BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 P304, kromě St 3. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_MVVS/01: St 14:00–15:50 P403, kromě St 3. 4., S. Škarabelová
BPV_MVVS/02: St 10:00–11:50 P104, kromě St 3. 4., F. Hrůza
BPV_MVVS/03: St 16:00–17:50 S301, kromě St 3. 4.
Předpoklady
Předmět je určen pro prezenční bakalářské studenty oboru Veřejná ekonomika a správa a navazující magisterské studenty oboru Management v kultuře (FF MU).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit specifika marketingu ve veřejné, resp. neziskové organizaci;
na základě nabytých znalostí aplikovat marketingové nástroje do praxe veřejné, resp. neziskové organizace;
použít informace o veřejné, resp. neziskové organizaci a jejím prostředí pro vytvoření variant možných strategií marketingového postupu této veřejné, resp. neziskové organizace;
zhodnotit stávající marketing veřejné resp. neziskové organizace;
sestavit komunikační, mediální, fundraisingový, sponzorský plán dané veřejné, resp. neziskové organizace;
vytvořit podklady pro celkový marketingový plán veřejné, resp. neziskové organizace;
Výstupy z učení
Na základě úspěšného absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen identifikovat, definovat a popsat základní prvky, vlastnosti a specifika ale také rozlišovat mezi různými přístupy a směry marketingu ve veřejném sektoru (veřejná správa, NNO), pracovat s a používat různé marketingové nástroje a metody a aplikovat je do praxe veřejné, resp. neziskové organizace, prostřednictvím realizace týmových projektů, které studenti během semestru zpracovávají na základě zadání a ve spolupráci se skutečnými organizacemi (veřejná správa, NNO). Díky propojení uvedené teorie a praxe v rámci tohoto předmětu se studenti naučí kritickému a analytickému myšlení, zpracování syntézy získaných poznatků a také přípravě a nastavení relevantních strategií marketingového postupu pro různé typy neziskových organizací. Studenti se díky realizaci projektu také naučí analyzovat a sestavit komunikační, mediální, fundraisingový, sponzorský plán dané organizace a ve spojení s výkladem a teorií pochopí vnitřní vzájemné propojení všech těchto oblastí, což je nakonec ověřeno ještě testem.
Osnova
 • Tématický plán výuky:
 • 1.Základy marketingu, historie marketingu, obsah marketingu.
 • 2. Marketingový mix ve veřejném sektoru. Marketing nehmotného produktu.
 • 3.Tržní segmentace. Positioning a Repositioning.
 • 4.Marketingové strategické plánování.
 • 5.Komunikace v marketingu.
 • 6.Public Relation a jejich okolí.
 • 7.Krizová komunikace. Lobbing.
 • 8.Reklama.
 • 9.Fundraising.
 • 10.Metody fundraisingu.
 • 11.Práce s dárci.
 • 12.On-line marketing.
 • 13.Nové trendy v marketingu
Literatura
  povinná literatura
 • Donor cultivation and the donor lifecycle map :a new framework for fundraising. Edited by Deborah Kaplan Polivy. 1 online r. ISBN 9781118603765. info
 • BIN-NASHWAN, Al-Daihani SA, M ABDUL-JABBAR, H AL-TTAFFI a LHA. Social solidarity amid the COVID-19 outbreak: fundraising campaigns and donors' attitudes. International Journal of Sociology and Social Policy. BINGLEY: Emerald, 2020, 15 s. ISSN 0144-333X. doi:10.1108/IJSSP-05-2020-0173. info
 • Successful marketing strategies for nonprofit organizationswinning in the age of the elusive donor. Edited by Barry McLeish. 2nd ed. New York: Wiley, 2011. xxxii, 256. ISBN 9780470925515. info
  doporučená literatura
 • BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2011. 190 s. ISBN 9788087500019. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. první. Brno: MU, 2007. 201 s. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926. info
 • KOTLER, Philip a Alan R. ANDREASEN. Strategic marketing for nonprofit organizations. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2003. vii, 536. ISBN 013041977X. info
 • SELTZER, Michael. Securing your organization's future : a complete guide to fundraising strategies. Rev. and expanded ed. New York: Foundation Center, 2001. xv, 695. ISBN 0879549009. info
  neurčeno
 • BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. První vydání. Praha: Grada, 2013. 260 stran. ISBN 9788024744872. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse ve skupinách, domácí cvičení, skupinový projekt, prezentace výstupů. V případě výjezdu na studijní pobyt (Erasmus+) kontaktujte garanta předmětu. V tomto případě se nabízí možnost (1) absolvovat obdobný kurz na zahraniční univerzitě nebo (2) jej absolvovat v rámci kombinované formy studia nebo (3) si jej zapsat o rok později. Detaily budou probrány v e-mailové komunikaci s garantem, či vyučujícím předmětu.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test (multiple choice) o 20ti otázkách hodnocených 20ti body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 12 ti bodů. Skupinový projekt - na základě týmové práce vypracování dílčích marketingových analýz reálné organizace (podklady pro marketingové plán) v písemné podobě. Průběžná ústní prezentace vypracovaných dílcích marketingových analýz. Povinnost 60% účasti na seminářích, přednášky jsou nepovinné. V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí dálkově nastudovat podklady ve Studijních materiálech předmětu, napsat on-line test a předložit seminární práci, kterou vypracuje sám.
Informace učitele
Přednášky jsou dostupné ze záznamu - z doby covidu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPV_MVVS