bp1179 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
0/4. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Lucie Machová (přednášející)
Olga Korvasová (pomocník)
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Lucie Machová
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1179/01: Pá 19. 9. 8:00–14:30 E34/224, Pá 3. 10. 8:00–14:30 E34/224, Pá 17. 10. 8:00–14:30 E34/224, Pá 31. 10. 8:00–14:30 E34/224, Pá 14. 11. 8:00–14:30 E34/224, Pá 28. 11. 8:00–14:30 E34/224, L. Machová
Předpoklady
bp1054 Biomechanika && bp1133 Kineziologie && bp1139 Anatomie && bp1142 Fyziologie člověka && bp1143 Fyzioterapie I && bp1144 Chirurgie && bp1146 Neurofyziologie && bp1148 Patologie && bp1149 Úvod do fyzioterapie - propedeutika II && bp1150 Vyšetřovací metody II && bp1264 Fyzikální terapie II && bp1296 Aplikovaná fyzikální terapie II
Ukončené předměty: Anatomie I., Anatomie II., Kineziologie, Úvod do fyzioterapie - propedeutika I, Úvod do fyzioterapie - propedeutika II.,Vyšetřovací metody I., Vyšetřovací metody II., Biomechanika, Fyziologie, Neurofyziologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I. je seznámení se studentů s manuálními diagnostickými a terapeutickými technikami. Zároveň by studenti měli ovládnout základní manuální techniky a dokázat je úspěšně a odborně aplikovat v praxi, s čímž souvisí jejich schopnost aktivně vyhledat patologii a zvolit vhodný způsob terapie. Studenti dále zvládnou provádět edukaci klientů a nácvik autoterapie. Jednotlivé bloky předmětu na sebe logicky navazují a měly by studentům postupně podat ucelený přehled o diagnostice a terapii všech složek hybného systému člověka. Jedná se tedy o diagnostiku a terapii kůže, podkoží, fascií, periostových bodů svalů a kloubů v příslušných oblastech. Úvodní blok Diagnostika a terapie poruch pohybového aparátu I. má za cíl vysvětlit úvod do problematiky předmětu a dále pokračuje manuálními diagnostickými a terapeutickými technikami v oblasti dolní končetiny a pánve.
Osnova
  • Úvod do problematiky předmětu, anamnéza, kineziologický rozbor, vysvětlení pojmů a jednotlivých technik. Diagnostika a terapie kůže, podkoží a fascií v oblasti dolní končetiny. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti nohy a bérce, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti distálních interfalangeálních, proximálních interfalangeálních a metakarpofalangeálních kloubů nohy. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti Lisfranckova a Chopartova kloubu. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti dolního a horního hlezenního kloubu nohy. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti proximálního tibiofibulárního kloubu a kolenního kloubu, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti kolenního kloubu. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti kyčelního kloubu, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti kyčelního kloubu. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti pánve a sakroiliakálního kloubu, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti pánve a sakroiliákálního kloubu.
Literatura
  • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana JESENICKÁ. Fyzikální terapie : manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. 200 s. ISBN 9788024728995. info
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
  • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
  • Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 252 s. ISBN 8071692581. info
  • Funkční svalový test. Edited by Vladimír Janda. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 325 s. ISBN 8071692085. info
  • Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Edited by Karel Lewit. 4. přepr. a rozš. vyd. Leipzig: J.A. Barth Verlag, 1996. xi, 347 s. ISBN 3-335-00401-9. info
Výukové metody
Praktická výuka - demonstrace jednotlivých diagnostických a terapeutických metod vyučujícím a nácvik posluchači ve dvojicích.
Metody hodnocení
Písemný test hodnotící teoretické předpoklady k praktické výuce probíraného tématu na začátku výukových hodin. Jedna dílčí praktická zkouška v průběhu semestru. Závěrečný souhrnný psaný test a souhrnná praktická zkouška. Ukončení předmětu klasifikovaným zápočtem.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/zaklady-diagnostiky-a-terapie-poruch-pohyboveho-aparatu-1/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v užší profilaci v rámci diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu směrem k hlubší znalosti diagnostických a terapeutických metod v souladu s aktuálním stavem poznatků v oboru fyzioterapie. Původní náplň předmětu je duplicitně vyučována v předmětech Vyšetřovací metody I. a II., Propedeutika I. a II., Aplikovaná fyzioterapie I. - IV. a Fyzioterapie I. - V. Důležitým prvkem vlastní inovace je rovněž vytvoření elektronických skript vč. obrazové dokumentace a e-learningového materiálu navazující na sylabus výuky předmětu.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická skripta vč. obrazové dokumentace. E-learningový materiál vč. obrazové dokumentace a video dokumentace.
Kategorie e-learningu: 3

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2014/bp1179