BKH_POEK Podniková ekonomika

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 22. 2. 16:00–19:50 P104, So 6. 4. 15:00–18:50 P106, So 4. 5. 8:00–11:50 P106
Předpoklady
! BKH_NAPO Nauka o podniku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Podniková ekonomika navazuje na vstupní část výuky základů předřazeného předmětu Ekonomika organizací. Podnik je zde vnímán v kontextu čtyř základních hledisek. Prvním je vnímání podniku jako tvůrce hodnoty z hlediska existující poptávky na trhu. Dalším hlediskem je rozhodování o produkci podniku z pohledu analýzy nákladů a produktivity doplněné o vědeckotechnický rozvoj a s tím související inovace v podniku. Následuje hledisko realizace produkce na trhu v rámci odbytu a s tím související stanovení cen, jako nástroje k dosažení hlavních podnikových cílů. Posledním hlediskem je kapitálová výstavba podniku z hlediska investičního a finančního rozhodování. Cílem předmětu je studentům přiblížit fungování podniku v návaznosti na znalosti z Mikroekonomie, Ekonomiky organizací, Finančního účetnictví, zároveň se stává základem pro navazující předměty jako je Management I, Marketing I, Manažerské účetnictví a Finanční řízení tak, aby student dokázal pochopit základní principy a fungování podniku v oblasti podnikového hospodářství. Kromě osvojení základních pojmů teoretického konceptu, je cílem předmětu seznámit studenty s provázaností a komplexností vztahů v podnikové praxi bez ohledu na profesní zaměření podniku.
Osnova
 • 1.Podnik jako tvůrce hodnoty • Vztah podnikové ekonomiky a mikroekonomie • Porterův hodnotový řetězec • Primární a podpůrné podnikové funkce • Hmotné, informační a finanční toky v podniku 2. Typologie podniků • Specifika výrobních podniků, • Specifika podniků v oblasti služeb • Malé a střední podniky • Family business 3. Poptávka po produktu • Poptávka - teoretická východiska z pohledu podnikové ekonomiky analýza poptávky, odhad, předpověď 4 Podnikatelské prostředí • vymezení podnikatelského prostředí • identifikace důležitých stakeholders • základní vymezení tržních strategií 5 Analýza nákladů v podniku • Vymezení a klasifikace nákladů • Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů 6 Hlavní podnikové funkce - řízení vstupních operací • Nákupní marketingový mix • Aktivity marketingového nákupního procesu • Řízení zásob • Nákupní logistika a strategické řízení nákupu 7 Hlavní podnikové funkce -zhotovení produktu • Pojetí výrobní činnosti • Výrobní program • výrobní proces • Životní cyklus produktu • Strategie rychlého sbírání tržeb 8 Odbytová funkce  Plánování odbytu  Stanovení obchodní strategie a odbytových cílů  Segmentace a výzkum trhu  Analýza podniku  Nástroje odbytové politiky  Procesy v rámci výrobkové politiky  Procesy komunikace mezi podnikem a zákazníky  Distribuční procesy  Cenotvorba 9 Podpůrné podnikové funkce - Lidské zdroje • Charakteristika personální práce • Plánování pracovníků • Organizace personální práce 10 Podpůrné podnikové funkce - Řízení investic v podniku • majetková a kapitálová struktura podniku • Majetková struktura podniku • Pravidla financování a kapitálová struktura • Pojmy investice a financování • Hodnocení efektivnosti investic • Analýza bodu zvratu 11 Podpůrné podnikové funkce – Financování v podniku ● Běžné financování ● Pracovní kapitál ● podnikové početnictví 12 Podpůrné podnikové funkce - technologický rozvoj a inovace v podniku ● typologie a řády inovací ● etapy inovačního procesu ● inovace a invence ● inovace jako konkurenční výhoda
Literatura
  povinná literatura
 • VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. ISBN 9788024743721. info
 • VLČEK, Radim. Management hodnotových inovací. Praha: Management Press, 2008. 239 s. ISBN 9788072611645. info
 • WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 9788071798972. info
 • SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xxii, 456. ISBN 8071792284. info
 • PAPPAS, James L. a Mark HIRSCHEY. Fundamentals of managerial economics. 3rd ed. Chicago: Dryden Press, 1989. xx, 652. ISBN 003012364X. info
  doporučená literatura
 • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 15 global edition. Boston: Pearson, 2016. 714, 14. ISBN 9781292092621. info
 • MAGRETTA, Joan. Michael Porter jasně a srozumitelně : o konkurenci a strategii. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012. 231 s. ISBN 9788072612512. info
 • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 8. ISBN 9788074001949. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 267 s. ISBN 978-80-247-2690-8. info
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8. info
Výukové metody
Výuka předmětu probíhá formou tutoriálů zaměřených na jednotlivá témata. Součástí absolvování předmětu je i vypracování seminární práce na zadané téma.
Metody hodnocení
Student k úspěšnému absolvování předmětu BKH_POEK, musí vypracovat seminární práci na předem vybrané téma a získat za její zpracování min 60%. Seminární práce bude v rozsahu min 5 normostran (1800 znaků na stranu) a zaměřena na aplikaci teoretických poznatků podnikové ekonomiky do praxe. Součástí práce bude úvod, teoretická opora v rozsahu 1-2 stran zpracována na základě min 5 literárních zdrojů – monografií ( nikoliv webových stránek) K uvedené teorii bude představena praktická aplikace teoretického přístupu formou případové studie či příkladu z praxe v rozsahu 2 až 3 stran. Součástí bude seznam použitých zdrojů a práce musí odpovídat formálním typografickým požadavkům kladeným na závěrečné práce MU. Citace veškerých použitých zdrojů musí odpovídat normě ČSN 690 týkající se bibliografických citací. Seminární práce bude odevzdána do Odevzdávárny předmětu a bude ohodnocena tutorem do 10 dní procentuálním vyjádřením podle kvality zpracování práce. Minimálně je třeba získat ze seminární práce alespoň 60 %. Práce nesplňující hranici 60% budou vráceny k přepracování.Předmět je zakončen písemnou zkouškou.Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.