MPE_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Nicolás Blampied (cvičící)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Ing. Katarína Čellárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Luca Fumarco, PhD (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nezapisují si studenti, kteří byli přijati do studia od jarního semestru.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu Teze diplomové práce student ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvoří teze, resp. oficiální zadání diplomové práce. Cílem předmětu je
- formulovat řešený problém a odvodit cíl diplomové práce
- navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti
- vyhledat a posoudit vhodnost literárních a dalších zdrojů.
Výsledkem předmětu je vytvořené oficiální zadání diplomové práce, které již později nejde měnit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat problém, který bude v závěrečné práci řešit,
- identifikovat cíl, kterého má závěrečná práce dosáhnout,
- vysvětlit, jakým způsobem bude závěrečnou práci strukturovat.
Student bude znát literaturu, kterou ve své závěrečné práci použije a bude znát kontext, v jakém ji použije.
Osnova
 • Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím práce; konkrétní forma a náplň předmětu je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích diplomové práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademické psaní - https://www.econ.muni.cz/akap/
  doporučená literatura
 • ĎAĎO, Jaroslav. Ako napísať a úspešne obhájiť záverečnú prácu : (alebo ako zjesť slona). Ružomberok: Epos. 336 stran. ISBN 9788056203590. 2022. info
 • KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce : od zadání po obhajobu. Vydání 1. Praha: Grada. 134 stran. ISBN 9788027100798. 2017. URL info
 • PUNCH, Keith. Developing effective research proposals. 3rd edition. Los Angeles: Sage. 186 stran. ISBN 9781473916388. 2016. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál. 230 stran. ISBN 9788026209805. 2015. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde. 159 s. ISBN 9788072017799. 2009. info
Výukové metody
Předmět typicky probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba tezí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání diplomové práce. Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je oficiální zadání diplomové práce uložené v příslušné aplikaci IS MU. V případě zahraničního výjezdu se informujte u svého vedoucího závěrečné práce na možnost předmět absolvovat na dálku.
Informace učitele
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zaverecna-prace
Po úspěšném zakončení předmětu Teze diplomové práce je vytvořené oficiální zadání pro studenta závazné. Měnit téma práce, oficiální zadání, nebo vedoucího diplomové práce po úspěšném zakončení tohoto předmětu již není možné.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPE_TEDP