BDX_AKAP Akademické psaní

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 2 kr. k=2,0. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Nekuda (cvičící)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Helena Hušková (pomocník)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Předpoklady
(! BPX_AKAP Akademické psaní ) && (! BKX_AKAP Akademické psaní )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se skládá ze tří souvisejících bloků:
(1) práce s informacemi
(2) základy akademického psaní a
(3) etika vědeckovýzkumné práce a technická stránka akademického psaní.

Hlavní výukové cíle:
Získat přehled o celé technologické linii procesu akademického psaní. Od výběru tématu, přes vyhledávání a hodnocení vhodných zdrojů informací až po seznámení se s pravidly a postupy vlastní práce na odborném textu. Za důležité také považujeme zvládnutí etických pravidel vědeckovýzkumné práce a seznámení se s technickou stránkou psaní. V neposlední řadě je také cílem podat stručný přehled o vybraných metodách a postupech, které jsou využívány při vědeckovýzkumné práci ve společenských a ekonomických vědách.
Osnova
 • 1. Práce s informacemi
 • knihovní služby MU a ESF MU
 • knihovní systém ALEPH, služby Ohlášené knihy a Obsahy časopisů
 • elektronické informace, klasifikace zdrojů, hlavní skupiny zdrojů, techniky vyhledávání
 • představení hlavních skupin: elektronické knihy, časopisecké databáze, specializované databáze
 • citační rejstříky a scientometrie
 • 2. Základy akademického psaní
 • typologie akademických prací
 • výběr tématu, osoba a role vedoucího práce
 • struktura akademických prací
 • akademické psaní (přípravné práce, organizace času, psychohygiena, akademický jazyk, stylistická stránka, revize textu, pomocné strategie)
 • psaní nejčastěji využívanějších typů dokumentů v angličtině a němčině (formulace zprávy, shrnutí, životopisy a motivační dopisy) ze stylistického, gramatického a lexikálního hlediska
 • vybrané metody a techniky vědeckovýzkumné práce, smysl hodnot ve sociálněvědním výzkumu, paradigmata
 • prezentace a obhajoba
 • 3. Etika vědeckovýzkumné práce a technická stránka akademického psaní
 • etika akademického psaní, plagiátorství a systémy jeho odhalování
 • citování literatury, bibliografie
 • technická stránka psaní (typografie, pravidla úpravy písemností, pravidla sazby a grafické prezentace dat).
Literatura
  doporučená literatura
 • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět má výhradně elektronickou podobu a probíhá tak bez přímé výuky. Skládá se ze samostatných, tématicky ucelených lekcí, které budou v průběhu semestru postupně zpřístupňovány v rámci IS. Veškeré studijní materiály budou poskytnuty také v elektronické podobě přímo v IS.

U každé lekce je jedna nebo více samostatných úloh nebo krátkých testů; jejich splnění v zadaných termínech bude v IS automaticky kontrolováno.

U některých z úkolů bude možné správným splněním požadavků získat bodovou bonifikaci k závěrečnému testu.

V kapitolách jsou také nepovinné moduly označené „Pro zvídavé“. Přináší rozšiřující, nadstavbové informace nebo zajímavosti spojené s probíranou látkou.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě splnění následujících povinností:
1. Prostudování každé lekce v IS ve vyhlášených termínech.
2. Splnění zadaných samostatných „domácích úloh“ u každé lekce ve vyhlášených termínech. Nesplnění některého z domácích úkolů je penalizováno odečtením bodového hodnocení nebo neumožněním konat zápočtový test.
3. Odevzdání vlastního odborného textu je nutnou podmínkou k připuštění k zápočtovému testu.
4. Povinné je také vyplnění závěrečné "rozšířené zpětné vazby", neplnění by bylo bodově penalizováno.
5. Závěrečný test splněný minimálně na 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: distanční výuka.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.