bp1188 Odborná praxe III

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
4 T. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Selecká (cvičící)
Bc. Pavlína Bazalová (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
( bp1265 Fyzikální terapie III || bp1865 Fyzikální terapie III ) && bp1297 Aplikovaná fyzikální terapie III && ( bp1179 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I || bp1879 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je možnost aplikovat získané teoretické znalosti v praxi, seznámit studenty s prací fyzioterapeuta na odborných pracovištích. Předmět probíhá formou čtyřtýdenních stáží v rehabilitačních ústavech a v ústavech sociální péče pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta. Student si vede záznamy o terapeutických postupech, které prováděl u jednotlivých diagnóz.
Osnova
  • 1.týden: •seznámení s jednotlivými pracovišti ústavu či sociálního zařízení; •seznámení se skladbou zaměstnanců a klientů v ústavu (počet, typy diagnóz, kapacita ústavu); •seznámení s možnostmi výchovy a vzdělání klientů; •podpora vzdělávání zaměstnanců; •možnosti terapeutického ovlivnění klientů (dílny – keramické, košíkářské, textilní aj., hipoterapie, animoterapie, ergoterapie); •seznámení s možnostmi pracoviště fyzioterapie (fyzikální terapie, přístrojové vybavení - Red Cord, polohovací pomůcky, ortotika a protetika, pomůcky pro lokomoci); •seznámení s různými typy terapie dle diagnózy – praktická ukázka od více fyzioterapeutů. 2.týden: •seznámení s klinickým obrazem nejčastěji se vyskytujících diagnóz – teoreticky (stručně terapeut, podrobně si student dohledá sám) i prakticky; •možnosti přesunů klientů – ukázka, spolupráce a dle obtížnosti situace i samostatný přístup studenta; •částečná či úplná dopomoc klientovi při přesunech a ADL spojených s fyzioterapií; •ukázka neurologického vyšetření klientů (ideálně Mgr. fyzioterapeut); •samostatné provedení neurologického vyšetření klienta studentem – nejdříve s dozorem, poté bez dozoru; •samostatné vedení skupinového cvičení - nejdříve s dozorem, poté bez dozoru. 3.+4.týden: •seznámení s postupy a koncepty využívanými na pracovišti při individuálně vedeném cvičení (Bobath koncept, Čápová, PNF, senzomotorická stimulace, vývojová ontogeneze v terapii, terapie v bazénu (Halliwickova metoda), SRT (synergická reflexní terapie))– praktická ukázka; •studentova úvaha nad stanovením krátkodobého a dlouhodobého cíle terapie; •nejdříve částečná spolupráce s fyzioterapeutem, postupně fyzioterapeut jako dozor při individuálním cvičení; •možnost spolupráce s více fyzioterapeuty (více různých přístupů) – pouze je-li možnost.
Literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
Odborná stáž.
Metody hodnocení
Předmět ukončen zápočtem,který bude udělen na základě prokázání schopností odborné práce s pacientem - vypracování 3 kazuistik pacientů
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/fyzioterapie-odborna-staz/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1188