BPV_VEF1 Veřejné finance 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 P101, kromě Út 2. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_VEF1/01: St 10:00–11:50 S311, kromě St 3. 4., M. Páleníková
BPV_VEF1/02: St 10:00–11:50 P403, kromě St 3. 4., E. Bakoš
BPV_VEF1/03: St 12:00–13:50 P102, kromě St 3. 4., P. Dvořáková
BPV_VEF1/04: St 12:00–13:50 P106, kromě St 3. 4., M. Páleníková
BPV_VEF1/05: Čt 10:00–11:50 P106, kromě Čt 4. 4., E. Bakoš
BPV_VEF1/06: Čt 8:00–9:50 P201, kromě Čt 4. 4., P. Dvořáková
BPV_VEF1/07: Čt 8:00–9:50 P106, kromě Čt 4. 4., E. Bakoš
BPV_VEF1/08: Čt 10:00–11:50 P201, kromě Čt 4. 4., P. Dvořáková
BPV_VEF1/09: St 14:00–15:50 P104, kromě St 3. 4., E. Bakoš
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 530 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 184/530, pouze zareg.: 1/530, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/530
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem bakalářského kurzu veřejných financí je zejména:

1) Porozumění základním principům veřejných financí. Studenti získají hlubší porozumění toho, proč a jakým způsobem stát zasahuje do vybraných oblastí ekonomiky a které složky veřejného sektoru mají na starost realizaci veřejných politik. Současně porozumí způsobu financování těchto politik, zejména provázanost veřejných výdajů a veřejných příjmů.

2) Zvládnutí základů finanční analýzy. Studenti se seznámí se základními nástroji analýzy rozpočet a hospodaření vybraných veřejných institucí, budou schopni posoudit jejich finanční zdraví na základě dostupných finančních údajů a ukazatelů.

3) Porozumění legislativnímu a regulačnímu rámci. Studenti se seznámí s vybranými právními a regulačními rámci týkajícími se veřejných financí a získané znalosti budou schopni aplikovat v praxi.

4) Schopnost navrhovat a argumentovat změny. Studenti budou schopni navrhnut a argumentovat vybrané změny veřejných politik a budou schopni posoudit jejich dopad na bilanci veřejných financí (a v širším kontextu posoudit dopad navržených změn na další oblasti, jako je například ekonomický růst, konkurenceschopnost, ochranu životního prostředí atd.). Při argumentaci změny politiky se naučí vybrat nebo navrhnout indikátory, pomocí kterých posoudí dopad změny veřejné politiky.

5) Posílení schopnosti kritického myšlení. Studenti budou schopni vyváženě hodnotit protikladné cíle veřejných politik. Jde zejména o aspekt dopadů politik na efektivitu opatření versus spravedlnost, nebo finanční dopady alternativního nastavení politik na různé sociální skupiny.

6) Schopnost komunikovat a spolupracovat. Studenti posílí své komunikační schopnosti a schopnosti spolupracovat s jinými studenty při vypracování zadaných úkolů.

Systém poznatků získaných v tomto kurzu vytváří základní teoreticko-metodologickou bázi pro pochopení navazujících předmětů bakalářského, případně magisterského studia.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:

- osvětlit základní myšlenky teorie veřejných financí

- popsat systém veřejných rozpočtů a jeho jednotlivé části

- interpretovat rozpočtový proces

- identifikovat různé typy veřejných výdajů a příjmů

- rozumět fondovému financování

- porovnat modely fiskálního federalismu

- chápat důležitost regionálních a místních rozpočtů

- sumarizovat roli rozpočtu EU a Evropských fondů.
Osnova
 • Obsah kurzu je rozdělen do dvou základních bloků. První blok (více v první polovině semestru) osvětluje základní podobu veřejných financí a věnuje se základním složkám veřejných výdajů a příjmů, včetně systému pravidel při řízení veřejných financí. Druhý blok (zejména v druhé polovině semestru) se věnuje dílčím aspektům veřejných financí - zejména fiskální nerovnováze, fiskálnímu federalismu. Předmět uzavíráme problematikou veřejné kontroly.

  V semestru jaro 2023 je uvažována následující struktura probíraných témat (přednášek s návazností seminářů):
 • 1) Úvod do studia veřejných financí
 • 2) Veřejné výdaje
 • 3) Výdaje sociálního a pojistného systému
 • 4) Financování důchodového systému
 • 5) Rozpočtová soustava a pravidla
 • 6) Daňová politika
 • 7) čtecí týden
 • 8) Daně přímé (a jejich správa)
 • 9) Fiskální nerovnováha I
 • 10) Fiskální nerovnováha II
 • 11) Fiskální federalismus
 • 12) Daně nepřímé (a jejich správa)
 • 13) Veřejná kontrola - hosté
Literatura
  povinná literatura
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 340 s. ISBN 9788073574970. 2010. info
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Veřejné finance : vybrané problémy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 162 stran. ISBN 9788075525772. 2017. info
  doporučená literatura
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. 304 s. ISBN 9788024727899. 2009. URL info
 • KITCHEN, Harry, Melville MCMILLAN a Anwar SHAH. Local public finance and economics : an international perspective. Cham: Palgrave Macmillan. xvi, 517. ISBN 9783030219857. 2019. info
  neurčeno
 • PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 587 s. ISBN 9788073576141. 2011. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. 642 s. ISBN 9788073576981. 2011. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata veřejných financí, která jsou dále diskutována v seminářích. Součástí seminářů jsou hodnocené prezentace seminárních prací studentů. Studenti se soustředí na specifický problém, který vysvětlí a zhodnotí na příkladu z praxe. V případě výjezdu na studijní pobyt (Erasmus+) kontaktujte garanta předmětu. V tomto případě se nabízí možnost (1) absolvovat obdobný kurz na zahraniční univerzitě nebo (2) jej absolvovat v rámci kombinované formy studia nebo (3) si jej zapsat o rok později. Detaily obahuje interaktivní osnova.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Pro přistoupení k ústní zkoušce je student povinen získat alespoň 60 % bodů z průběžného hodnocení studijních aktivit. Student získává v průběhu semestru body za dva písemné testy a za zpracování a prezentaci seminární práce. Vyučující má právo udělit "bonusové" body za aktivitu v seminářích. Nezískání požadovaného minima bodů je považováno za absenci průběžné přípravy studenta a nezakládá právo na opakování "nepovedených" testů nebo seminární práce. V tomto případě je student hodnocen "-".


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Navazující předměty
Informace učitele
Veškeré informace k předmětu jsou obsahem interaktivní osnovy v IS MU.


All the information relating to the course is contained in the interactive syllabus in the IS MU.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPV_VEF1