013. info
 • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Berlin: Langenscheidt. 223 s. ISBN 9783468904653. 2008. info
  doporučená literatura
 • Fokus Deutsch C1, Cornelsen, 2023
 • HUŠKOVÁ, Helena. Německá čítanka ekonomických textů a cvičeními. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 73 s. ISBN 9788021045712. 2008. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik :Auswahl aus den Übungen : Neubearbeitung. Ismaning: Hueber. 1 magnetof. ISBN 3-19-087255-4. 2002. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch Tschechisch-Deutsch. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus. 775 s. ISBN 80-85784-29-7. 1998. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 1. vyd. Plzeň: Fraus. 823 s. ISBN 80-85784-28-9. 1997. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem. Předpoklady pro zápočet jsou následující:
- 80% aktivní účast v seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadaných úkolů),
- 60% úspěšnost u zápočtového testu,
- vypracování seminární práce (shrnutí německého odborného textu v rozsahu 1 normostrany dle instrukcí vyučujícího a s datem odevzdání stanoveným vyučujícím).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho může vyučující uzavřít předmět hodnocením zkoušky nebo zápočtu v ISu známkou až "FFF" a děkan může zahájit disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Studenti vyjíždějící na Erasmus kontaktují před odjezdem vyučující ohledně informací o absolvování předmětu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI1N.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.