PPZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomír Kučera (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Čt 16:20–17:55 P102, Čt 16:20–17:55 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 470 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/470, pouze zareg.: 0/470, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/470
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy práva (PPZAPR) Předmět má převážně teoretický charakter, ale je koncipován tak, aby zprostředkoval znalost vybraných právních institutů potřebných pro efektivní orientaci v pozitivní právní úpravě. Studenti se seznámí s podstatou práva jako společenského jevu a s jeho funkcemi. Osvojí si základní pojmy teorie práva. Naučí se používat konkrétní prameny práva v České republice a právní normy tak, aby je dokázali používat, interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti a orientaci v systému právních odvětví. Zvláštní pozornost patří mechanismům kontroly státní moci zejména ve vztahu k jednotlivci (základní lidská práva, dělba moci, zásada právního a demokratického státu). Předmět vytváří základní znalosti pro výuku ostatních předmětů z oblasti práva. Předmět vytváří nezbytný základ pro výuku předmětů "Obchodní právo" a "Správní právo". Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
 • 1. Stát: pojem, znaky, funkce.

  2. Struktura státní moci, speciálně v ČR. Ústava ČR.

  3. Organizace veřejné správy. Státní správa, samospráva.

  4. Pojem práva, systém práva. Právo soukromé a veřejné.

  5. Právní norma a její struktura. Prameny práva. Hierarchie právních norem

  6. Právní vztah, subjektivní právo a povinnost

  7. Subjekty práva, právní subjektivita

  8. Právní skutečnosti. Právní odpovědnost

  9. Realizace, aplikace a interpretace práva.

  10. Soukromoprávní, trestní a správní proces. Vynutitelnost práva

  11. Mezinárodní právo veřejné

  12. Právní stát, demokracie, sociální stát

  13. Základní lidská práva a svobody, jejich ústavní a mezinárodněprávní ochrana

  14. Právní a politická kultura. Právní vědomí. Právní informatika.

Literatura
 • KUČERA, Radomír. Základy práva. 1. vyd. Brno: MU, 2002. 89 s. ISBN 80-210-2940-4. info
 • Knapp V.: Teorie práva, C.H.Beck, Praha 1995
 • Šíma, Suk: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 5. vydání. Praha, C.H.Beck 2002
 • Filip, Svatoň, Zimek: Základy státovědy, 2. vyd. Brno, MU 2000
Informace učitele

Otázky ke zkoušce

 1. Znaky a funkce státu
 2. Formy státu
 3. Dělba moci. Důvody a instituty, které ji zajišťují
 4. Zákonodárná moc v ČR, složení Parlamentu ČR, mandát poslance a senátora
 5. Zákonodárná a ústavodárná procedura
 6. Orgány výkonné moci v ČR
 7. Zásady organizace veřejné správy
 8. Státní správa a samospráva
 9. Organizace soudů v ČR
 10. Pojem práva
 11. Struktura právní normy
 12. Působnost právní normy
 13. Kogentní a dispozitivní právní normy
 14. Prameny práva v ČR
 15. Hierarchie právních norem
 16. Veřejné a soukromé právo, odvětví práva
 17. Právní vztah, subjektivní právo, subjektivní povinnost, nárok
 18. Právní subjektivita
 19. Způsobilost k právům a povinnostem, způsobilost k právním úkonům
 20. Právní skutečnosti
 21. Právní úkony, vady právních úkonů a jejich následky
 22. Vznik smlouvy
 23. Právní odpovědnost a její funkce
 24. Objektivní a subjektivní odpovědnost
 25. Předpoklady vzniku odpovědnosti
 26. Odpovědnost v soukromém právu a ve veřejném právu
 27. Aplikace práva státními orgány, působnost a pravomoc
 28. Soudní řízení
 29. Individuální právní akty, konstitutivní a deklaratorní účinek
 30. Metody výkladu práva
 31. Zásada demokratického právního státu
 32. Základní práva a svobody
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.