PV121 Počítače a hudba I

Fakulta informatiky
podzim 2004
Rozsah
1/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
MgA. Rudolf Růžička (přednášející), doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 D2
Předpoklady
! P121 Počítače a hudba I
Není potebné žádné pedbžné hudební vzdlání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pedmt poskytne základní znalosti v oblasti využití poítae v hudb. Prohloubí u student vdomosti z djin poítaové tvorby v oblasti umní i v algoritmizaci a programovaní hudebn kompoziních postup. Seznámí je s profesionálními programy pro vznik, úpravy, notaci a reprodukci zvuk a s elektroakustickou a poítaovou hudbou jako umleckou tvorbou i s jejím uplatnním jako souástí poítaových her a animace.
Osnova
 • Matematika a hudba
 • základy hudební teorie a akustiky
 • úvod do djin poítaové tvorby v oblasti umní
 • využití poítae v hudební vd
 • hudební analýza pomocí poítae
 • náhodné procesy a umlá inteligence v tvrím poítaovém umní
 • kódování notaního zápisu
 • principy algoritmizace a programovaní hudebn kompoziních postup
 • teoretická píprava pro práci s poítaovými hudebními programy
 • profesionální programy pro vznik, úpravy, notaci a reprodukci zvuk
 • elektroakustická a poítaová hudba jako autonomní umlecká tvorba a její uplatnní
 • poítaová hudba jako souást poítaových her a animace
 • poslech a výklad ástí vybraných dl naší a svtové soudobé hudby
 • samostatné práce student.
Literatura
 • http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/bibl.html
Metody hodnocení
Studenti mají možnost zapojit se do výuky formou samostatného pedvedení vlastní práce s hudebním programem a jeho struným popisem, který bude v hypertextu zveejnn na stránce pedmtu tak, aby sloužil pro informaci o použití programu a práci s ním i jiným studentm. Vybraný hudební program mže být vlastním programem studenta nebo také vhodným komerním programem vytvoeným pro amatérské nebo profesionální použití v práci hudebního skladatele, uživatele, upravovatele i poítaového odborníka. Student tímto zpsobem získá ukonení studia pedmtu kolokviem se dvma kredity. Vysoce kvalitní práce (zejm. vlastní program studenta pro praktické využití, který pedvede ped svými kolegy) bude ocenna jako zkouška s hodnocením se temi kredity. Student, který má zájem o získání zápotu plus ukonení s jedním kreditem, vypracuje krátkou textovou zprávu o prbhu výuky.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~qruzicka
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.