PPZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Malá
Rozvrh
Čt 16:20–17:55 P101, Čt 16:20–17:55 P106, Čt 16:20–17:55 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 590 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/590, pouze zareg.: 0/590, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/590
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby zprostředkoval znalost vybraných právních institutů potřebných pro efektivní orientaci v pozitivní právní úpravě. V prvním tématickém celku se studenti seznamují se základními pojmy a teoriemi nauky o státu jako garantu práva a veřejné moci. Druhá část je věnována právní teorii nezbytné k orientaci v právním řádu a v systému práva. Zvláštní pozornost patří mechanismům kontroly státní moci zejména ve vztahu k jednotlivci (základní práva a svobody, dělba moci, zásada právního a demokratického státu). Studenti se seznamují s podstatou práva jako společenského jevu a s jeho funkcemi. Osvojují si základní pojmy teorie práva. Učí se pracovat s konkrétními prameny práva v České republice tak, aby je dokázali právní normy interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti Získají orientaci v systému právních odvětví a jejich návaznostech. Předmět tak vytváří základní bázi znalostí pro výuku ostatních předmětů z oblasti práva.
Osnova
  • 1 Stát: pojem, znaky, funkce, formy. 2 Tvorba práva, Legislativní moc. 3 Stát a právo: pojem práva, právní norma. 4 Prameny práva. Právní informatika. 5 Struktura státní moci. Organizace veřejné správy. Státní správa, samospráva. 6 Systém práva. Právo soukromé a veřejné. 7 Právní vztah, subjektivní právo a povinnost. 8 Subjekty práva, právní subjektivita. 9 Právní skutečnosti. 10 Právní odpovědnost. 11 Realizace, aplikace a interpretace práva. Soudní moc a procesní právo. 12 Právní stát, demokracie, sociální stát. 13 Základní lidská práva a svobody, jejich ústavní a mezinárodněprávní ochrana
Literatura
  • Gerloch, Aleš: Teorie práva, 3. rozšířené vydání, Plzeň 2004, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN 80-86473-85-6
  • KUČERA, Radomír. Základy práva. 1. vyd. Brno: MU, 2002. 89 s. ISBN 80-210-2940-4. info
  • 2. Knapp, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha : Beck, 1995. ISBN 3-406-40177-5, vybrané části – část sedmá až dvanáctá (str. 105–204)
  • 3. Distanční forma studia – Distanční studijní opora (DSO):
  • 4. Knapp, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha : Beck, 1995. ISBN 3-406-40177-5, vybrané části – část druhá až šestá (str. 13–104)
  • 5. Šíma, Alexander – Suk, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 5. doplněné a přepracované v. Praha : C.H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-668-9.
  • 6. Filip, Jan – Svatoň, Jan – Zimek, Josef. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-3023-2
  • 7. Klíma, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI Publishing, 2003. ISBN 80-86395-78-2
  • Spirit, Michal: Základy práva pro neprávníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN 80-86898-03-2
Informace učitele
<
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008.