BPV_VEF1 Veřejné finance 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jana Godarová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (cvičící)
Ing. Iveta Štarhová (cvičící)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 11:05–12:45 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_VEF1/02: St 14:35–16:15 P106, J. Godarová
BPV_VEF1/04: St 7:40–9:15 P106, E. Bakoš
BPV_VEF1/05: St 12:50–14:30 P102, P. Dvořáková
BPV_VEF1/06: St 12:50–14:30 P106, J. Godarová
BPV_VEF1/07: Čt 7:40–9:15 P201, R. Jahoda
BPV_VEF1/10: Čt 11:05–12:45 P102, P. Dvořáková
BPV_VEF1/12: Čt 9:20–11:00 P102, P. Dvořáková
BPV_VEF1/13: Čt 9:20–11:00 P106, E. Bakoš
BPV_VEF1/15: Čt 11:05–12:45 P201, E. Bakoš
Předpoklady
( BPE_MAE1 Makroekonomie 1 )||! FAKULTA ( ESF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 530 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/530, pouze zareg.: 0/530, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/530
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubení a rozšíření teoretických i praktických znalostí o veřejných financích. Systém poznatků získaných v tomto kurzu vytváří teoreticko-metodologickou bázi pro pochopení navazujících předmětů bakalářského, případně magisterského studia.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:

- osvětlit základní myšlenky teorie veřejných financí

- popsat systém veřejných rozpočtů a jeho jednotlivé části

- interpretovat rozpočtový proces

- identifikovat různé typy veřejných výdajů a příjmů

- rozumět fondovému financování

- porovnat modely fiskálního federalismu

- chápat důležitost regionálních a místních rozpočtů

- sumarizovat roli rozpočtu EU a Evropských fondů.
Osnova
 • Obsah kurzu je rozdělen do dvou základních bloků. První blok (témata 1 - 6) osvětluje složky veřejných financí, strukturu veřejných výdajů a příjmů a řízení financí ve veřejném sektoru. Druhý blok (témata 7- 13) se zabývá fiskálním federalismem v kontextu místních rozpočtů a dále mezinárodními veřejnými financemi.

 • 1. Teorie veřejných financí

 • 2. Veřejné výdaje

 • 3. Rozpočtová soustava a rozpočtová pravidla

 • 4. Reformy veřejných rozpočtů

 • 5. Reformy důchodového systému

 • 6. Teorie fiskální nerovnováhy

 • 7. Fiskální federalismus

 • 8. Finanční systém obcí

 • 9. Finanční systém krajů

 • 10. Hospodaření organizací státu a územně samosprávných celků

 • 11. Finanční řízení a kontrola ve veřejné správě

 • 12. Mezinárodní veřejné finance

 • 13. Finanční systém EU a strukturální operace

Literatura
  povinná literatura
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970. info
  doporučená literatura
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. 304 s. ISBN 9788024727899. info
 • PEKOVÁ, Jitka a Jaroslav PILNÝ. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Edited by Marek Jetmar. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 9788073573515. info
  neurčeno
 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 642 s. ISBN 9788073576981. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 587 s. ISBN 9788073576141. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Hospodaření krajské samosprávy. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 204 s. ISBN 978-80-210-5423-3. info
 • NAHODIL, František. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 359 s. ISBN 9788073801625. info
 • PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finance územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 238 s. ISBN 9788021045118. info
 • HYMAN, David N. Public finance : a contemporary application of theory to policy. 9th ed. Mason: Thomson South-Western, 2008. xix, 748. ISBN 9780324537192. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata veřejných financí, která jsou dále diskutována v seminářích. Součástí seminářů jsou hodnocené prezentace seminárních prací studentů. Studenti se soustředí na specifický problém, který vysvětlí a zhodnotí na příkladu z praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Pro přistoupení k ústní zkoušce je student povinen získat alespoň 60 % bodů z průběžného hodnocení studijních aktivit. Student získává v průběhu semestru body za dva písemné testy a za zpracování a prezentaci seminární práce. Vyučující má právo udělit "bonusové" body za aktivitu v seminářích. Nezískání požadovaného minima bodů je považováno za absenci průběžné přípravy studenta a nezakládá právo na opakování "nepovedených" testů nebo seminární práce. V tomto případě je student hodnocen "-".


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Navazující předměty
Informace učitele
Veškeré informace k předmětu jsou obsahem interaktivní osnovy v IS MU.

All the information relating to the course is contained in the interactive syllabus in the IS MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.