MPH_DIS2 Diplomový seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MPH_DIS1 Diplomový seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je a) naučit studenty řešit složité odborné a výzkumné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu nebo podnikové informatiky s využitím vědeckých publikací a primárních a sekundárních dat; b) naučit studenty kriticky uvažovat o existujícím vědeckém poznání a o datech získaných s využitím různých výzkumných metod. Z krátkodobého hlediska pomáhá předmět studentům dokončit kvalitní diplomovou práci. Z dlouhodobého hlediska je připravuje na práci s novými poznatky z oboru a na řešení nových problémů na různých pozicích v podnicích, anebo ve výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- navrhnout a aplikovat metodu umožňující získat validní primární data užitečná pro řešení výzkumného či manažerského problému,
- zvolit vhodný vzorek umoňující dělat závěry platné pro podnik nebo pro zvolenou populaci podniků či jednotlivců,
- využít nová data i dříve publikované poznatky k řešení výzkumného a manažerského problému,
- vyhodnotit náklady a ekonomický přínos svých návrhů,
- dodržovat pravidla výzkumné a publikační etiky,
- dokončit svojí diplomovou práci.
Osnova
 • Individuální konzultace s vedoucím práce v průběhu semestru.
 • Struktura práce:
 • Úvod
 • - zasazení řešeného problému do kontextu, cíl práce, hypotézy/výzkumné otázky a shrnutí obsahu textu
 • Literární rešerše
 • - rešeršní část obsahuje komparace jednotlivých teoretických přístupů a také kritická vyjádření autora podpořená argumenty (nejde o pouhou kompilaci poslepováním informací z různých zdrojů)
 • Metodický postup práce
 • - cíl výzkumu
 • - výzkumné otázky/hypotézy
 • - výzkumný soubor
 • - metody sběru dat
 • - popis metod vyhodnocení dat
 • - omezení zvoleného postupu
 • Analýza, výsledky a návrhy/doporučení
 • - návrhy/doporučení jsou zpracovány ve variantách
 • - verifikace hypotéz/zodpovězení výzkumných otázek
 • Diskuze
 • - ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření
 • - posouzení rizik navrhovaných opatření
 • - komparace zjištění, výsledků a návrhů s jinými studiemi
 • Závěr
 • - vyjádření ke splnění cíle a postupu řešení
 • - návrh dalšího postupu
 • V každé části práce je každé tvrzení vyargumentované. Práce neobsahuje vlastní názory autora bez opory v datech nebo nastudované literatuře (subjektivní dojmologie).
 • Zdroje
 • - v práci je použito alespoň 15/30 (BP/DP) zdrojů.
 • Většina zdrojů jsou vědecké recenzované zdroje (tj. nejde o skripta, učebnice, populární internetové zdroje). Autor(ka) využívá zahraniční vědecké recenzované zdroje. Autor(ka) v diplomové práci využívá články z akademických recenzovaných časopisů. V rešeršní části nejsou delší pasáže textu založeny pouze na jednom zdroji.
Literatura
  povinná literatura
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Eight edition. Harlow: Pearson, 2019. xxxiii, 83. ISBN 9781292208787. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. Patent. Číslo: Třídící znak 01 0197. Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Místo vydání: Praha. info
 • Aktuální pravidla a doporučení pro závěrečné práce na Katedře podnikového hospodářství: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/562000-katpodnikoveho-hospodarstvi/szz-na-kph
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
  doporučená literatura
 • The SAGE handbook of qualitative business and management research methods : history and traditions. Edited by Catherine Cassell - Ann L. Cunliffe - Gina Grandy. Los Angeles: Sage, 2018. xxii, 597. ISBN 9781526429261. info
 • FIELD, Andy. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 5th. Sage Publishing, 2017. ISBN 978-1-5264-4578-0. URL info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
 • PIMPLE, Kenneth D. Six domains of research ethics. Science and Engineering Ethics. 2002, roč. 8, č. 2, s. 191-205. ISSN 1353-3452. info
Výukové metody
Učení se činností (psaní diplomové práce), zpětná vazba a mentoring (od vedoucího práce).
Metody hodnocení
Zpracování diplomové práce a účast na konzultacích je hodnocena splněno/nesplněno. Kredity jsou uděleny na konci semestru poté, co jsou splněna všechna kriteria.
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“ Any copying, keeping a record of tests or carrying the tests out, using forbidden aids including any communication devices or any other breach of objectivity of the exam is regarded as a failure to meet the obligations of the subject and as a serious breach of study regulations. As a consequence, the teacher grades the student with "F" and the dean is allowed to initiate a disciplinary action, which might lead to the termination of the studies.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPH_DIS2