PPZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.
Rozvrh
Čt 16:20–17:55 P101, Čt 16:20–17:55 P106, Čt 16:20–17:55 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 590 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/590, pouze zareg.: 0/590, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/590
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován tak, aby zprostředkoval znalost vybraných právních institutů potřebných pro efektivní orientaci v pozitivní právní úpravě. V prvním tématickém celku se studenti seznamují se základními pojmy a teoriemi nauky o státu jako garantu práva a veřejné moci. Druhá část je věnována právní teorii nezbytné k orientaci v právním řádu a v systému práva. Studenti se seznamují s podstatou práva jako společenského jevu a s jeho funkcemi. Osvojují si základní pojmy teorie práva. Učí se pracovat s konkrétními prameny práva tak, aby je dokázali interpretovat a aplikovat na konkrétní situace. Získají orientaci v systému právních odvětví a jejich návaznostech. Předmět tak vytváří základ pro výuku všech ostatních předmětů z oblasti práva.
Osnova
  • 1. Stát a právo - pojem a funkce státu - vztah státu a práva 2. Struktura státní moci (moc zákonodárná, výkonná a soudní) - moc zákonodárná - organizace státní moci a veřejné správy, státní správa, samospráva - moc soudní (soudní moc a organizace soudů) 3. Základy práva - pojem práva jako normativního systému - jiné normativní systémy - právní stát - tvorba práva - právní informatika 4. Systém a struktura práva - vnitrostátní a mezinárodní právo (včetně práva EU) - právo soukromé a veřejné - právo hmotné a procesní - právní odvětví, právní instituty a jejich význam 5. Prameny práva - formální a materiální prameny - právní normy, právní principy a obecné zásady právní - hierarchie a kolize právních norem - normativní právní akty - právní informatika 6. Právní norma - struktura a druhy právních norem - kogentní a dispozitivní normy (příklady) - působnost právních norem 7. Právní vztah a jeho prvky - subjekty, objekty a obsah právních vztahů - subjektivní práva a povinnosti - vznik a zánik právních vztahů - ochrana subjektivních práv 8. Subjekty právních vztahů - právní subjektivita a její složky - členění a specifika - zastoupení 9. Právní skutečnosti - pojem, vznik, náležitosti - vady právních úkonů, neplatnost - smluvní typy 10. Právní odpovědnost - pojem, funkce a druhy - subjektivní a objektivní odpovědnost ve vztahu k jednotlivým právním odvětvím - liberace, exkulpace 11. Realizace, aplikace a právní interpretace - formy realizace práva (právní vztahy a právní akty) - orgány aplikace práva a jejich činnost - procesní právo a jeho principy - interpretace jako součást aplikačního procesu - metody výkladu a jejich kolize 12. Právní stát, demokracie, sociální stát - pojem, význam a základní charakteristika - základní principy právního státu - demokracie a její formy 13. Základní lidská práva a svobody - pojem a význam - ochrana lidských práv a svobod a její institucionální rámec - Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva
Literatura
  • KUČERA, Radomír. Základy práva. 1. vyd. Brno: MU, 2002. 89 s. ISBN 80-210-2940-4. info
  • 3. Distanční forma studia – Distanční studijní opora (DSO):
  • Gerloch, Aleš: Teorie práva, 3. rozšířené vydání, Plzeň 2004, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN 80-86473-85-6
  • SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 303 s. ISBN 8086898032. info
  • ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxiii, 373. ISBN 8071796689. info
  • KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, 2003. 311 s. ISBN 80-86395-78-2. info
  • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
  • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 264 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 306). ISBN 80-210-3023-2. info
Informace učitele
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008.