BKE_AAOP Akademické a odborné psaní

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 2 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Nekuda (přednášející)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat přehled o celé technologické linii procesu psaní a prezentování akademických a odborných textů. Od výběru tématu, přes vyhledávání a hodnocení vhodných zdrojů informací až po seznámení se s pravidly a postupy vlastní práce na odborném textu. Důležitou součástí bude také zvládnutí etických pravidel vědeckovýzkumné práce a seznámení se s technickou stránkou psaní.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
– vyhledat a analyzovat relevantní literaturu a jiné odborné zdroje pro své studium;
– formulovat téma a cíl projektu pro svou potenciální závěrečnou práci;
– přemýšlet o struktuře odborného textu v intencích metodologie, argumentace, odborného stylu a autorské etiky;
– citovat použitou literaturu dle pravidel citační normy;
– vylepšit svůj textový projev v oblastech typografie, grafických prvků i jazykových náležitostí.
Osnova
 • 1. Práce s informacemi
 • knihovní služby MU a ESF MU
 • elektronické informace, klasifikace zdrojů, hlavní skupiny zdrojů, techniky vyhledávání
 • představení hlavních skupin: elektronické knihy, časopisecké databáze, specializované databáze
 • 2. Základy odborného psaní
 • typologie a struktura akademických prací
 • výběr tématu, formulace výzkumné otázky
 • odborné psaní (přípravné práce, organizace času, psychohygiena, akademický jazyk, stylistická stránka, revize textu, pomocné strategie)
 • prezentace a obhajoba
 • 3. Etika vědeckovýzkumné práce a technická stránka odborného psaní
 • etika psaní, plagiátorství a systémy jeho odhalování
 • citování literatury, bibliografie
 • technická stránka psaní (typografie, pravidla úpravy písemností a grafické prezentace dat).
Literatura
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno: Citace.com, 2011. URL info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, samostatná práce na odborném textu
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě splnění následujících povinností:
1. Odevzdání samostatné písemné práce a účast v systému vzájemného hodnocení textů.
2. Zisk alespoň 60 % bodů z testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2 hodiny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKE_AAOP