bp1837 Úvod do fyzioterapie I

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 23. 9. 16:00–17:40 A11/236, Po 7. 10. 16:00–17:40 A11/236, Po 21. 10. 16:00–17:40 A11/236, Po 4. 11. 16:00–17:40 A11/236, Po 18. 11. 16:00–17:40 A11/236, Po 2. 12. 16:00–17:40 A11/236
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentace oboru fyzioterapie a vysvětlení jeho významu v prevenci a specifické terapii, seznámení studentů se základním rozdělením oboru fyzioterapie, základními pojmy a rehabilitačními přístupy a základními terapeutickými technikami.
Osnova
 • Přednáška
 • Úvod do fyzioterapie I. – definice, historie, vzdělání, kvalifikace a kompetence v oboru RHB, prostředky fyzioterapie (kinezioterapie, fyzikální terapie, funkční diagnostika, edukace, …), organizace fyzioterapeutické péče (rehabilitační plán)
 • Kinezioterapie (aktivní pohyb, pasivní pohyb, analytické a komplexní metodiky, …)
 • Principy zdravotnické práce založené na evidenci (EBM) vč. vyhledávání informačních zdrojů a práce s nimi.
 • Doplňkové metody v RHB – pedagog. metody, edukace, psychoterapie, socioterapie aj.
 • Rehabilitace handicapovaných.
 • Úvod do neurorehabilitace, ontogeneze motorického systému
 • Funkční diagnostika
 • Mezinárodní klasifikace „International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)“.
 • Fyzioterapie v preventivní péči.
 • Fyzioterapie v akutní péči.
 • Fyzioterapie u chronických onemocnění.
 • Fyzioterapie a sport handicapovaných.
 • Cvičení:
 • Přístup fyzioterapeuta k pacientovi
 • Motorické učení – druhy motorického učení a jejich využití v edukaci pacienta
 • Individuální a skupinová kinezioterapie
 • Mobilizace pacienta – pasivní pohyb (využití pasivní kinezioterapie v rehabilitaci)
 • Mobilizace pacienta – asistovaný pohyb (využití kinezioterapie s dopomocí v rehabilitaci)
 • Mobilizace pacienta – aktivní pohyb (využití aktivního kinezioterapie v rehabilitaci)
 • Rehabilitační ošetřovatelství – polohování (indikace, zásady, cíle a způsoby polohování)
 • Úvod do plicní rehabilitace – základy a techniky respirační fyzioterapie
 • Vertikalizace pacienta – chůze s využitím lokomočních pomůcek
 • Analytické metody kinezioterapie pro kompenzaci svalových dysbalancí - svalová relaxace, strečink.
 • Analytické metody kinezioterapie pro kompenzaci svalových dysbalancí - svalová facilitace, posilování.
Literatura
  povinná literatura
 • DVOŘÁK, Radmil. Základy kinezioterapie. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 104 s. ISBN 8024406098. info
  doporučená literatura
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení : uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 195 s. ISBN 9788024709482. info
 • BURSOVÁ, Marta a Karel RUBÁŠ. Základy teorie tělesných cvičení. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 86 s. ISBN 80-7082-822-6. info
 • ALTER, Michael J. Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 2. vyd. Praha: Grada, 1999. 228 s. ISBN 807169763X. info
 • Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Edited by Anton Gúth. [1. vyd.]. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5. info
Výukové metody
Přednáška:
Frontální typ výuky s diskuzí

Cvičení:
Praktická cvičení v menší seminární skupině studentů
Metody hodnocení
100% účast ve výuce
Prokázání praktických dovedností a úspěšné vypracování písemných testů (splnění na 80%) v průběhu a na konci semestru je podmínkou k připuštění k ústní zkoušce formou klasifikovaného zápočtu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/uvod-do-fyzioterapie-1
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Úvod do fyzioterapie – propedeutika I je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v úpravě náplně předmětu Úvod do fyzioterapie – propedeutika tak, aby prezentoval obor fyzioterapie komplexně a zajistil tak studentům ucelenou představu o jeho významu, struktuře, náplni i specifických dílčích přístupech k diagnostice a terapii. Důležitým prvkem vlastní inovace je rovněž vytvoření elektronických skript a e-learningového kurzu, který má vazbu na sylabus předmětu a dále se podrobně věnující ovlivnění svalového napětí a síly jednotlivých svalových skupin.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická skripta, e-learningový kurz zaměřený na ovlivnění svalového napětí a síly jednotlivých svalových skupin vč. obrazové dokumentace a video dokumentace.
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp1837