BPF_OSFI Osobní finance

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/2. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Peter Mokrička, Ph.D. (cvičící)
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:50–14:30 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_OSFI/01: Čt 11:05–12:45 P106, J. Hvozdenská, G. Oškrdalová
BPF_OSFI/02: Čt 12:50–14:30 P106, J. Hvozdenská, G. Oškrdalová
BPF_OSFI/03: Po 9:20–11:00 P403, P. Mokrička
BPF_OSFI/04: Po 11:05–12:45 P103, P. Mokrička
BPF_OSFI/05: St 9:20–11:00 S311, P. Mokrička
BPF_OSFI/06: St 11:05–12:45 S311, P. Mokrička
BPF_OSFI/07: Čt 9:20–11:00 P403, J. Hvozdenská, G. Oškrdalová
BPF_OSFI/09: Čt 17:10–18:45 S311
BPF_OSFI/10: Pá 9:20–11:00 P403, P. Mokrička
BPF_OSFI/11: Pá 11:05–12:45 P102, P. Mokrička
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/220, pouze zareg.: 0/220, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/220
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - vymezit osobní a rodinné finance, - charakterizovat jednotlivé typy půjček, způsoby spoření, investování a řízení rizika, pojistné produkty a produkty platebního styku, - objasnit daňové aspekty osobních a rodinných financí, - popsat finanční plánování a jeho etapy, - porovnat vlastnické, družstevní a nájemní bydlení, - objasnit problematiku exekucí.
Osnova
 • 1)Úvod do osobních a rodinných financí 2)Příjmy a výdaje jednotlivce a rodiny, osobní a rodinný majetek 3) Osobní a rodinné cíle a jejich plánování (osobní a rodinné cíle, kdy začít plánovat své finance, sestavení a realizace osobního a rodinného finančního plánu) 4)Půjčky a úvěry (spotřebitelské úvěry, hypotéční úvěry, splátkový prodej, kreditní karty, leasing…) 5)Spoření (termínované účty, spořící účty, stavební spoření, penzijní připojištění…) 6)Investice (aktivní a pasivní investice; akcie, obligace, podílové listy, indexové produkty…) 7)Riziko a zajištění proti němu, pojištění (cestovní, úrazové, penzijní, zdravotní a životní pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění pro případ nesplacení úvěru, pojištění pro případ nemoci…) 8)Platební styk. Elektronické bankovnictví. 9)Bydlení (financování vlastního bydlení, výhody a nevýhody vlastnického, družstevního a nájemního bydlení, pojištění, daně) 10) Investice, spoření, úvěry a daně 11) Předlužení domácností a způsoby řešení pohledávek po splatnosti 12)Exekuce (za jakých okolností může být uvalena, na co a na koho může být uvalena, jak probíhá, jak se proti ní bránit, práva exekutora, dlužníka a věřitele, co dělat v případě neoprávněné exekuce…) 13)Osobní a rodinné finance v České republice a ve světě
  Studenti předmětu ve výuce využívají možnosti webového portálu pravoesf.econ.muni.cz. Tento portál je výstupem projektu OP VK s názvem: Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Pro výuku předmětu Osobní finance byly rozšířeny a aktualizovány studijní texty s interaktivními prvky, které naleznete na webovém portálu (pravoesf.econ.muni.cz.). K samostudiu a k přípravě na semináře a tutoriály jsou určeny studijní texty, prezentace, další studijní materiály v podobě portfolia odkazů na články z oblasti osobních a rodinných financí a přehled základních právních předpisů upravujících tuto oblast. K ověření nabytých znalostí lze využít autokorekční test. Věnujte prosím pozornost i studijním textům a dalším materiálům v předmětech: Finanční trhy, Regulace a dohled nad finančním trhem a Právo a finance. Uvedené studijní texty jsou věnovány základním oblastem osobních a rodinných financí, jejichž znalost se předpokládá pro zvládnutí předmětu Osobní finance. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace, pak lze využít právní informační systém (ASPI), který je přístupný na počítačových učebnách a v knihovně ESF. V tomto případě je vstup zajištěn prostřednictvím ikony ASPI/ na ploše počítače. Současně od podzimního semestru 2013 poskytujeme všem studentům ESF možnost využít dálkový přístup k ASPI. V tomto případě je ASPI dostupné na vzdálené ploše přes Internet. Postup je zveřejněn na hlavních webových stránkách ESF.
Literatura
  povinná literatura
 • MÁLEK, Petr, Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. 1. vyd. Brno: ESF MU, Brno, 2010. 203 s. Osobní finance, 1. ISBN 978-80-210-5157-7. info
 • SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance : řízení financí pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 207 s. ISBN 9788024738130. info
 • SMRČKA, Luboš. Rodinné finance : ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. xxii, 538. ISBN 9788074001994. info
  doporučená literatura
 • Personal finance. Edited by George S. Callaghan - Ian Fribbance - Martin Higginson. 1st ed. Chichester: Wiley, 2007. x, 461. ISBN 9780470028551. info
 • JANDA, Josef. Spořit nebo investovat? 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 167 s. ISBN 9788024736709. info
 • KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. 292 s. ISBN 9788024733159. info
 • SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010. 105 s. ISBN 9788024734866. info
 • PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 13. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. 139 s. ISBN 9788024740904. info
 • ŠULC, Jaroslav. Penzijní připojištění. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2004. 196 s. ISBN 8024707721. info
 • SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. ISBN 9788024723884. info
 • HYBLEROVÁ, Šárka. Zdroje financování bytové výstavby v České republice se zaměřením na hypoteční úvěr. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2010. 118 s. ISBN 9788073726737. info
 • FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství : jak chytře investovat. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006. xiii, 381. ISBN 8071795232. info
 • FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství : kam s penězi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. xv, 474. ISBN 8071794163. info
 • FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství : jak se dobře zajistit. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. xi, 273. ISBN 807179466X. info
Výukové metody
přednáška, semináře - zpracování a prezentace seminární práce, diskuze, řešení příkladů
Metody hodnocení
Průběžné testy v seminářích se budou psát v 7. a 11. týdnu semestru. Za každý test lze získat max. 50 bodů (celkem 100 bodů). Zpracování, předložení a prezentace seminární práce bude hodnoceno jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - získání alespoň 60 bodů z průběžných testů, tedy 60% úspěšnost, - ohodnocení seminární práce jako prospěl. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.