bp1147 Odborná praxe I

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
4 T. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Bazalová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( bp1137 Úvod do fyzioterapie - propedeutika I || ( bp1837 Úvod do fyzioterapie I && bp1803 Základy kinezioterapie I )) && bp1138 Vyšetřovací metody I &&(( bp1863 Fyzikální terapie I && bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I ) ||( bp1263 Fyzikální terapie I && bp1295 Aplikovaná fyzikální terapie I )) && ( bp1830 Anatomie I || bp1130 Anatomie I )
Vyšetřovací metody I, II
Úvod do fyzioterapie - propedeutika I, II
Základy kinezioterapie I, II
Fyzikální terapie I, II
Aplikovaná fyzikální terapie I, II
Fyzioterapie I
Kineziologie
Anatomie I, II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je možnost studentů aplikovat získané teoretické znalosti v praxi, seznámit studenty s provozem a prací fyzioterapeuta na odborných pracovištích. Student se aktivně účastní diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů, pracuje pod odborným dohledem fyzioterapeuta s osvědčením o registraci (způsobilého k výkonu zdravotnického povolání dle Zákona č. 96/2004 Sb).
Osnova
 • Letní Odborná praxe I probíhá formou 4 týdenních praktických stáží v rozsahu 210 vyučovacích hodin (160 hodin - 3 pracovní týdny po 5 osmihodinových pracovních dnech). Stáže probíhají na pracovištích, se kterými FSpS MU uzavřela smlouvu o zabezpečení odborné praxe.
 • Náplň praxe:
 • 1.Seznámení se s provozem pracoviště, zásadami bezpečnosti a ochrany práce.
 • 2.Anamnéza u pacientů na neurologickém, chirurgickém, ortopedickém a interním oddělení.
 • 3.Komplexní vyšetření pacienta na lůžku - aplikace znalostí vyšetřovacích postupů.
 • 4.Vlastní úvaha studenta nad krátkodobým i dlouhodobým cílem terapie.
 • 5.Rehabilitační ošetřovatelství (pasivní cvičení, polohování, respirační fyzioterapie, vertikalizace pacienta)
 • 6. Základní facilitační techniky, senzomotorika,kondiční cvičení.
 • Studenti nejsou schopni vykonávat jednotlivé úkony samostatně bez odborného dozoru. Na studenty se vztahují požadavky Etického kodexu fyzioterapeuta ČR.
Literatura
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
Souvislá praktická stáž (denní náplň odborné činnosti v rámci stáže odpovídá úvazku 1.0, tedy 8,0 hodin denně a 40,0 hodin týdně mimo týdny se státními svátky).
Metody hodnocení
Studenti jsou povinni doložit potvrzený protokol o přijetí stuednta na praxi, formulář o absolvování praxe a jednu vypracovanou kazuistiku s aplikovanými vyšetřovacími postupy a terapii, na základě kterých bude praxe započtena.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/rehabilitacni-osetrovatelstvi/
Odbornou praxi I student může zahájit až po úspěšném splnění výše uvedených profilových předmětů v podzimním a jarním semestru. Praxi lze absolvovat pouze ve smluvním, spolupracujícím zařízení. Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1147