BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPE_BAS2/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
((! PEDISE Bakalářský seminář )&&( BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 ))
Absolvování předmětu BPE_BAS1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Bakalářský seminář je orientován zejména na formulaci cílů bakalářské práce, metodiku jejího zpracování, výběr informačních zdrojů, zobecnění (generalizaci) získaných poznatků a v návaznosti na předmět Akademické psaní na aplikaci zásad psaní odborného textu a jeho prezentace. Po ukončení předmětu bude student schopen přistoupit ke zpracování bakalářské práce jako odborného textu v duchu publikační etiky, bude schopen samostatně formulovat téma a zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu. Student bude schopen rychle a správně vyhledávat, analyzovat a aplikovat informační zdroje. Student bude schopen založit, realizovat a vyhodnotit empirická šetření a formulovat doporučení, která z jejich šetření vyplynou.
Osnova
  • Bakalářské semináře probíhají samostatně podle zvoleného tématu formou individuálních konzultací s vedoucím prácem; konkrétní forma a náplň semináře je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích bakalářské práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů. Individuální konzultace k vymezení cílů a zejména věcné struktury a metodiky zpracování bakalářské práce, jejichž výsledkem by mělo být vyjasnění definitivní koncepce jejího zpracování včetně metodických aspektů. Součástí konzultací je i řešení specifických problémů zpracování bakalářské práce, spojených např. s hodnocením validity informačních zdrojů či testování hypotéz.
  • 1.-13. týden – Průběžné individuální konzultace

Literatura
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
Výukové metody
Bakalářský seminář probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce a jeho cílem je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování bakalářské práce a poskytnout jim vybrané informace usnadňující její zpracování na požadované odborné úrovni a tedy i její úspěšnou obhajobu.
Metody hodnocení
Zpracování dílčí části bakalářské práce a účast na konzultacích je klasifikováno vedoucím práce v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Podmínkou zápočtu je aktivní účast na individuálních konzultacích s vedoucím diplomové práce a dosažené pokroky při zpracování dílčí části bakalářské práce.
Informace učitele
Prostudujte si pokyny v Manuálu studenta http://www.econ.muni.cz/manual-studenta/zaverecna-bakalarska-diplomova-disertacni-prace/. Doporučenou literaturu k danému tématu uvádí vedoucí práce v Zadání závěrečné práce a dále podle individuálních konzultací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEDISE.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.