BDX_AKAP Akademické psaní

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/0. 2 kr. k=2,0. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Nekuda (cvičící)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Předpoklady
(! BPX_AKAP Akademické psaní ) && (! BKX_AKAP Akademické psaní )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se skládá ze tří souvisejících bloků:
(1) práce s informacemi
(2) základy akademického psaní a
(3) etika vědeckovýzkumné práce a technická stránka akademického psaní.

Hlavní výukové cíle:
Získat přehled o celé technologické linii procesu akademického psaní. Od výběru tématu, přes vyhledávání a hodnocení vhodných zdrojů informací až po seznámení se s pravidly a postupy vlastní práce na odborném textu. Za důležité také považujeme zvládnutí etických pravidel vědeckovýzkumné práce a seznámení se s technickou stránkou psaní. V neposlední řadě je také cílem podat stručný přehled o vybraných metodách a postupech, které jsou využívány při vědeckovýzkumné práci ve společenských a ekonomických vědách.
Osnova
 • 1. Práce s informacemi
 • knihovní služby MU a ESF MU
 • knihovní systém ALEPH, služby Ohlášené knihy a Obsahy časopisů
 • elektronické informace, klasifikace zdrojů, hlavní skupiny zdrojů, techniky vyhledávání
 • představení hlavních skupin: elektronické knihy, časopisecké databáze, specializované databáze
 • citační rejstříky a scientometrie
 • 2. Základy akademického psaní
 • typologie akademických prací
 • výběr tématu, osoba a role vedoucího práce
 • struktura akademických prací
 • akademické psaní (přípravné práce, organizace času, psychohygiena, akademický jazyk, stylistická stránka, revize textu, pomocné strategie)
 • psaní nejčastěji využívanějších typů dokumentů v angličtině a němčině (formulace zprávy, shrnutí, životopisy a motivační dopisy) ze stylistického, gramatického a lexikálního hlediska
 • vybrané metody a techniky vědeckovýzkumné práce, smysl hodnot ve sociálněvědním výzkumu, paradigmata
 • prezentace a obhajoba
 • 3. Etika vědeckovýzkumné práce a technická stránka akademického psaní
 • etika akademického psaní, plagiátorství a systémy jeho odhalování
 • citování literatury, bibliografie
 • technická stránka psaní (typografie, pravidla úpravy písemností, pravidla sazby a grafické prezentace dat).
Literatura
  doporučená literatura
 • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět má výhradně elektronickou podobu a probíhá tak bez přímé výuky. Skládá se ze samostatných, tématicky ucelených lekcí, které budou v průběhu semestru postupně zpřístupňovány v rámci IS. Veškeré studijní materiály budou poskytnuty také v elektronické podobě přímo v IS.

U každé lekce je jedna nebo více samostatných úloh nebo krátkých testů; jejich splnění v zadaných termínech bude v IS automaticky kontrolováno.

U některých z úkolů bude možné správným splněním požadavků získat bodovou bonifikaci k závěrečnému testu.

U každé lekce je prostor pro zpětnou vazbu a hodnocení příslušné lekce. Vyplnění tohoto pole bude v IS také automaticky kontrolováno.

Ke každé kapitole také bude nepovinný rozšiřující modul označený „Pro zvídavé“. Bude přinášet rozšiřující, nadstavbové informace nebo zajímavosti spojené s probíranou látkou.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě splnění následujících povinnosti:

1.Vstup a přihlášení se do každé lekce v IS ve vyhlášených termínech.
2. Splnění zadaných samostatných úloh u každé lekce ve vyhlášených termínech.
3. Vyplnění pole pro zpětnou vazbu u každé lekce ve vyhlášených termínech.
4. Závěrečný test splněný minimálně na 60%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: distanční výuka.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.